ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОКІЛЬСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНІ

Олексій Олексійович Лях-Породько

Анотація


Проаналізовано сучасний стан інформаційного та науково-методичного забезпечення сокільського руху в Україні. Виявлено
зростаючий рівень НМР щодо сокільства. З’ясовано фактори недостатньої
поінформованості фахівців та широкого загалу щодо основ сокільської
діяльності.


Ключові слова


інформація; сокільський рух; науково -методична діяльність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вацеба О.М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні

(кінець XIX ст. – 30-ті роки XX ст.): дис. …канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Вацеба Оксана Михайлівна. – К.: УДУФВСУ, 1994. – 360 с.

Котов С.М. Український сокільський рух у 1923 – 1939 рр. :

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С.М. Котов ; НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, Інститут народознавства. – Львів, 2015. – 22 с.

Лях-Породько О. О. Сокільський гімнастичний рух у Російській

імперії наприкінці XIX – початку XX століття (на матеріалі території сучасної України): дис. ... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 / Лях-Породько Олексій Олексійович. – К.: НУФВСУ, 2010. – 204 с.

Мельничук Н. М. Сокольський рух у Волинському воєводстві

(1921–1939 рр.) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Н. М. Мельничук ; ВНУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – 20 с.
© Харківська державна академія фізичної культури, 2017

© Автори, 2017