РЕКРЕАЦІЯ І ТУРИЗМ ЯК ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33987/vsed.3-4(78-79).2021.143-158

Ключові слова:

рекреація, туризм, розвиток людини, людський потенціал, сталий розвиток, соціально-орієнтований туризм, соціальне партнерство, соціальний діалог

Анотація

У статті розглянуто роль рекреації та туризму у збільшенні людського потенціалу в контексті реалізації Програми Цілей сталого розвитку, яка передбачає досягнення балансу між економічним, соціальним і природним середовищем на принципах доступності, рівноправ’я, справедливості та розширення можливостей вибору. Метою статті є дослідження стану рекреаційно-туристичної сфери України, розкриття її ролі у забезпеченні людського розвитку та надання практичних рекомендацій щодо підвищення людського потенціалу шляхом впровадження сталого соціально-орієнтованого доступного туризму та рекреації. Дослідження проведено з використанням комплексного методологічного підходу на засадах людино-центричної парадигми, яка передбачає пізнання економічних явищ і процесів з урахуванням впливу соціальних відносин та інших позаекономічних факторів. Висвітлено сутність концепцій людського потенціалу, сталого розвитку туризму і рекреації, запропоновано уточнені визначення ключових понять. Визначено соціально-економічні фактори формування та ефективного використання людського потенціалу і роль у цьому рекреаційно-туристичної сфери. На основі аналізу статистичних даних показано, що Україна має достатній потенціал для розвитку рекреаційно-туристичної сфери, але вона розвивається повільно через політичну та соціально-економічну нестабільність, низьку інвестиційну привабливість країни та низькі доходи населення і здійснює недостатній зворотній вплив на економіку і соціальну сферу. Це стало, на нашу думку, однією з причин зниження позиції України у світовому рейтингу країн щодо індексу людського розвитку з 45 у 1990 р. до 88 у 2019 р. Обґрунтовано концептуальне положення щодо необхідності розширення соціальної бази прогресивних перетворень шляхом переходу від соціального діалогу до дієвого тристороннього соціального партнерства і відновлення розпущеної раніше Національної ради соціального партнерства (НРСП) як постійно діючого органу на державному рівні та аналогічних органів на галузевому, регіональному і місцевому рівнях. Запропоновано рекомендації, які сприятимуть прискоренню сталого розвитку рекреаційно-туристичної сфери і підвищенню її соціальної результативності.

Біографія автора

Ігор Васильович Лебедєв, Одеський національний економічний університет

доктор економічних наук, доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

Lebediev, I. V. (2008). Human capital development as a strategic direction of socially-oriented management [Rozvytok liudskoho kapitalu yak stratehichnyi napriam sotsialno-oriientovanoho menedzhmentu], Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, No. 34, s. 101–108 [in Ukrainian]

Economic efficiency vs social justice: priorities of Ukraine’s development at the stage of crisis overcoming (2019): monograph [Ekonomichna efektyvnist vs sotsialna spravedlyvist: priorytety rozvytku Ukrainy na etapi podolannia kryzy: monohrafiia], NAN Ukrainy, Sektsiia suspilnykh i humanitarnykh nauk, Kyiv, 350 s. [in Ukrainian]

Tkachenko, T. I. (2009). Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities: monograph [Stalyi rozvytok turyzmu: teoria, metodolohia, realii biznesu: monohrafiia], Кyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universitet, Кyiv, 463 s. [in Ukrainian]

Kaleniuk, I. S., Kotenko, T. M. (2016). Social aspects of recreation and tourism development in Ukraine [Sotsialni aspekty rozvytku rekreatsii ta turyzmu v Ukraini], Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No. 2 (27), s. 89–101 doi: https://doi.org/10.15407/dse2016.02.089 [in Ukrainian]

Zakharin, S. A. (2018). Organizational and economic factors of tourism and resorts development in Ukraine [Orhanizatsiino-ekonomichni chynnyky rozvytku sfery turyzmu ta kurortiv v Ukraini], Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu kultury i mystetstv, Seriia: Turyzm, No. 2, s. 57–66. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknut_2018_2_7 DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7603.2.2018.154435 [in Ukrainian]

Antoniuk, V. P. (2015). Recreational and tourist sphere of Ukraine as a factor of human development [Rekreatsiino-turystychna sfera Ukrainy yak chynnyk liudskoho rozvytku], Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), No. 1, s. 150–156. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znptdau_2015_1_31 [in Ukrainian]

Vlashchenko, N. M. (2019). Ensuring of social tourism development in Ukraine [Zabezpechennia rozvytku sotsialnoho turyzmu v Ukraini], Biznes Inform, No. 3, s. 155–161 https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-3-155-161 [in Ukrainian]

Milinchuk, O. V. (2018). Essential characteristics of social tourism in terms of sustainable development [Sutnisni kharakterystyky sotsialnoho turyzmu v umovakh staloho rozvytku], Chernihivskyi naukovyi chasopys. Seriia 1: Ekonomika i upravlinnia, Vyp. 1, s. 26–32. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2018_1_6 [in Ukrainian]

Duhiienko, N. O., Kondratska, O. O. (2019). Features of strategy for sustainable tourism development in Ukraine [Osoblyvosti stratehii staloho rozvytku turyzmu v Ukraini], Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, Ekonomichni nauky, Vyp. 1, s. 84–89. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2019_1_15 [in Ukrainian]

Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. United Nations Development Programme – Ukraine: website. Retrieved from: https://www.ua.undp.org/ content/ukraine/en/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html.

Sustainable Development Goals: Ukraine: national report [Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina: natsionalna dopovid]. Retrieved from: https://mepr.gov.ua/files/docs/Національна%20доповідь%20ЦСР%20України_липень%202017%20ukr.pdf [in Ukrainian]

Sustainable Development Goals: Ukraine. 2020: Monitoring report [Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina. 2020: monitorynhovyi zvit], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202020%20 Monitoring_12.2020ukr.pdf [in Ukrainian]

Human Development Report. 2020. United Nations Development Program. Retrieved from: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf.

Bobukh, I. M. (2013). Formation of human potential in Ukraine: analytical comparisons and directions of improvement [Formuvannia liudskoho potentsialu v Ukraini: analitychni zistavlennia i napriamy udoskonalennia], Demohrafiia ta sotsialna ekonomika, No. 2 (20), s. 70–81 doi: https://doi.org/10.15407/dse2013.02.070 [in Ukrainian]

Voluntary national review of the Sustainable Development Goals in Ukraine [Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad shchodo Tsilei staloho rozvytku v Ukraini], Orhanizatsiia Obiednanykh Natsii: Ukraina: sait. Retrieved from: https://ukraine.un.org/uk/download/83128/151096 [in Ukrainian]

The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. World Economic Forum: website. Retrieved from: http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/#economy=UKR.

World Data Atlas: Ukraine. Poverty [Mirovoy atlas dannykh: Ukraina. Bednost], Knoema: sait. Retrieved from: https://knoema.ru/atlas/Украина [in Russian]

Expenditures and resources of Ukrainian households in 2017: statistical bulletin (2018). Ch. 1. Responsible for the release of I. I. Osypova [Vytraty i resursy domohospodarstv Ukrainy u 2017 rotsi: statystychnyi zbirnyk, Ch. 1; vidpovidalna za vypusk I. I. Osypova], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, Kyiv, 380 s. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ druk/publicat/kat_u/2018/zb/07/zb_vrdu2017_pdf.pdf [in Ukrainian]

European Comission. Eurostat: website. URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (access date: 06.09.2021).

Tourism activity in Ukraine in 2019: statistical information [Turystychna diialnist v Ukraini u 2019 rotsi: statystychna informatsiia], Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy: sait. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]

Kaleniuk, S. S., Kotenko, T. M. (2015). Social aspects of recreation and tourism development as a significant segment of the world economy: theoretical and methodological principles [Sotsialni aspekty rozvytku rekreatsii i turyzmu yak znachushchoho sehmentu svitovoho hospodarstva: teoretyko-metodolohichni zasady], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo», No. 3, s. 172–176 [in Ukrainian]

World Travel & Tourism Council: website. Retrieved from: https://wttc.org/.

Lebediev, I. V., Davydenko, I. V. (2020). Social vector of tourism development in Ukraine: state and tasks [Sotsialnyi vektor rozvytku turyzmu v Ukraini: stan i zavdannia], Prychornomorski ekonomichni studii], No. 58-2, s. 18–23. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.58-23 [in Ukrainian]

Lebediev, I. V. (2009). Social partnership as a means of the economic crisis overcoming [Sotsialne partnerstvo yak zasib podolannia ekonomichnoi kryzy], Ekonomika & derzhava, No. 4 (76), s. 12–15 [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Номер

Розділ

МЕНЕДЖМЕНТ ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ