DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2015.147773

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В ПРОСТОРІ ДОЗВІЛЛЯ

Oksana Oliinyk

Анотація


У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми соціалізації підлітків в сфері дозвілля. Увагу акцентовано на ролі дозвілля як сфери соціалізації у формуванні соціально-психологічних характеристик та індивідуальних якостей особистості в підлітковому віці. Означено роль традиційних інститутів соціалізації (сім’ї, системи освіти, громадських і спортивних організацій), наголошено на значущості стихійних умов соціалізації (масової культури: Інтернету, телебачення) в особистісному розвитку підлітків. Розглянуто взаємозв’язок освіти і дозвілля в соціалізації сучасного підлітка.Ключові слова


інститути і сфери соціалізації; дозвілля; особистість; підліток; освіта; масова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс; пер с англ. – М.: Прогресс, 1986. – 423 с.

Бочелюк В. Й. Дозвіллєвознавство: навч. посібник / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Жарков А. Д. Теория и технология культурно-досуговой деятельности: учеб. для студентов вузов культуры и искусств / А. Д. Жарков. – М.: Издательский Дом МГУКИ, 2007. – 480 с.

Котельникова Н. В. Инновационные тенденции в сфере молодежного досуга в современной России / Н. В. Котельников. – Краснодар: КГУ, 2003, – 163 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: навч. посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2005. – 446 с.

Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / І. В. Петрова. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Психологический словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. – [2-е изд.]. – М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

Ракова Л. В. Быт и культура городской молодежи / Л. В. Ракова. – Минск: Наука и техника, 1989. – 127 с.: іл.

Савчин М. В. Соціальна педагогічна психологія: навч. посібник / М. В. Савчин. – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 1998. – 271 с.

Стрельцов Ю. А. Культурология досуга: учеб. пособие / Ю. А. Стрельцов. – Изд. 2-е. – М.: МГУКИ,

– 296 с.

Berns R. Razvitie Ia-kontseptsii i vospitanie / R. Berns; per s angl. – M.: Progress, 1986. – 423 s.

Bocheliuk V. Y. Dozvillievoznavstvo: navch. posibnyk / V. Y. Bocheliuk, V. V. Bocheliuk. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. – 208 s.

Zharkov A. D. Teoriia i tekhnologiia kul'turno-dosugovoi deiatel'nosti: ucheb. dlia studentov vuzov kul'tury i iskusstv / A. D. Zharkov. – M.: Izdatel'skii Dom MGUKI, 2007. – 480 s.

Kotel'nikova N. V. Innovatsionnye tendentsii v sfere molodezhnogo dosuga v sovremennoi Rossii / N. V. Kotel'nikova. – Krasnodar: KGU, 2003, – 163 s.

Orban-Lembryk L. E. Sotsialna psykholohiia: navch. posibnyk / L. E. Orban-Lembryk. – K.: Akademvydav, 2005. – 446 s.

Petrova I. V. Dozvillia v zarubizhnykh krainakh: pidruchnyk / I. V. Petrova. – K.: Kondor, 2005. – 408 s.

Psikhologicheskii slovar' / pod red. A. V. Petrovskogo, M. G. Iaroshevskogo. – [2-e izd.]. – M.: Politizdat, 1990. – 494 s.

Rakova L. V. Byt i kul'tura gorodskoi molodezhi / L. V. Rakova. – Minsk: Nauka i tekhnika, 1989. – 127 s.: іl.

Savchyn M. V. Sotsialna pedahohichna psykholohiia: navch. posibnyk / M. V. Savchyn. – Drohobych: Vydavnycha firma "Vidrodzhennia", 1998. – 271 s.

Strel'tsov Iu. A. Kul'turologiia dosuga: ucheb. posobie / Iu. A. Strel'tsov. – Izd. 2-e. – M.: MGUKI, 2003. – 296 s.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018