Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Слово «Література» - полужирним шрифтом, перед ним інтервал в 10 пт. Список джерел оформлюється відповідно до вимог ВАК України. Всі тире в списку літератури - короткі. Кількість Інтернет джерел у списку літератури не може перевищувати 40% всього списку. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL. 
  • Поля зі всіх сторін - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, 10 пунктів (крім заголовку), інтервал - одинарний, вирівнювання - по ширині. Абзац в тексті - 0,63. Відображати абзаци пробілами та табуляцією - забороняється! 
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
  • Малюнки, діаграми та графіки - чорно-білим в будь-якому графічному редакторі, який підтримує формати bmp, gif, tiff, pcx, jpeg, dwg, cdr, mcd. Допускається використання діаграм та графіків Microsoft Excel в градаціях чорного. Малюнки нумерують та підписують по центру строки полужирним шрифтом без точки в кінці, дешифрування обозначень роблять перед назвою малюнка курсивом. Перед та після назви малюнка - інтервал в 6 пт.

Керівництво для авторів

Вимоги до структури та оформленню статей. Автори, які представляють в редакцію статтю для рубрики «Студентська наука» - представляють її в об’ємі не більш як 3 повних аркуші. В кінці статті обов’язково вказують наукового керівника. Інші вимоги ідентичні загальним правилам оформлення статей в наш журнал, що викладені далі; Автори представляють в редакцію 2 файли: статтю (3-6 повних аркушів) в вигляді файлу формату Microsoft Word на електронному носії або по електронній пошті – основний файл. До електронного варіанту добавляють: паперовий варіант статті, підписаний авторами, та завіреною відповідним чином рецензію. Дані про автора оформляються окремим файлом – довідка про автора та на окремому листі (фамілія, ім’я, по-батькові всіх співавторів українською, російської та англійською мовами, назва статті українською, російською та англійською мовами, домашню адресу із зазначенням поштового індексу, телефону із зазначенням коду міста, місце роботи або навчання із зазначенням посади, вчене звання, вчену ступень). Відповідно вимогам ВАК України (Бюлетень ВАК України № 1, 2003), кожна стаття повинна мати наступні елементи: 
• Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними задачами; 
• Аналіз останніх розробок та публікацій, в котрих розпочато рішення зазначеної проблеми та на які посилається автор (кількість посилань на літературні джерела - не менш 3-х, рекомендується в межах 3-6), виділення не вирішених раніше складових загальної проблеми, яким присвячена стаття; 
• Формулювання цілей статті (постановка задачі); 
• Викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів; 
• Висновки по даному дослідженню та перспективи подальшого розвитку за зазначеним напрямком.

МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ‘ЭКТАМИ

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.