Мікобіом малини за впливу комплексного органо-мінерального добрива вітері у Центральному Лісостепі України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33730/2310-4678.1.2021.231899

Ключові слова:

мікроміцети, чисельність КУО, фітопатогени, біологічна безпека, аграрний сектор, позакоренева обробка, Джоан Джей, органічне виробництво

Анотація

Наведено результати досліджень впливу позакореневої обробки рослин малини органічним добривом Вітері на чисельність та видовий склад мікроміцетів у мікобіомі ризосфери та вегетативних органів рослин малини сорту Джоан Джей у Центральному Лісостепі України. Для дослідження застосовували мікробіологічні, фітопатологічні, мікологічні методи та методи добору зразків рослин малини під час вегетаційного періоду. Для визначення впливу добрива Вітері на мікобіоту ризосфери та вегетативних органів рослин малини впродовж онтогенезу рослин проводили додаткову позакореневу обробку 1%-м водним розчином цього добрива. Виявлено, що в популяції домінують гриби: Septoria rubi, West, Aspergillus niger,V. Tiegh, Alternaria alternata, (Fr.) Keissl, Fusarium spp. Зазначені мікроміцети є продуцентами мікотоксинів і можуть спричиняти хвороби у тварин і людини, а також сприяють біологічному забрудненню агроекосистем. За позакореневої обробки рослин малини добривом Вітері у фазу інтенсивного плодоношення спостерігали істотне зниження фітопатогенного навантаження, як порівняти з іншими фазами онтогенезу рослин малини.

Біографії авторів

Валентина Олегівна Мінералова, Інститут агроекології і природокористування НААН

Аспірантка

Алла Іванівна Парфенюк, Інститут агроекології і природокористування НААН

Доктор біологічних наук, професор, зав.відділом агробіоресурсів і екологічно безпечних технологій

Ірина Володимирівна Безноско, Інститут агроекології і природокористування НААН

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії біоконтролю агроекосистем

Посилання

Hvozdiak, R.I., Pasichnyk, L.A., Yakovleva, L.M., Moroz, S.M., Lytvynchuk, O.O., Zhytkevych, N.V., Khodos, S.F., Butsenko, L.M., Dankevych, L.A., Hrynyk, I.V. & Patyka, V.P. (2011). Fitopatohenni bakterii. Bakterialni khvoroby roslyn [Phytopathogenic bacteria. Bacterial plant diseases]. Patyka, V. P. (Ed.). K.: TOV “NVP “Interservis”, Vol. 1, 444 p. [in Ukrainian].

Ostapenko, V.M., Hradchenko, S.I. & Makovkin, I.M. (2013). Stiykist perspektyvnykh sortiv malyny (Rubus ideaus L.) proty osnovnykh khvorob zi steblovoiu formoiu proiavu [Resistance of promising varieties of raspberries plants (Rubus idaeus L.) against major diseases with stem form]. Sortovyvchennia ta okhorona prav na sorty Roslyn — Variety research and protection of plant variety rights, 2, 50–53 [in Ukrainian].

Lapa, O.M. (2006). Tekhnologiia vyroshchuvannia ta zakhyst yagidnykh kultur [Growing technology and protection of berry crops]. Lapa, O.M., Yanovskyy, Yu.P., Chepernatyy, E.V. K.: NAU, 51 p. [in Ukrainian].

Voronina, A.I. (1997). Razmnozhenie I vyrashchivanie ozdorovlennogo posadochnogo materiala yagodnyh kultur [Reproduction and cultivation of a healthy planting material of berry crops]. Voronina, A.I., Glebova, E.I., Potashova, A.I. L.: Kolos, 95 p. [in Russian].

Natalina, O.B. (1963). Bolezni yagodnikov [Diseases of the berry crops]. Moscow, 271 p. [in Russian].

Yaroslavtsev, E.I. (1987). Malina [Raspberry plant]. M.: VO “Agropromizdat”, 208 p. [in Russian].

Ternovyi, Yu.V., Havliuk, V.V. & Parfeniuk, A.I. (2018). Ekolohichno bezpechni ahrotekhnolohii [Ecologically safe agrotechnologies]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, No 4, 50 [in Ukrainian].

Volkohon, V., Tokmakova, L., Kovpak, P., Trepach, A. & Lepeha, O. (2015). Phosphate Nutrition and Yield of Winter Wheat Under the Influence of Fertilizers and Polimiksobakteryn. Agricultural Science and Practice, Vol. 2. 3–8. doi: https://doi.org/10.15407/agrisp2.02.003 [in English].

Archer, L., Carroll, J., Heidenreich, C. & Pritts, M., eds. (2016). Production and IPM Guide for Organic Raspberries and Blackberries. New York State Integrated Pest Management Program. Ithaca, N.Y. 59 [In English].

Kudeyarova, E. (1999). Raznoobrazie mikrobnykh soobshchestv pri razlichnykh antropogennykh nagruzkakh [Diversity of microbial communities under different anthropogenic loads]. Kudeyarova, E.I. (Ed.). Moldova, K.: Vysshaya shkola, 273 p. [in Russian].

Borodai, V., Kobrynets, I., Kliachenko, O., Likhanov, A. & Subin, O. (2016). Ahroekolohichni aspekty zastosuvannia biopreparativ pry vyroshchuvanni Fragaria vessa L. [Agroecological aspects of the use of biological products in cultivation Fragaria vesсa L.] Naukovyi visnyk NUBiP Ukrainy. Seriia: biolohiia, biotekhnolohiia ta ekolohiia — Nauk.visnyk NULES of Ukraine, 234,100–108 [in Ukrainian].

Khalil, N. & Jamel, R. (2017). Effect of сhemical, organic and bio fertilization on growth and yield of strawberry plant. Internat. Journal of Advances in Chemical Eng., & Biological Sciences, Vol. 4, Issue 1 [in English].

Sheng, L., Shen, X., Benedict, C., Su, Y., Tsai, H.-C., Schacht, E., Kruger, C.E., Drennan, M. & Zhu, M.-J. (2019). Microbial Safety of Dairy Manure Fertilizer Application in Raspberry Production. Front. Microbiol. 10: 2276. doi: 10.3389/fmicb.2019.02276 [in English].

Emelyanova, O., Krivorot, A. & Shidlovskiy, A. (2015). Ekonomicheskaya effektivnost vozdelyvaniya maliny remontantnoy pri ispolzovanii kompleksnykh vodorastvorimykh udobreniy [The economic efficiency of cultivating raspberry remontant plant when using complex water-soluble fertilizers]. Fruit growing in Belarus: traditions and modernity: International Materials scientific conf. dedicated to the 90th Anniversary of the formation of the Institute of Fruit Growing RUE (pp. 352–356). Samohvalovichi [in Russian].

Wendel, R., Luciana, P. & Pauletti, R. (2020). Raspberry production with different NPK dosages in South Brazil. Scientia Horticulturae, Vol. 261, doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108984 [in English].

Stojanov, D., Milošević, T., Mašković, P., Milošević, N., Glišić, I. & Paunović, G. (2019). Influence of organic, organo-mineral and mineral fertilisers on cane traits, productivity and berry quality of red raspberry (Rubus idaeus L.), Scientia Horticulturae, Vol. 252, 370–378. doi: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.04.009 [in English].

Draha, M.B., Kichihina, O.O., Zatsarinna, Yu.Yu. & Tsibro, Yu.A. (2019). Vplyv orhano-mineralnoho dobryva Viteri 8-4-5 na rostovi protsesy roslyn silskohospodarskykh kultur [Influence of organo-mineral fertilizer Viteri 8-4-5 on growth processes of crops]. Ahroekolohichnyy zhurnal — Agroecological journal, No. 2. 54–58. doi: https://doi.org/10.33730/2077-4893.2.2019.174020 [in Ukrainian].

Dudka, I.A., Vasser, S.P., Ellanskaya, I.A. & et al. (1982). Metody eksperimentalnoy mikologii [Methods of experimental mycology]. Bilay V.I. (Ed.). Kyiv: Naukova dumka, 548 p. [in Russian].

Zvyagintsev, D.G. (1991). Metody pochvennoy mikrobiologii i biokhimii [Methods of soil microbiology and biochemistry]. Zvyagintsev, D.G. (Ed.). Moscow: MGU, 304 p. [in Russian].

Parfeniuk, A.I., Sterlikova, O.M., Blahinina, A.A. & et al. (2014). Ekolohichne otsiniuvannia sortiv pshenytsi za vplyvom na formuvannia populiatsij fitopatohennykh hrybiv [Ecological evaluation of wheat varieties by influence on the formation of populations of phytopathogenic fungi]. Kyiv: 39 p. [in Ukrainian].

Polianchykov, S. & Kapitanska, O. (2017). Pozakoreneve pidzhyvlennia: mozhlyvosti i pomylky [Root feeding: opportunities and mistakes]. Polianchykov S. (Ed.). Ahroindustriia — Agroindustry, 9, 32–36 [in Ukrainian].

Parfeniuk A., Mineralova V., Beznosko I., Lishchuk A., Borodai V. & Krut V. (2020). Mycobiota of the rhizosphere of raspberry plants (Rubus idaeus L.) under the influence of varieties and new fertilizers in conditions of organic production. Agronomy Research J., 18(4): 2550–2558. doi: https://doi.org/10.15159/ar.20.182 [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-30

Номер

Розділ

АГРОНОМІЯ