Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Автор підтверджує що, подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів.

  Автор (автори) підтверджує, що це подання є особистим доробком.

  Автор  несе виключно відповідальність за зміст статті у сфері охорони авторського права і суміжних прав відповідно до законодавства України.

  Редакція збірника не несе відповідальності за авторство статей, що надруковані на його сторінках.

  Редакція збірника не має юридичного права и можливостей здійснювати офіційну перевірку наданих авторами матеріалів на наявність плагіату.

  Суперечка і розбіжності, що виникають у зв'язку з матеріалами що опубліковано на сторінках збірника наукових праць, вирішуються шляхом прямих переговорів між авторами, або третіми особами і авторами. Редакція збірника не втручається в конфлікт інтересів і не несе відповідальності за дії авторів. 

  Якщо суперечка і розбіжності  не можуть бути врегульована мирним шляхом, автори вирішують їх відповідно до законодавства в судах тієї країни, де зареєстрований відповідач.

 • объем статьи, в том числе со списком использованных источников, таблицами, схемами, аннотациями и тому подобное не должен превышать 8 страниц (ф. А4); страницы не пронумерованы;

  текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 12 кеглем через 1,5 интервала; поля: верхнее -2 см, нижнее –2 см,  левое –2,5 см, правое –1,5 см; абзацный отступ –1,25 см.

  сноски должны отвечать следующим требованиям: сноски на источники оформляются по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника с ссылкой на страницу, например [7, С. 11]);

  иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Excel; формулы должны быть должным образом оформлены  в Math Type 6.0 или Microsoft Equation, рисунки должны быть сгруппированы;

  статья (имя файла включает фамилию автора на английском языке) должна быть набрана на компьютере (редактор Microsoft Word 97-2003);

  статья должна подаваться с рецензией доктора экономических наук для всех авторов (Приказ МОНмолодьспорту № 1111 от 17.10.2012);

  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: РАЗРЫВ СТРАНИЦ И КОНЦЕВЫЕ СНОСКИ. 
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

индекс УДК (в начале с левой стороны);

 название статьи (по центру, ПРОПИСНЫМИ, полужирным);

  данные об авторе (ниже под заголовком с левой стороны) – фамилия и инициалы (полностью в именительном падеже, полужирным); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений);

аннотации украинским, русским и английским языками в таком порядке и виде: фамилия, имя и отчество автора (выделить полужирным); название статьи (выделить полужирным); текст аннотации (200 – 250 слов  по методологии оценки Index Copernicus  и в структурированном виде, то есть отражать структуру статьи);

постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими задачами;

анализ последних исследований и публикаций, на которые опирается автор;

выделение нерешенной проблемы, которым посвящается статья;

цель статьи;

результаты исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;

выводы и (или) предложения в данном направлении.

 список использованных источников, оформленный в соответствии со стандартами (ГОСТ 7.1–84, ДСТУ 3582–97, ГОСТ 7.12–93). Список литературы должен быть представлен в последовательном порядке (по упоминанию в тексте). 

ключевые слова (5-11 слов) на украинском, русском и английском языках (ключевые слова не должны повторять название статьи.).

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.