DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.146776

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Maryna Kravchenko

Анотація


Стаття присвячена важливій проблемі управління інтелектуальним капіталом в сфері державної служби, підготовці та перепідготовці кадрів для Державної служби. Зазначені часові рамки появи концепції інтелектуального капіталу. Доведено, що інтелектуальний капітал на сучасному етапі розглядається лише з позицій підприємств, однак розвиток цього елементу в інших галузях також повинен проявлятися. Доведено, що досягнення високого рівня економічного розвитку та управління ним можливо лише при ефективній реалізації процесу децентралізації. Наведені дані, щодо проектів, що тривають на території України в рамках децентралізації. Наведена низка проблем, що стосуються реалізації процесу децентралізації. Розглянуті деякі напрямки реформування системи управління інтелектуальним капіталом держаних службовців, та наведені недоліки сучасної системи. Узагальнено досвід Сполучених Штатів Америки з підготовки громадських активістів, бізнесу, державних службовців. Доведено, що підготовка на базі нестандартних програм за допомогою низки короткострокових курсів дає синергетичний ефект взаємозв’язку громади, суспільства, бізнесу. Наведено досвід Університету Центральної Азії щодо підготовки кадрів для різноманітних сфер діяльності, а також держаної служби. На перший план висувається місцевий економічний розвиток громади та взаємозв’язок громади, бізнесу та державних службовців. Наведено чотири основні модулі для навчання та принципи на яких базується навчання. Зроблено висновок про необхідність впровадження досвіду іноземних країн з питання підготовки на базі короткострокових курсів задля досягнення синергії бізнесу, громади, влади.


Ключові слова


інтелектуальний капітал, управління, Державна Служба, кваліфікація, перекваліфікація, навчання, сертифікати

Повний текст:

PDF

Посилання


Список використаних джерел:

1. Ковтуненко К. В. Сутність та роль інтелектуального капіталу / К. В. Ковтуненко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2013. - Вип. 1(1). - С. 61-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_12

2. Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170974.html

3. http://donors.decentralization.gov.ua/projects

References:

1. Kovtunenko K. V. Sutnistʹ ta rolʹ intelektualʹnoho kapitalu / K. V. Kovtunenko // Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualʹnoyi vlasnosti. - 2013. - Vyp. 1(1). - S. 61-65. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1_1_12

2. Kontseptsiyi reformuvannya systemy profesiynoho navchannya derzhavnykh sluzhbovtsiv, holiv mistsevykh derzhavnykh administratsiy, yikh pershykh zastupnykiv ta zastupnykiv, posadovykh osib mistsevoho samovryaduvannya ta deputativ mistsevykh rad. Rezhym dostupu: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170974.html

3. http://donors.decentralization.gov.ua/projects


Пристатейна бібліографія ГОСТ