Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супрово%D

Керівництво для авторів

Статті приймаються за такими напрямками наукових досліджень:

 • Соціально-економічні проблеми національного господарства.
 • Економіка торгівлі та послуг.
 • Економічні механізми управління підприємством.
 • Підприємницька діяльність, маркетинг, менеджмент
 • Інноваційний та інвестиційний менеджмент
 • Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит

Вимоги до оформлення наукових статей, які подаються для публікації в тематичному збірнику наукових праць "Торгівля і ринок України" сформульовано у відповідності з Наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 «Порядок формування Переліку наукових фахових видань України» та № 1112 від 17.10.12 року «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», а також нового національного стандарту ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках", який набув чинності 1 жовтня 2010 р.

Загальні вимоги:

  1. Обсяг статті становить 5-8 машинописних сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури в редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал «одинарний, формат А4 (210×297), поля з усіх боків по 20 мм.
  2. Мова викладення – українська, російська, або англійська.
  3. Ілюстрації та графіки, що супроводжують текст, повинні бути розміщені в кадрі в книжковій орієнтації.
  4. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТу 2.105-95. Кожна ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана, таблиця - мати назву:
  5. Рисунки розміщують «в тексті», а не в таблицях після пояснювальних даних,. Підписи до рисунків повинні бути пронумеровані арабськими цифрами наскрізною нумерацією і мати пояснювальний підпис, наприклад:Рисунок 1 - Класифікація основних видів ... Неприпустимо включати підписи до самого рисунку. Рисунки мають бути розміром не менше 60´60, розташовані через один інтервал від основного тексту, обов’язково згруповані. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 20% загального обсягу
  6. Таблиця розміщується під текстом, в якому вперше наведено посилання на неї, або на наступній сторінці і тільки в книжковій орієнтації. При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку назву розміщують тільки над першою її частиною, над іншими частинами пишуть "Продовження таблиці", вказуючи тільки номер. Назву слід розташувати над таблицею. Наприклад: Таблиця 1 - Дані експериментальних…Таблиця відокремлюється від тексту одним рядком. Фон таблиці іншим кольором не виділяється.
  7. Формули повинні відокремлюватися одним рядком від основного тексту, центруватися, мати нумерацію. Номери формул вказують в круглих дужках, які мають бути вирівняні до правої межі тексту. Редактор формул Microsoft Equation. Усі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються комою.
  8. У тексті не повинно бути шрифтових виділень (жирний шрифт, курсив, підкреслення). Використовувати треба ненумерований список з маркером у вигляді "тире" (-) за форматом висячого рядка з абзацним відступом. Нумерований список використовувати тільки в тих випадках, коли є посилання на нього в тексті.
  9. До статті обов’язково додається:

   - рецензія доктора наук, де, крім підпису рецензента, обов’язково вказується його прізвище, ім’я, по батькові (повністю ), посада, місце роботи, напрямок його наукових досліджень;
   - експертний висновок про можливість відкритої публікації поданої статті;
   - ліцензійний договір на використання твору;
   - авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові українською, російською мовою та англійською транслітерацією), науковий ступінь, вчене звання, назва організації (повністю та скорочено), посада, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса для пересилки збірника).
   експертний висновок.
   ліцензійний договір.

  10. Статті подаються на паперовому та електронному носіях відповідальному секретарю збірника.

Структура статті:

 1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку)
 2. Прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання друкувати через кому, які мають бути вирівняні до лівої межі тексту (не більше 3-х авторів).
 3. Повна назва організації, місто, країна, електронна адреса автора (-ів), які друкуються малими літерами (шрифт звичайний) і мають бути вирівняні до правої межі тексту.
 4. Назву статті потрібно друкувати великими (жирними) літерами по центру, відступивши один рядок (форматування на всю сторінку).
 5. Реферат (від 200 до 300 слів виключно загальноприйнятої термінології), який розміщається у дві колонки і має таку структуру:
 • мета;
 • методика;
 • результати;
 • наукова новизна;
 • практична значимість;
 • ключові слова (6-8 слів, курсивом)

п.п. 2-5 надаються українською, російською та англійською мовами

 

Основний текст статті передбачає наявність таких елементів:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання поданої проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напрямку.

Основний текст статті надається мовою оригіналу та англійською мовою

Список літератури з 10 джерел з датою їх видання не раніше, ніж 20 років, які наводяться в порядку посилань у тексті. У списку вказується тільки та література, на яку посилається автор у статті. Посилання на літературні джерела подають у квадратних дужках. Бажано використовувати статті редакторів збірника. У списку літератури кожне україномовне та російськомовне джерело слід подавати спочатку мовою оригіналу, а потім англійською мовою. Транслітерація прізвищ авторів залежно від мови оригіналу виконується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27 січня 2010р. «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (для української мови) або вимогам системи BGN/PCGN (для російської мови). Порядок оформлення україномовних та російськомовних джерел, наданих мовою оригіналу, повинен відповідати ГОСТу 7.1-2006. Оформлення джерел англійською мовою повинно виконуватися згідно вимог гарвардського стилю (стиль «автор-дата»).

 

Відповідальність за зміст статті несе автор (-и). Надіслані матеріали не повертаються.

Статті, які не відповідають вищевикладеним вимогам, до розгляду не приймаються.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.