ЕТНОРЕГІОНАЛЬНІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Olena Kavunnyk

Анотація


Стаття присвячена розкриттю складових регіональної проблематики сучасного українського музикознавства, серед яких музичне краєзнавство, музичне середовище. Вони є провідними в дослідженні музичної культури й мистецтва у великих та малих містах України.


Ключові слова


регіональна проблематика; культурологія; музикознавство; музичне краєзнавство; музичне середовище;

Повний текст:

PDF

Посилання


Кузик В. Ревуцький Лев Миколайович : Монографія/ В. Кузик. – Київ-Ніжин. – 2009.

Шиманський П. І. Музичне життя Волині / П. І. Шиманський. – К., 1999.

Тронько П. Т. Українське краєзнавство в ХХ столітті / П. Т. Тронько (до 75-річчя Всеукраїнської спілки краєзнавців) – К., 2002. – 85 с.

Девятова О. Судьбы академической музыки в системе духовной оппозиции элитарной и массовой культур / О. Девятова //Первый российский культурологический конгресс : Тезисы докладов. – СПб. : Эйдос, 2006. – С. 372-373

Шевчук О. В. Музична україніка в контексті вітчизняної культури на межі ХІХ – ХХ століть /О.В. Шевчук // Українське музикознавство: Республіканський міжвідомчий науково-методичний збірник. – К.: Видво КДК, 1991. – Вип. 26. – С. 5-18.

Сюта Б. Глобалізаційні процеси та музична творчість на межі третього тисячоліття /Б. Сюта // Левко Колодуб: сторінки творчості (статті, дослідження, спогади). Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. – 2007. – Вип. 50. – С. 258-276.

Ляшенко І. Ф. Музична україністика в світлі сучасної культурної політики: аспекти гуманізації та гуманітаризації національної освіти / І. Ф. Ляшенко //Українське музикознавство. – К., 1998. – Вип. 28. – С. 3-8.

Мартинюк Т. В. "Перехідний етап" як історико-теоретична проблема музичної україністики/ Т. В. Мартинюк / – К., 1997. – С. 23-30.

Шульгіна В. Д. Музична україніка: монографія / В. Д. Шульгіна. – К., 2000. – 213 с.

Kuzyk V. Revutskyi Lev Mykolaiovych : Monohrafiia / V. Kuzyk. – Kyiv-Nizhyn. – 2009.

Shymanskyi P. I. Muzychne zhyttia Volyni / P. I. Shymanskyi. – K., 1999.

Tronko P. T. Ukrainske kraieznavstvo v KhKh stolitti / P. T. Tronko (do 75-richchia Vseukrainskoi spilky kraieznavtsiv) – K., 2002. – 85 s.

Devyatova O. Sud'by akademicheskoy muzyki v sisteme dukhovnoy oppozitsii elitarnoy i massovoy kul'tur / O. Devyatova //Pervyy rossiyskiy kul'turologicheskiy kongress : Tezisy dokladov. – SPb. : Eydos, 2006. – S. 372-373

Shevchuk O. V. Muzychna ukrainika v konteksti vitchyznianoi kultury na mezhi XIX – XX stolit /O.V. Shevchuk // Ukrainske muzykoznavstvo: Respublikanskyi mizhvidomchyi naukovo-metodychnyi zbirnyk. – K.: Vyd-vo KDK, 1991. – Vyp. 26. – S. 5-18.

Siuta B. Hlobalizatsiini protsesy ta muzychna tvorchist na mezhi tretoho tysiacholittia /B. Siuta // Levko Kolodub: storinky tvorchosti (statti, doslidzhennia, spohady). Naukovyi visnyk NMAU im. P. I. Chaikovskoho. – 2007. – Vyp. 50. – S. 258-276.

Liashenko I. F. Muzychna ukrainistyka v svitli suchasnoi kulturnoi polityky: aspekty humanizatsii ta humanitaryzatsii natsionalnoi osvity / I. F. Liashenko //Ukrainske muzykoznavstvo. – K., 1998. – Vyp. 28. – S. 3-8.

Martyniuk T. V. "Perekhidnyi etap" yak istoryko-teoretychna problema muzychnoi ukrainistyky/ T. V. Martyniuk / – K., 1997. – S. 23-30.

Shulhina V. D. Muzychna ukrainika: monohrafiia / V. D. Shulhina. – K., 2000. – 213 s.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018