DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148183

РЕЖИСЕРСЬКА КОМУНІКАТИВНА МОДЕЛЬ Д.М.ГНАТЮКА: ДО ПРОБЛЕМИ ПОСТАНОВКИ ОПЕРИ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО "ПІКОВА ДАМА"

Viktor Bondarchuk

Анотація


Мета роботи – дослідити творчий шлях Д.М.Гнатюка, пов'язаний з його режисерською практикою у Національній опері України імені Т.Шевченка. Увагу дослідження сконцентровано на механізмах режисерської інтерпретації митця під час роботи над постановкою опери П.І.Чайковського "Пікова дама" 1996 р. Методологія дослідження полягає в застосуванні історичного, біографічного та культурологічного методів з метою раціонального і послідовного висвітлення біографічних етапів Д.Гнатюка та формування його виконавського професіоналізму в координатах мистецьких реаліях 90-х років ХХ століття. Наукова новизна полягає в розширенні уявлень щодо становлення оперного жанру в координатах вітчизняного культурного простору та закріплення його статусу в площині міжнаціональної мистецької комунікації ХХ століття. До огляду пропонуються нові сторінки творчої біографії Д.М.Гнатюка, які в проекції на тему дослідження стимулюють до перманентного переосмислення структури розвитку оперного жанру в контексті творчих реалій часу. Висновки. Представлена система пошуку механізмів реалізації режисерської концепції, вираження авторської думки елементами виконавської інтерпретації стала результатом поточного, перманентно зумовленого пошуку, апробацій та концептуальних переосмислень стратегії втілення оперної драматургії Д.Гнатюком. Представлена до огляду опера П.І.Чайковського "Пікова дама" є уособленням творчого діалогу всіх складових складної моделі синтетичного жанру – режисерського, диригентського, хормейстерського та сценографічного втілення, що стало запорукою включення до діючого репертуару театру одного з кращих зразків оперного доробку П.І.Чайковського.


Ключові слова


Сценографічне рішення; режисерська інтерпретація; оперний жанр; драматургія твору

Повний текст:

PDF

Посилання


Білейчук Б. Спів для народу // Україна. 1985. № 6. С. 6–7.

Василенко Т. О. Хорові сцени з опери Петра Чайковського "Пікова дама" як об’єкт режисерської і хормейстерської роботи (на прикладі постановок Національної опери України) // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Київ, 2010. № 2 (7). С. 159–166.

Гнидь Б. До історії національної опери України. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2003. 199 с.

Гриник Р. Поющий сердцем // Львовская правда. 1982. 14 февраля.

Майбурова К. В. Прем’єри опер П. Чайковського на київській сцені (ХІХ – початок ХХ ст.) // Часо-пис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2009. № 4 (5). С. 14–23.

Рожок В. І. Геній П. І. Чайковського та українська музична культура // Часопис Національної му-зичної академії України імені П. І. Чайковського: наук. журн. Київ, 2009. № 4 (5). С. 4–13.

Ручкин А. Музыка – моя жизнь // Ленинское знамя. 1983. 2 ноября.

Черкашина-Губаренко М.Р. "Пиковая дама" – путешествие во времени // Черкашина-Губаренко М.Р. Музика і театр на перехресті епох: у 2 т.Т. 2. Суми: Наука, 2002. С. 180–187.

Belyuchuk B. (1985). Singing for the people [Ukraine].

Vasilenko T. (2010). Choral scenes from the opera of Peter Tchaikovsky "Queen of Spades" as an object of directing and choirmaster work. [Ukraine].

Gnid B. (2003). To the history of the national opera of Ukraine. [Ukraine].

Grinick R. (1982). Singing with the heart. [Ukraine].

Mayburov K. (2009). The premiere of P. Tchaikovsky's opera on the Kyiv stage. [Ukraine].

Rozhok V. (2009). Genius P. I. Tchaikovsky and Ukrainian music culture. [Ukraine].

Ruchkin A. (1983). Music – my life. [Ukraine].

Cherkashina-Gubarenko M. (2002). "The Queen of Spades" is a journey in time. [Ukraine].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018