Інтеграційний вектор реалізації національних економічних інтересів України: теоретичні та практичні аспекти

Андрій Грищенко

Анотація


У статті розглянуто доцільність оптимального поєднання відкритості економіки України та політики економічного протекціонізму з метою захисту її національних інтересів. Запропоновано заходи щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності України, проаналізовано чинники впливу на поліпшення структури вітчизняного експорту та систематизовані завдання, які мають бути вирішені державою в процесі інтеграції України до світового господарства. Розроблено концептуальні засади реалізації інтеграційного вектору України та визначено ризики. Досліджено питання необхідності скоординованих міжнародних дій держав для розвитку світової економіки та ролі в цьому країн групи «великої двадцятки», з урахуванням сучасних викликів глобалізації та їх національних інтересів. Сформовано авторське бачення інституційного, на законодавчому рівні, визначення категорії «національний інтерес».

Ключові слова


відкрита економіка; економічний протекціонізм; національний інтерес; велика двадцятка; міжнародна координація; зовнішньоекономічна діяльність; лібералізація; інтеграційний вектор; концептуальні засади

Повний текст:

PDF

Посилання


Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник. Глобалізація та конкурентоспроможність: методологія досліджень і системних оцінок // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. — Т. 1 / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2006. — C. 3–24.

Економічна енциклопедія: У 3-х т. Т. 3 / Редкол.: С.В. Мочерний (відп.ред.) та ін. — К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 952 с.

Новицький В.Є. Особливості становлення ринку послуг у відкритій економіці України // Інвестиційно-інноваційні стратегії у військовому та цивільному секторах. Зб. наук. праць. — № 3. НДІ міжнародних відносин НАУ / Голов. ред. — док. екон. наук В.Є. Новицький. — К., 2007. — 148 c.

Антонюк Л.Л. Науково-технічний потенціал України. // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. — Т. 1. / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг.ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 731–749.

Осташко Т. Ризики для сільського господарства від встановлення зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка України. — № 3. — 2011. — С. 57–71.

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&p f3511=32172 <звіт робочої групи з питань вступу України до Світової організації торгівлі. Світова організація торгівлі. Робоча група з питань вступу України. WT/ACC/UKR/152. 25 січня 2008 (08-0399)>

Новицький В.Є., Гальперіна Л.П. Інформаційні технології в глобально-конкурентному та соціальному контекстах // Перспективи розвитку українського експортного потенціалу у контексті співробітництва з країнами середземномор’я та Центрально-Східної Європи. Зб. наук. праць. — №6 НДІ міжнародних відносин НАУ / Голов. ред. — док. екон. наук В.Є. Новицький. — К., 2007. — 137 с.

Пахомов Ю.М.. Новицький В.Є., Гура В.К., Крючкова І.В. та ін. Перспективи розвитку українського експортного потенціалу у країнах союзу арабського МАГРИБУ // Перспективи розвитку українського експортного потенціалу у контексті співробітництва з країнами Середземномор’я та Центрально-Східної Європи. Зб. наук. праць. — № 6, НДІ міжнародних відносин НАУ / Голов. ред. — док. екон. наук В.Є. Новицький. — К.. 2007. — 137 с.

Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін., кер. авт. колективу і наук.ред. О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2007. — 680 с.

Циганкова Т.М. Активізація національної системи комерційної дипломатії // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2т. — Т. 1. / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 153163.

Пахомов Ю.Н. Глобальная модернизация и институциональное обустройство экономики как главное предусловие ее конкурентоспособного качественного роста // Глобальний конкурентний простір: Монографія / О.Г. Білорус та ін.; кер.авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. — К.: КНЕУ, 2007. — С. 318–334.

Шредер Й. Пока не восстановится кредитование, мы не увидим значительных изменений // Экономические известия. — 11.02.2009. — №23(102) //

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council //

Чебанов С. Суверенные инвестиционные фонды: новый феномен мировой экономики? // Мировая экономика и международные экономические отношения. — 2008. — №10. — С. 1222.

Пахомов Ю.Н. Феномен «экономического чуда» и положение Украины в условиях глобализационных процессов современности // Цивилизационная структура современного мира: Науч. изд. в 3-х т. / Под ред. Ю.Н. Пахомова, Ю.В. Павленко. — К.: Наукова думка, 2008. — Т. 3, Кн. 2. — С. 527571.

Разумнова П. Россия — ВТО: интересы российских экспортеров // Мировая экономика и международные отношения. — 2006. — № 10. — С. 17–23.

Federal financial assistance management improvement act of 2009 //

Поручник А.М. Національний інтерес України: економічна самодостатність у глобальному вимірі: Монографія. — К.: КНЕУ, 2008. — 352 с.

Група двадцяти

Всесвітній економічний форум .

Paul Kennedy, «Worried about Putin's Russia?: Read on», August 20, 2007,

Будкін В. Сучасні тенденції впливу глобалізації на міжнародну торгівлю. // Зб. наук. праць. Вип. 48 / Відпов. ред. В.Є. Новицький / — К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2006. — С. 3–15.

Стігліц Дж. Країни, що розвиваються, та глобальна криза // День. — 27.05.2009. — № 65(2985).

Francis Fukuyama, «Back To The End Of History», 2008,

Francis Fukuyama, «They Can Only Go So Far», August 24,

Генрі Кіссенжер. Шанс для нового співустрою. The International Herald Tribune, США, 13 січня 2009 // День. — 27 січня 2009. — №11.

Інституційні засади інноваційної економіки: міжнародний досвід та практика: Монографія / А.С. Аблов, О.С. Довгий, Л.П. Гальперіна та ін.; За заг. ред. В.Є. Новицького. — К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. — 200 с.

Иванов Н. Глобализация и общество: проблемы управления. // Мировая экономика и международные отношения. — 2008. — №4. — С. 3–15.

Global plan for recovery and reform: the Communiqué from the London Summit, summit

Геєць В. Я розпоряджався би передусім своїми коштами, а не запозиченими, бо ми вже є жертвою кредитної експансії // Дзеркало тижня. — 7 березня 2009. — №8(736),

Єрмошенко М.М. Національні економічні інтереси: реалізація і захист. // Актуальні проблеми економіки. — №1–2. — 2001. — С. 18–24.

Ерохин С.А. Синергетическая парадигма современной экономической теории // Актуальні проблеми економіки. — №1-2. — 2001. — С. 4–17.

UNCTAD, WIR, 2010.

President Sarkozy calls for a «new Bretton Woods»,

Всесвітній економічний форум.

Стігліц Д. Країни, що розвиваються та глобальна криза // День. — 15.04.2009. — №65(2985). — .

Рубцов В. «Архітектура суспільного ладу» Богдана Гаврилишина // День. — 27.05.2009 р. — №87(3007). — .

Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року, №964-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

Конституція України (зі змінами і доп.). — К.: Атіка, 2006. — 97 c.

Офіційний вісник України від 11.02.2005. — 2005. — №4. — Ст. 226.

www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml (Устав Організації Об’єднаних Націй)

Білорус О.Г. Виступ на Парламентських слуханнях у Верховній Раді України 17 червня 2009 року // Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали Парламентських слухань у Верховній Раді України 17 червня 2009 року. За загальною редакцією професора В.І. Полохала. — К.: Парламентське видавництво. — 2009. — 253 c.

Чужиков В.І. Міжнародна регіональна економічна інтеграція // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2 т. — Т. 2. / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк та ін.; За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. — К.: КНЕУ, 2006. — С. 40–79.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. — К.: Либідь, 2008. — 408 с. 45.Соколенко С.І. Сучасні світові ринки та Україна: [Наук. вид.]. — К.: Демос, 1995. — 354 с., — Рос.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.