Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення її ефективності

Олександр Папаіка, Оксана Мелентьєва

Анотація


Мета. Визначення сутності інвестиційної діяльності провідних банків України та розробка пропозицій щодо підвищення ефективності розвитку їх діяльності.

Методика. В процесі дослідження використано такі методи: теоретичне узагальнення, порівняння, аналіз і синтез, аналіз динаміки статистичних показників формування банківських кредитно-інвестиційних портфелів, правове порівняння.

Результати. В дослідженні визначені дискусійні аспекти трактування сутності інвестиційної діяльності банків. Зроблено аналіз динаміки обсягів кредитно-інвестиційних портфелів ведучих банків України. Зроблена оцінка ефективності інвестиційної діяльності банків.

Наукова новизна. Уточнено науково-методичний підхід щодо подальшого розвитку інвестиційної діяльності банків України на основі удосконалення нормативно-правової бази в сфері інвестування.

Практична значимість. Отримані результати дослідження спрямовані на підвищення ефективності інвестиційної діяльності банків з метою підвищення обсягів залучення фінансових ресурсів, що сприятиме зниженню ризиків банківської діяльності та створенню умов для активізації кредитної діяльності банків.

Ключові слова: банки, банківська діяльність, ефективність інвестиційної діяльності, інвестиційна політика, банківські ризики, позичальник.


Посилання


Закон України «Про інвестиційну діяльність». – ВРУ № 1560-ХІІ від 18 вересня 1991р. // www.rada.gov.ua

Законом України «Про режим іноземного інвестування». – ВРУ № 93/96-ВР від 19 березня 1996 р. // www.rada.gov.ua

Довганюк Л.В. Інвестиційна діяльність в Україні та напрями її активізації //Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – №11 – С.102–106.

Івахненко І.С. Інвестиційна діяльність в Україні: сучасний стан та можливості її активізації /І.С. Івахненко //Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №2 – С. 7–9.

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Підручник для студ. вищ. закл. освіти України. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Офіційний рейтинг банків України http://banker.ua/officialrating

rada.gov.ua/ – веб-сайт Верховної Ради України zakon.

www.ukrstat.gov.ua/ – сайт Державного комітету статистики.

Матвієнко В.П., Матвієнко П.В. Філософсько–економічні погляди. – К.: Наук. Думка, 2003. – 304 с.

Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт–бланш, 2001. – 320 с.