Vol 37, No 2 (2015)

Table of Contents

Articles

Heterogeneous structure of the lithosphere in the Black Sea from a multidisciplinary analysis of geophysical fields PDF
V. I. Starostenko, O.M. Rusakov, I.K. Pashkevich, R.I. Kutas, I.B. Makarenko, O.V. Legostaeva, T. Lebed, A. Savchenko 3-28
A theory of hydrodynamic tomography PDF (Русский)
A.I. Kobrunov 29-37
Nonlinear dynamics, seismic activity and aerospace sounding systems PDF (Русский)
V. Shuman 38-55
Results and analysis of the Earth’s tidal observations in the territory of Ukraine PDF (Українська)
A. M. Kutniy, V.G. Pavlik, V.G. Bulatsen, V. Golubitsky, I. Bogdan, P.S. Korba, T. Babich, V. Plis 56-72
Magnetic declination of the territory of Ukraine: the results of observations and calculations PDF (Русский)
M.I. Orlyuk, A. Romenets, A. Marchenko, I.M. Orlyuk, I. Ivashchenko 73-85
Modern gravimeters of aviation gravimetric system PDF (Українська)
E. Bezvesilnaya, A.G. Tkachuk, L. Chepyuk, K.S. Kozko 86-94