DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6407.1.2013.22117

МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА В УПРАВЛЕНИИ ЭКСПОРТНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА

Людмила Сергеевна Кутидзе

Анотація


Кутідзе Л. С. Механізми взаємодії влади і бізнесу в управлінні експортним потенціалом регіону. 

Ефективні механізми взаємодії влади та бізнесу в процесі управління експортним потенціалом сприяють підвищенню конкурентоспроможності регіону, забезпечують інтереси бізнесу та громади. Тому важливим є визначення основних напрямків взаємодії влади та бізнесу в управлінні експортним потенціалом та дослідження основних форм взаємодії. Аналіз механізмів взаємодії бізнесу та влади з використанням інституціонального підходу найбільше дозволяє враховувати регіональну специфіку, уточнювати класичні схеми регулювання економічних об’єктів. Обґрунтованість вибору того чи іншого способу координації діяльності взаємодіючих у процесі управління експортним потенціалом суб’єктів доцільно розглядати з позиції економії трансакційних витрат. Механізми узгодження дозволяють знизити трансакційні витрати суб’єктів взаємодії. Різноспрямованість цілей взаємодіючих суб’єктів, пояснює причини розвитку тіньової економіки. Напрямки взаємодії влади і бізнесу в управлінні експортним потенціалом залежать від розмірів і економічних можливостей підприємницьких структур й будуть різнитися для підприємств, малого, середнього та великого бізнесу. Напрямки взаємодії обумовлюють вибір форм взаємодії, до яких можна віднести інформаційну підтримку, кластерні ініціативи, державно-приватне партнерство, лобіювання тощо. Для підприємців ефективність взаємодії з владою збільшується при входженні до бізнес-асоціацій. Якість механізмів взаємодії забезпечується контролем як з боку громадськості, так і з боку держави. Враховуючи різноманітність напрямків і форм взаємодії у процесі в управління експортним потенціалом, доцільно створення у регіоні організації для координації цих питань. Механізми взаємодії влади та бізнесу потребують інституціонального забезпечення.

Кутидзе Л. С. Механизмы взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом региона.

Эффективные механизмы взаимодействия бизнеса и власти в процессе управления экспортным потенциалом способствуют повышению конкурентоспособности региона, обеспечивают интересы бизнеса и населения. Поэтому важно определить основные направления взаимодействия власти и бизнеса  в управлении экспортным потенциалом региона и проанализировать основные формы взаимодействия. Анализ механизмов взаимодействия бизнеса и власти с использованием институционального подхода позволяет в наибольшей степени учитывать региональную специфику, уточнять классические схемы  регулирования экономических объектов. Обоснованность выбора того или иного способа координации деятельности взаимодействующих в процессе управления экспортным потенциалом региона субъектов целесообразно рассматривать с позиций экономии трансакционных издержек. Механизмы согласования позволяют снизить трансакционные издержки субъектов взаимодействия. Разнонаправленность целей взаимодействующих субъектов, объясняет причины развития теневой экономики. Направления взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом зависят от размера и экономических возможностей предпринимательских структур  и будут различны для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Направления взаимодействия обуславливают выбор форм взаимодействия, к которым можно отнести информационную поддержку, кластерные инициативы, государственно-частное партнерство, лоббирование  и др. Для предпринимателей эффективность механизмов взаимодействия повышается при вхождении в бизнес-ассоциации. Качество механизмов взаимодействия обеспечивается контролем за соглашениями со стороны общественности и государства. Учитывая разнообразие направлений и форм взаимодействия в процессе управления экспортным потенциалом региона, целесообразно создание в регионе организации для координации этих вопросов. Механизмы взаимодействия власти и бизнеса требуют институционального обеспечения.

Kutidze L. Mechanisms of business and authority interaction in the management of the export potential of the region.

Effective mechanisms of business and authority interaction in the management of the export potential of the region contribute to the region's competitiveness improvement; ensure interests of business and population in the region. Therefore it is important to define the basic directions of business and authority interaction in management of the export potential of the region and to analyze the basic forms of their interaction. Analysis of the mechanisms of business and authority interaction using institutional approach allows to take into account to the fullest extent the regional specificity, to specify the classical adjustment forms of economic entities. The validity of choice of one or another way of coordinating the activities of interacting in the operation procedure of the export potential of the region subjects should be rationally considered from the perspective of transaction cost savings. Objective’s difference of interacting entities explains the reasons for the development of the shadow economy. Mechanisms of co-ordination will reduce the transaction costs of collaboration. Directions of business and authority interaction in the management of export potential depend on the size and economic potentialities of business entities and will be different for small, medium and large businesses. Directions of interaction determine the choice of interaction forms including information support, cluster initiatives, public-private partnership, lobbying, etc. The effectiveness of interaction mechanisms for entrepreneurs increases when entering the business associations. The quality of interaction mechanisms is provided by public and governmental control of agreements. With regards to variety of areas and forms of collaboration in the management of the export potential of the region, it is advisable to establish the organization that coordinates these matters in the region. Mechanisms of business and authority interaction require institutional support.

Ключові слова


механизмы взаимодействия, институты, трансакционные издержки, управление экспортным потенциалом региона, власть и бизнес

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ