Про журнал

Галузь та проблематика

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

Процес рецензування

Етичні зобов’язання рецензента

 1. Всі члени Редколегії є рецензентами.
 2. Рецензент повинен поводитися з рукописом статті, представленим автором(ами) до публікації в Журналі, як з конфіденційним документом.
 3. Рецензент не повинен використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в поданому рукописі, якщо на це немає згоди автора(ів). Проте коли така інформація вказує на те, що деякі з власних досліджень рецензента можуть виявитися безрезультатними, припинення такої роботи рецензентом не суперечить етичним нормам.
 4. Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, його експериментальну і теоретичну частини, інтерпретацію і виклад, а також зважати чи відповідає робота високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність автора(ів).
 5. Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб члени Редколегії і автор(и) могли зрозуміти, на чому базуються його зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 6. Рецензент повинен відмічати будь-які прояви неповного цитування автором(ами) робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до роботи, що рецензується. Рецензент має звернути увагу членів Редколегії на істотну схожість між поданим рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого видання.
 7. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, якщо він має особисті або професійні зв'язки з автором(ами) і якщо такі стосунки можуть вплинути на неупереджене судження про рукопис.
 8. Якщо редколегія не має єдиної думки у можливості публікації представленої статті, вона залишає за собою право призначити незалежного рецензента.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Додаткова інформація

Журнал «Збалансоване природокористування»– науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Рік заснування: 2012.

Періодичність: Щоквартально.

Мова видання: Українська, англійська

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

ISSN: 2310-4678

Журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (Категорія  "Б") з ЕКОНОМІЧНИХ (наказ МОН України № 1411 від 10.10.2013 р.) та СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК (наказ МОН України № 463 від 25.04.2013 р.). Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. за такими спеціальностями: 051 — Економіка, 101 — Екологія, 201 — Агрономія, 205 — Лісове господарство.

Етичні зобов'язання редакційної колегії Журналу

 1. Редакційна колегія (далі Редколегія) несе відповідальність за все, що публікується у Журналі. Всі надані для публікації рукописи статей проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний переробити статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 2. Редколегія без упередження розглядає всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також статус або місце роботи автора(ів).
 3. Редколегія виносить справедливі та неупереджені рішення, не залежні від комерційних чи інших інтересів та забезпечує чесний процес рецензування.
 4. Редколегія може відхилити рукопис без рецензування, якщо вважає, що робота не відповідає профілю Журналу.
 5. Редколегія констатує, що необхідно виключити фальсифікацію, плагіат і самоплагіат, подання автором робіт однакового змісту більш ніж в одне видання, багаторазове  копіювання подібної інформації в різних статтях, помилкове приписування авторства і введення громадськості в оману щодо істинного вкладу автора(ів) у публікацію.
 6. Редколегія має право вилучити навіть опубліковану статтю, у разі з’ясування порушення чиїхось прав або ж загальноприйнятих норм наукової етики. Про факт вилучення статті Редколегія повідомляє автора, який надав статтю, та організацію, де була виконана робота.
 7. Члени Редколегії не повинні надавати іншим особам жодної інформації, про зміст рукопису, що перебуває на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Після позитивного рішення стаття публікується у Журналі та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 8. Допускається поширення у електронних мережах будь-яких статей з Журналу або витягів з них, але у такому разі посилання на першоджерело обов'язкове. Забороняється видання і/або поширення матеріалів Журналу третіми особами або організаціями на паперових і електронних носіях.
 9. Відповідно до міжнародного законодавства в частині дотримання авторського права на електронні інформаційні ресурси, матеріали сайту Журналу не можуть бути відтворені повністю або частково в будь-якій формі (електронною або друкарською) без попередньої письмової згоди автора(ів) і редакції Журналу. За використання опублікованих матеріалів у контексті інших документів потрібне посилання на першоджерело.
 10. Члени Редколегії, автор(и) і рецензенти повинні сповіщати про свої інтереси, які можуть вплинути на їх об’єктивність у редагуванні і рецензуванні рукописів статей (випадок конфлікту інтересів). Такими можуть бути фінансові, персональні, політичні, релігійні інтереси та інтереси інтелектуального плану.

Етичні зобов'язання автора(ів)

 1. Автор(и) рукопису статті несе особисту відповідальність за зміст статті і за сам факт їх публікації. Основний обов'язок автора(ів) полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження, а також об'єктивне обговорення його значущості.
 2. Результат дослідження, проведеного автором(ами) і поданого до публікації у Журналі, повинен бути викладений відповідно до чинного законодавства та етичних норм.
 3. Автор(и) повинен свій результат дослідження викласти чітко та однозначно, так що б його висновки могли бути підтверджені іншими вченими, без підробки отримання даних або маніпулювання ними.
 4. Автор(и) повинен цитувати ті публікації, які мали визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читачів з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження. За винятком оглядів, слід мінімізувати цитування робіт, які не мають безпосереднього відношення до розгядуваного повідомлення. Необхідним є належне посилання на джерела принципово важливих матеріалів, використаних у рукописі статті.
 5. Автор(и) повинен дотримуватися вимог Редколегії до статей. Недопустимим є представлення плагіату як оригінальної роботи та подання до публікації раніше опублікованої статті. У випадках виявлення плагіату відповідальність несе автор(и) наданих матеріалів.
 6. Експериментальне або теоретичне дослідження може іноді слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. У такому разі опубліковані статті можуть містити подібну критику. Але у будь-якому разі персональна критика не може вважатися доречною.
 7. Співавторами статті мають бути ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Інші внески мають бути відмічені в примітках або в розділі "Вдячності". Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі, і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, написаній кількома авторами, той з авторів, хто подає до редакції контактні відомості, документи і листується з редакторами, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в Журналі.
 8. Автор(и) повинен повідомити Редколегію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, наприклад, консалтингових або фінансових інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, що містяться в рукописі. Автор(и) повинен гарантувати відсутність контрактних стосунків або міркувань власності, які могли б вплинути на публікацію інформації.

Історія журналу

Журнал «Збалансоване природокористування» – науково-практичний рецензований журнал з актуальних проблем екології та природокористування. Журнал спрямований на розширення рамок наукових досліджень шляхом залучення до публікації авторів, які працюють на стику дисциплін: економіки та екології, економіки та сільськогосподарських наук тощо.

Співзасновниками видання є Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України та Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Видавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоінвестком».

Рік заснування: 2012.

Періодичність: Щоквартально.

Мова видання: Українська, російська, англійська

Тематична спрямованість журналу: висвітлення питань екології, збалансованого природокористування, охорони навколишнього природного середовища, екологічного менеджменту і аудиту, економіки природокористування, земельних відносин, агроекологічного моніторингу, біобезпеки, екотоксикології, родючості і охорони ґрунтів, біорізноманіття екосистем.

ISSN: 2310-4678