ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦТВ

Elena Kosinova

Анотація


У статті розкривається поняття естетичного виховання студентів як цілеспрямованого і планомірного процесу: формування естетичних понять, смаків та ідеалів, ставлення до професії, природи, мистецтва, суспільства, побуту, спілкування, взаємовідносин, а також розвитку творчого компоненту професійної діяльності за законами краси та емоційної чуйності. Цей процес передбачає набуття студентами естетичних знань і формування у них відповідних переконань, потреб, інтересів, звичок, навичок і вмінь.


Ключові слова


естетичне виховання; творча діяльність; естетичний ідеал; естетичний смак; естетичні почуття

Повний текст:

PDF

Посилання


Абашкіна Н.В. Нові концепції навчання і виховання у сучасній німецькій педагогіці / Н.В. Абашкіна.

– К.: Інститут системних досліджень освіти, 1995. – 32 с.

Библер В.С. Школа диалога культур / В.С. Библер. – Кемерово: "АЛЕФ" Гуманитарный Центр, 1993.

– 416 с.

Відродження і розвиток культури України: проблеми історії, теорії і практики // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції. – К.: Друкар. – 1993. – 170 с.

Гончаренко С. Не руйнувати, а реформувати / С. Гончаренко // Товариш. – 1997. – №25. – С.3.

Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. – М.: Искусство, 1994. – 367 с.

Косів М. Про духовне плебейство і не тільки / М. Косів // Культура і життя. – 1995. – № 27. – С.1.

Луначарский А.В. Избранные статьи по эстетике / А.В. Луначарский; сост. А.Ермакова. – М. : Искусство, 1975. – 391 с.

Макаренко А.С. О воспитании / А.С. Макаренко. – М.: Политиздат, 1988. – 416 с.

Маслов В.С. Теорія та практика культурологічного виховання / В.С. Маслов. – К. : КВГІ, 1995. – С.11-76.

Національна державна комплексна програма естетичного виховання. Проект / АПН України, Інститут українознавства КДУ ім.Т.Шевченка ; Уклад. І.І. Зязюн, О.М. Семашко. – К., 1994.

Педагогічні технології: Навчальний посібник для вузів / О.Падалка, А.Нісімчук, І.Смолюк та ін. ; Укр. пед.ун-т ім. М.Драгоманова. – К.: Українська енциклопедія, 1995. – 254 с.

Men Near TV // Washington Post. – 1995. – 18.07. – Р.3.

Abashkina N.V. Novi kontseptsii navchannia i vykhovannia u suchasnii nimetskii pedahohitsi / N.V. Abashkina. – K.: Instytut systemnykh doslidzhen osvity, 1995. – 32 s.

Bibler V.S. Shkola dialoga kul'tur / V.S. Bibler // Iskusstvo v shkole. – M., 1992. – №2. – S.48.

Vidrodzhennia i rozvytok kultury Ukrainy: problemy istorii, teorii i praktyky // Tezy dopovidei Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. – K.: Drukar. – 1993. – 170 s.

Honcharenko S. Ne ruinuvaty, a reformuvaty / S. Honcharenko // Tovarysh. – 1997. – № 25. – S.3.

Kant I. Kritika sposobnosti suzhdeniia / I. Kant. – M.: Iskusstvo, 1994. – 367 s.

Kosiv M. Pro dukhovne plebeistvo i ne tilky / M. Kosiv // Kultura i zhyttia. – 1995. – № 27.

Lunacharskii A.V. Izbrannye stat'i po estetike / A.V. Lunacharskii; sost. A.Ermakova. – M. : Iskusstvo, 1975. – 391 s.

Makarenko A.S. O vospitanii / A.S. Makarenko. – M.: Politizdat, 1988. – S.27.

Maslov V.S. Teoriia ta praktyka kulturolohichnoho vykhovannia / V.S. Maslov. – K. : KVHI, 1995. – S.11-76.

Natsionalna derzhavna kompleksna prohrama estetychnoho vykhovannia. Proekt / APN Ukrainy, Instytut ukrainoznavstva KDU im.T.Shevchenka ; Uklad. I.I. Ziaziun, O.M. Semashko. – K., 1994. – S.23.

Pedahohichni tekhnolohii: Navchalnyi posibnyk dlia vuziv / O.Padalka, A.Nisimchuk, I.Smoliuk ta in. ; Ukr. ped.un-t im. M.Drahomanova. – K.: Ukrainska entsyklopediia, 1995. – 254 s.

Men Near TV // Washington Post. – 1995. – 18.07. – Р.3.
Copyright (c) 2018 Альманах "Культура і Сучасність"

Mike&Max ©2018