Про журнал

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: В альманасі висвітлюються актуальні питання культурології, мистецтвознавства, менеджменту соціокультурної діяльності, опосередковані динамічними змінами на сучасному етапі цивілізаційних трансформацій

ISSN 2226–0285 (Print)
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21134-10934 ПР від 08.12.2014 р.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей: 022 - Дизайн; 023 - Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; 028 - Менеджмент  соціокультурної діяльності; 034 - Культурологія відповідно до Наказу МОН України від 02.07.2020 № 886 (додаток 4).

Збірник зареєстровано в міжнародних науковометричних базах даних: International Impact Factor Services; Research Bible; Google Scholar; CiteFactor; Global Impact Factor; Scientific Indexing Services; CEEOL (Central and Eastern European Online Library); Index Copernicus; Crossref 

Мова видання: українська,  англійська (змішаними мовами)
Засновник: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

Головний редактор: Герчанівська П.Е., доктор культурології, професор
Відповідальний секретар: Овчарук О.В., доктор культурології, професор
Редакційна колегія: Вєдєнєєв Д.В., д. іст. наук, проф. (заст. головного редактора) (Україна); Волков С.М., д. культ., проф. (Україна); Денисюк Ж.З., д.культ. (Україна); Езкуерро А.Е., доктор філос. (Іспанія); Кайл К., д. філос. (Німеччина); Каталінік В., д. філос. (Хорватія); Коваленко Є.Я., к. екон. наук., доц. (Україна); Копієвська О.Р., д.культ., проф. (Україна); Литвин С.Х., д.і.н., професор (Україна); Льоос Х., д-р філос., проф. (Німеччина); Пастерняк В., д. габілітований, проф. (Польща); Прищенко С.В., д. мист. (Україна); Ростіролла Д., д. філос., проф. (Італія); Сапенько Р., д. габілітований, проф. (Польща); Смолик О.І. д. культ., проф. (Білорусь); Яковлеєв О.В., д. культ, проф. (Україна)

Адреса редакції: вул. Лаврська, 9, кім. 204, корпус 11, Київ, Україна, 01015

E-mail: nauka@nakkkim.edu.ua

 

Періодичність публікації

Два рази на рік (червень, грудень)

Прийом статей: на червневий випуск - до 15 травня; на грудневий випуск - до 15 листопада

Вимоги до публікацій: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/requirements.pdf

Оформлення референс: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Oformlennia_References.pdf

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

У рамках редакційної політики альманах «Культура і сучасність» послідовно дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COP.

Матеріали рецензуються членами редакційної колегії видання та/або сторонніми незалежними експертами, виходячи з принципу об'єктивності і з позицій вищих міжнародних академічних стандартів якості, та редагуються.

Редакція залишає за собою право на стилістичну правку рукопису. З автором узгоджуються правки, які, на думку редакції, можуть змінити зміст тексту.

Редакційна колегія наукового видання залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вимогам та тематиці альманаху. Висловлені у статтях думки та пропозиції не обов’язково збігаються з точкою зору редакційної колегії. Відповідальність за достовірність інформації у статтях, точність назв, статистичних даних, прізвищ та цитат несуть автори.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію текстів та скорочення, зі збереженням авторського стилю.
Надані матеріали не повертаються та не можуть бути надруковані в інших наукових журналах.

У випадках виявлення плагіату відповідальність несуть автори наданих матеріалів.