СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Оксана Едуардівна Ломоносова Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1007-3786

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.30-53

Ключові слова:

заклади вищої освіти, зовнішнє середовище організацій, зовнішнє середовище закладу вищої освіти, мікросередовище, макросередовище, мезосередовище, мегасередовище, систематизація, специфікація

Анотація

У статті досліджено існуючі науково-методологічні підходи до структурування факторів зовнішнього середовища організацій, у тому числі закладів вищої освіти. На основі системно-структурного аналізу й узагальнення запропонованих у науковій літературі підходів до формування систем елементів зовнішнього середовища створено чотири специфікації для кожного з виділених рівнів (мікро-, макро-, мезо- і мегасередовища). Усі вони розроблені стосовно закладів вищої освіти. До кожної із специфікацій включено максимально можливу сукупність упорядкованих елементів, які на рівні мікросередовища представлені суб’єктами, об’єднаними в однорідні групи, а на усіх інших рівнях – факторами. На кожному рівні зовнішнього середовища фактори розподілені між сімома сферами (нормативно-правова, економічна, демографічна, науково-технічна, політична, соціокультурна, природно-екологічна). Обґрунтовано необхідність виділення в окрему сферу нормативно-правових та демографічних факторів, що пов’язано з їх великим впливом на заклади вищої освіти. Уточнено склад та запропоновано групування науково-технічних факторів. Сформовані специфікації розглядаються як референтні, які виконують роль базової (еталонної) системи для практичної роботи з визначення основних елементів. Із них кожний заклад вищої освіти відповідно до розв’язуваних завдань та особливостей свого функціонування і стану може обрати необхідні для себе елементи. При цьому елементи зовнішнього середовища на будь-якому рівні можуть бути деталізовані, інтегровані та перегруповані. На усіх рівнях зовнішнього середовища в рамках кожної сфери фактори розташовано за єдиним принципом, внаслідок чого усі специфікації в кожній сфері містять ідентичні фактори

Біографія автора

Оксана Едуардівна Ломоносова, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор економічних наук, завідувачка кафедри економіки

Посилання

Lomonosova, O. E. (2020). Typologization of approaches to determining the external environment of organization [Typolohizatsiia pidkhodiv do vyznachennia zovnishnioho seredovyshcha orhanizatsii], Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho, Seriia: Ekonomika i upravlinnia, Vol. 31 (70), No. 5, s. 1–15 [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-5-1

Petsoldt, K., Sutyrin, S. F., Yelkina, A. S. (2007). University competitiveness in the conditions of higher education of internationalization [Konkurentosposobnost vuza v usloviyakh internatsionalizatsii vysshego obrazovaniya], Problemy sovremennoy ekonomiki, No. 1 (21), s. 277‒281. Retrieved from: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1276 [in Russian]

Lomonosova, O. E. (2020). Modern views about the hierarchical structure of the external environment of the organization [Suchasni uiavlennia pro iierarkhichnu budovu zovnishnioho seredovyshcha orhanizatsii], Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, Vyp. 5 (79), s. 7–20 [in Ukrainian] 10.32782/2520-2200/2020-5-1

Veretennikova, O. B., Drantusova, N. V., Klyuev, A. K. et al. (2007). Strategy development for an educational institution. Ed. by E. A. Knyazev, A. K. Klyuev [Razrabotka strategii obrazovatelnogo uchrezhdeniya; pod red. E. A. Knyazeva, A. K. Klyueva], Izdatelstvo Uralskogo universiteta, Ekaterinburg, 408 s. [in Russian]

Ekshikeev, T. K. (2009). Stakeholders of the educational services market [Steykkholdery rynka obrazovatelnykh uslug], Sibirskiy torgovo-ekonomicheskiy zhurnal, No. 9, s. 106‒109 [in Russian]

Meskon, M. H., Albert, M., Hedouri, F. (1998). Fundamentals of management [Osnovy menedzhmenta; per. s angl.], Delo, Moskva, 704 s. [in Russian]

Golik, A. (2007). The system of external factors of university competitiveness [Sistema vneshnikh faktorov konkurentosposobnosti vuza], Vysshee obrazovanie v Rossii, No. 7, s. 131‒135 [in Russian]

Zinchenko, V. O. (2008). Influence of the external environment on the activity of higher educational institutions of Luhansk region [Vplyv zovnishnoho seredovyshcha na diialnist vyshchykh navchalnykh zakladiv Luhanskoi oblasti], Ekonomichnyi visnyk Donbasu, No. 4 (14), s. 30‒33 [in Ukrainian]

Olenev, A. A., Shishkin, A. V. (2014). The essence and content of positioning the educational services of the university [Sushchnost i soderzhanie pozitsionirovaniya obrazovatelnykh uslug vuza], Problemy sovremennoy ekonomiki, No. 1 (49), s. 244‒246 [in Russian]

Pirus, V. O. (2017). External and internal factors influencing the innovative development of higher education institutions in Ukraine [Zovnishni ta vnutrishni faktory vplyvu na innovatsiinyi rozvytok vyshchykh navchalnykh zakladiv v Ukraini], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, Vyp. 12 (2), s. 90‒93 [in Ukrainian]

Mishustina, T. S., Tovkun, K. V. (2019). Analysis of the macroenvironment of higher education institutions [Analiz makroseredovyshcha zakladu vyshchoi osvity], Sfery naukovoi dumky: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 30 hrudnia 2017 r. – 07 sichnia 2018 r., Vyp. 1, No. 657 (2019): spetsialnyi vypusk, 657, XV. Retrieved from: http://www.rusnauka.сom/pdf/276999.pdf [in Ukrainian]

Kuzmina, E. E. (2014). Marketing of educational services [Marketing obrazovatelnykh uslug], Yurayt, Moskva, 330 s. [in Russian]

Pliashko, O. S., Lybak, I. A. (2019). The influence of environmental factors on the higher education institutions activities [Vplyv faktoriv zovnishnoho seredovyshcha na diialnist zakladiv vyshchoi osvity], Biznes Inform, No. 6, s. 108‒114 [in Ukrainian]

Prizhigalinskaya, T. N., Osykov, A. A. (2013). Increasing the competitiveness of the university based on the improvement of performance management [Povyshenie konkurentosposobnosti vuza na osnove sovershenstvovaniya upravleniya effektivnostyu deyatelnosti], Vestnik Belgorodskogo universiteta kooperatsii, ekonomiki i prava, No. 4, s. 56‒61 [in Russian]

Malanicheva, N. V. (2011). Formation of a mechanism for the development of entrepreneurial activity in higher educational institutions of the Russian Federation: dissertation abstract [Formirovanie mekhanizma razvitiya predprinimatelskoy deyatelnosti v vysshikh uchebnykh zavedeniyakh Rossiyskoy Federatsii: avtoref. diss. ... kand. ekon. nauk], Moskva, 22 s. [in Russian]

Dmytriiev, V. Yu. (2012). Components of the marketing environment of the university [Komponenty marketynhovoho seredovyshcha vyshu], zbirnyk materialiv I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Znannia. Osvita. Osvichenist», 25-27 veresnia 2012 r., VNTU, Vinnytsia, s. 26‒28 [in Ukrainian]

Astafyeva, E. S. (2014). Influence of university environmental factors on the characteristics of the budgeting process [Vliyanie faktorov vneshney sredy vuza na kharakteristiki protsessa byudzhetirovaniya], Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz, No. 3 (91), s. 91‒102 [in Russian]

Egorshin, A. P. (ed.) et al. (2001). Management, marketing and economics of education. 2nd ed. [Menedzhment, marketing i ekonomika obrazovaniya; pod red. A. P. Egorshina, 2-e izd.], NIMB, N. Novgorod, 624 s. [in Russian]

Bazavluckaya, L. M., Korneev, D. N., Korneeva, N. Yu. (2019). Management of educational systems [Upravlenie obrazovatelnymi sistemami], Izdatelstvo ZAO «Biblioteka A. Millera», Chelyabinsk, 127 s. [in Russian]

Volivach, A. P., Khimicheva, H. I. (2018). Application of the PEST-analysis method to determine the influence of risk factors on the educational activities university [Zastosuvannia metodu PEST-analizu dlia vyznachennia vplyvu faktoriv ryzykiv na osvitniu diialnist ZVO], Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, No. 59, s. 74‒82 [in Ukrainian] DOI: https://doi.org/10.32820/2074-8922-2018-59-74-82

Glushchenko, A. V., Egorova, E. M. (2013). Accounting and management problems of higher education and ways of their solution [Uchetno-upravlencheskie problemy vysshey shkoly i puti ikh resheniya], Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 16, s. 10‒15 [in Russian]

Kondur, O. S. (2017). The role of strategic educational management for higher education development [Rol stratehichnoho osvitnioho menedzhmentu dlia rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu], Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Pedahohika ta psykholohiia, Vyp. 2, s. 27‒32 [in Ukrainian]

Malykhina, Ya. A. (2015). Theoretical and methodological principles of managing the interaction of higher education with the external environment: dissertation abstract [Teoretychni i metodychni zasady upravlinnia vzaiemodiieiu vyshchoho navchalnoho zakladu iz zovnishnim seredovyshchem: avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk], Starobilsk, 40 s. [in Ukrainian]

Mushketova, N. S. (2010). Multilevel marketing environment: essence and content [Mnogourovnevaya marketingovaya sreda: sushchnost i soderzhanie], Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 3: Ekonomika. Ekologiya, No. 2 (17), s. 124‒129 [in Russian]

Novikova, I. I. (2008). Risk management in higher educational institutions activities of the Russian Federation: dissertation abstract [Upravlenie riskami v deyatelnosti vyshchykh uchebnykh zavedeniy Rossiyskoy Federatsii: avtoref. diss. ... kand. ekon. nauk], Moskva, 24 s. [in Russian]

Sidorin, A. V., Sidorin, V. V. (2014). University strategy development based on PEST-analysis [Razrabotka strategii vuza na osnove PEST-analiza], Sovremennye naukoemkie tekhnologii, No. 11, s. 31‒37 [in Russian]

Belash, O. Yu., Ryzhov, N. G., Olekhova, N. I., Fomina, N. N. (2012). [Monitoring marketingovoj sredy universiteta], Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya, No. 6. Retrieved from: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7664 [in Russian]

Natroshvili, S. H. (2015). Strategic management of higher education: theory, methodology, practice: monograph [Stratehichne upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia], KNUTD, Kyiv, 320 s. [in Ukrainian]

Kudryavtseva, N. B. (2007). Business communication skills development of among university students: dissertation abstract [Razvitie umeniy delovoy kommunikatsii u studentov vuzov: avtoref. diss. ... kand. ped. nauk], Ekaterinburg, 26 s. [in Russian]

Fokina, V. V. (2014). Internationalization of higher education as a factor of competitiveness of modern higher education institutions [Internatsionalizatsiya vysshego obrazovaniya kak faktor konkurentosposobnosti sovremennykh vysshikh uchebnykh zavedeniy], Upravlencheskoe konsultirovanie, No. 11 (71), s. 108‒112 [in Russian]

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). К.: CS Ltd., 2015. 32 p. Retrieved from: https://www.britishcouncil.org.ua/ sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_ in_the_ehea_2015.pdf.

Documents of the European Higher Education Area (EHEA) [Dokumenty yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity (YePVO)]. Retrieved from: https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/materialy-here-team/1904-dokumenty-yevropeiskoho-prostoru-vyshchoi-osvity-yepvo.html [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ