DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2014.148280

КУЛЬТУРА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРЕМОНІАЛІВ У СВІТСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ середини ХVІ – середини ХVІІ століття

Oksana Mykhaluk

Анотація


Дослідження присвячено культурі проведення церемоніалів у світському суспільстві Речі Посполитої. Підкреслено роль дипломатів і послів за протоколом. Виявлено специфічні риси певних звичаєвих, обрядових розпорядків урочистих відправ. Проаналізовано типи одягу, які застосовувалися для репрезентаційних процедур у світському суспільстві Речі Посполитої середини ХVІ – середини ХVІІ століття.


Ключові слова


Річ Посполита; церемоніал; протокол; етикет; землі України середини ХVІ–ХVІІ століття;

Повний текст:

PDF

Посилання


Бурдейна-Публіка Т. Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури / Т. Бурдейна-Публіка. – Львів, 2009. – 22с.

Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.01 – теорія та історія культури / С. Зуєв. – Харків, 2007. – 18 с.

Пискач А. Фестивальний рух у культурному житті України кінця XX – початку XXI ст.: нефольклорні тенденції // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Зб.наук. праць. Рівне, 2011. – Вип. 17.

Хрома Г. Фольклорні фестивалі України і проблеми сценічного втілення фольклору / Г. Хрома // Вісник КНУКіМ: Зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2002. – С.107–113.

Швед М. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990–2005 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. Спеціальність 17.00.01 – теорія та історія культури / М. Швед. – Львів, 2005. – 209 с.

Burdeina-Publika T. Stanovlennia i rozvytok profesiinykh form muzychnoho zhyttia Vinnychchyny yak skladovoi kultury Podilskoho kraiu. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata mystetstvoznavstva. Spetsialnist 26.00.01 – teoriia ta istoriia kultury / T. Burdeina-Publika. – Lviv, 2009. – 22s.

Zuiev S. Suchasnyi kulturnyi prostir ta semiotyka muzychnoho festyvaliu (na materialakh Kharkova). Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata mystetstvoznavstva. Spetsialnist 17.00.01 – teoriia ta istoriia kultury / S. Zuiev. – Kharkiv, 2007. – 18 s.

Pyskach A. Festyvalnyi rukh u kulturnomu zhytti Ukrainy kintsia XX – pochatku XXI st.: nefolklorni tendentsii // Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Zb.nauk. prats. Rivne, 2011. – Vyp. 17.

Khroma H. Folklorni festyvali Ukrainy i problemy stsenichnoho vtilennia folkloru / H. Khroma // Visnyk KNUKiM: Zb. nauk. prats. – Vyp. 6. – K., 2002. – S.107–113.

Shved M. Tendentsii rozvytku mizhnarodnykh festyvaliv suchasnoi muzyky v Ukraini na novomu etapi (1990–2005 rr.). Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata mystetstvoznavstva. Spetsialnist 17.00.01 – teoriia ta istoriia kultury / M. Shved. – Lviv, 2005. – 209 s.
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018