DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.17.2018.146823

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Irina Perevozova, Andrew Ustenko, Oksana Malynka, Elena Morozova

Анотація


У статті показано процес управління при реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (ЗЕД) як складну систему, що містить у собі складові процеси, операції, елементи. Процес стратегічного управління ЗЕД представляє собою вищу форму інформаційної взаємодії, яка не може бути ефективною без високоінтелектуальної пам’яті (підтриманої комп’ютером). Він відображає функціонування системи стратегічного управління ЗЕД і є складним явищем, яке містить цільову, забезпечуючу, нормативно-законодавчу та керуючу підсистеми, які, у свою чергу, складаються із часткових процесів, операцій, елементів. Будь-яке управління стратегією буде ефективним при наявності як мінімум двох каналів: інформаційного (прямого і зворотного) та енергетичного (мотиваційного). Ефективність реалізації стратегії визначається рівнем інформаційного забезпечення менеджерів всіх ланок та мотиваційної системи. Запропоновано концептуальну модель процесу стратегічного управління ЗЕД підприємства, яка побудована на основі системного підходу і представлена у вигляді таких основних підсистем: «Х» – цільова підсистема, «Y» – забезпечуюча підсистема, «ХY» – нормативно-законодавча підсистема, «Z» – керуюча підсистема. Вісь «Х» – «Цілі системи» – ілюструє управлінський цикл при реалізації стратегії ЗЕД (сукупність етапів, процесів, функцій, які слід здійснити для досягнення мети (отримання результату). Вісь «Y» відображає реалізацію цілей і процесів, які необхідно здійснити, і визначає засоби раціонального досягнення цілей. Підсистема стратегічного управління (вісь «Z») відображає реалізацію загальних функцій стратегічного управління ЗЕД на фоні нагромадженого досвіду (пам’яті). Така система відносин потребує вдосконалення і стабілізації системи законів, підзаконних актів, інструкцій, наказів, тобто усієї нормативно-законодавчої бази (вісь «ХY»), яка буде визначати і встановлювати «правила гри» на конкурентних міжнародних ринках. Кожна із наведених підсистем формує власні техніко-економічні показники (ТЕП-1 ТЕП-2, ТЕП-3, ТЕП-4), які інтегруються в синтетичні критерії управління ЗЕД (ТЕП-5).


Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність, концептуальна модель, підприємство, процес, система управління, стратегічне управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Список літератури

1. Асkоff R. L. Games, decision, and organizations / R. L. Асkоff / General Systems. – 1959. – Vol. IV. – P. 145–150.

2. Берталанфи Л. Общая теория систем – обзор проблем и результатов / Л. Берталанфи // Системные исследования : ежегодник. – М., 1969. – С. 30-54.

3. Устенко А. О. Структура системы менеджмента / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Бизнес Информ. – 2010. – № 9. – С. 134 – 140.

4. Скиданов И.П. Управленческое предвидение (методология, диагностика, дидактика). – СПб.: СПбГАСУ, 2006.– 200 с.

5. Устенко А. О. Управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства (інформаційно-аналітичний аспект) : монографія / А. О. Устенко, О. Я. Малинка. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. – 270 с.

6. Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю монографія / І. В. Перевозова. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2013. – 320 с.

7. Перевозова І.В. Системна парадигма контролінгу в контурах системи управління підприємством/ Ірина Володимирівна Перевозова.// Науково-виробничий журнал: Інноваційна економіка, №3 (58), 2015 - 321 с. - с. 234-241

8. Устенко А. О. Концептуальна модель процесу управління при реалізації стратегії / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем : Матеріали Всеукраїнської конференції. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 23–24.

9.Устенко А. О. Уніфікована інформаційно-керуюча система управління / А. О. Устенко. – Івано-Франківськ : Креатив, 2012. – 338 с.

References

1. Асkоff R. L. (1959), "Games, decision, and organizations", R. L. Асkоff, General Systems, Vol. IV, pp. 145–150.

2. Bertalanfi L. (1969), "General theory of systems - an overview of problems and results" ["Obshhaja teorija sistem – obzor problem i rezul'tatov"], L. Bertalanci, System research: yearbook, M., pp. 30-54.

3. Ustenko A.O. (2010), "Structure of the management system", ["Struktura sistemy menedzhmenta"], A.O. Ustenko, O.Ya. Malinka, Business Inform, No. 9, pp. 134 - 140.

4. Skidanov I.P. (2006), "Management foresight methodology, diagnostics, didactics", ["Upravlencheskoe predvidenie (metodologija, diagnostika, didaktika)"], SPb., SPbGASU, 200 p.

5. Ustenko A.O. (2013), "Management of the Integrative Socio-Economic System of the Enterprise Information and Analytical Aspect", ["Upravlіnnja іntegrativnoju socіal'no-ekonomіchnoju sistemoju pіdpriєmstva (іnformacіjno-analіtichnij aspekt)"], monograph, A.O. Ustenko, O.Ya. Malinka, Ivano-Frankivsk, Folio, 270 p.

6. Perevozova I.V. (2013), "Theoretical and methodological foundations of economic examination as a form of financial control", ["Teoretiko-metodologіchnі osnovi ekonomіchnoї ekspertizi jak formi fіnansovogo kontrolju monografіja"], monograph, I. V. Perevozova, Ivano-Frankivsk, Titipot, 320 p.

7. Perevozova I.V. (2015), "System Controlling Paradigm in Circuits of Enterprise Management System" ["Sistemna paradigma kontrolіngu v konturah sistemi upravlіnnja pіdpriеmstvom"], I. V. Perevozova, Scientific and Production Magazine: Innovative Economics, No. 3 (58), pp. 234-241

8. Ustenko A.O. (2007), "Conceptual model of the process of management in the implementation of the strategy", ["Konceptual'na model' procesu upravlіnnja pri realіzacії strategії"], A.O. Ustenko, O.Ya. Malinka, Theory and practice of strategic management of the development of regional social systems, Materials of the All-Ukrainian Conference, Ivano-Frankivsk, pp. 23-24.

9.Ustenko A.O. (2012), "Unified Information Management System of Control" ["Unіfіkovana іnformacіjno-kerujucha sistema upravlіnnja"], A.O. Ustenko, Ivano-Frankivsk, Creativity, 338 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ