МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК РОЗГАЛУЖЕНО- ЦИКЛІЧНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

  • В. М. Дубовой Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Ukraine
  • І. В. Пилипенко Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15673/2312-3125.24/2015.56333

Ключові слова:

Розгалужено-циклічний технологічний процес, тестування програмного забезпечення, ациклічний граф, неоднорідна марковська модель, ймовірність стану

Анотація

В статті розглянуто процес тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічний технологічний
процес. Принципова характеристика процесу тестування програмного забезпечення полягає у циклічності
процесу, а саме в тому, що в програмі за період виконання кожного циклу тестування виявляються і
виправляються помилки, які не були знайдені раніше. Авторами запропоновано побудувати модель процесу
тестування, щоб спрогнозувати затрати на процес тестування, враховуючи його циклічну повторюваність.
Побудовано найпростішу схему процесу тестування ПЗ у вигляді графа. Застосовано алгоритм перетворення
циклічного графа процесу тестування на ациклічний. Побудовано марковську модель РТП для процесу
тестування ПЗ, враховуючи перетворення циклічного графа на еквівалентний йому ациклічний. За основу
взято неоднорідну марковську модель. Застосовано розроблену модель на реальних даних. Розглянуто
технологію управління проектами Scrum, яка використовується для гнучної розробки ПЗ. Прогнозування
часу здійснено за допомогою необхідної кількості циклів до досягнення заданої ймовірності відсутності
дефектів в програмному продукті. Для визначення ймовірності станів використано відомі результати
проходження кожного з модулів на основі 50 ітерацій. Використано визначення бажаних та небажаних
станів, в яких може бути операція після виконання одного циклу. Розроблена модель дала змогу
спрогнозувати час виконання процесу тестування ПЗ для трьох різних модулів. Запропонований підхід
дозволяє здійснювати прогнозування процесу тестування для кожного окремого модуля програмного
продукту, що дозволяє прийняти обґрунтовані рішення на кожній контрольній операції всього підпроцесу.

Посилання

Процедура стохастичної оптимізації для моделі тестування з напівмарковськими переключеннями [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://irpis-npuv.gov.ua/cgipin/ irpis_npuv/cgiirpis_64.exe?C21COM=2&I21DPN=UJRN&P21DPN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mtkm_fiz_mat_2014_10_13.pdf;

Моделі і методи тестування програмних систем [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.npuv.gov.ua/pitstream/handle/123456789/289/%D0%9A%D0%PE%D1%80%D0%PE%D1%82%D1%83%D0%PD_%231.pdf?sequence=1;

Критерій достатності процесу тестування програмного забезпечення / В. Яковина, М. Сенів, Я. Чабанюк, Д. Федасюк, У. Хімка //Комп’ютерні науки та інформаційні технології : [зб. наук. пр.] / відп. ред. Ю.М. Рашкевич. — Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2010. — С. 346–358;

Durand J.P., Gaudoin O. Software reliapility modelling and prediction with hidden Markov chains // Statistical Modelling (5) — 2005. — pp. 75–93;

Yamada S. S-shaped reliapility growth modelling for software error detection / S. Yamada, M. Ohpa, S. Osaki // IEEE Transactionson Reliapility. — 1983. — Vol. R-32, No. 5. — pp. 475–478;

Прийняття рішень в управлінні розгалуженими технологічними процесами : монографія / В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман, І. В. Пилипенко, М. М. Байас. — Вінниця : ВНТУ, 2014. — 216 c;

Дубовой В.М., Пилипенко І.В., Стець Р.С. Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом. Наукові праці ВНТУ, 2014, № 4 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://praci.vntu.edu.ua/article/view/3827/5583;

Scrum и XP: заметки с передовой [Електроний ресурс]. Режим доступу: http://scrum.org.ua/wpcontent/uploads/2008/12/scrum_xp-from-the-trenches-rus-final.pdf.

Опубліковано

2015-12-18

Номер

Розділ

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ І ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ