DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148342

ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС КОНФЛІКТУ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ

Bogdan Kryvolapov

Анотація


Мета роботи. Стаття присвячена проблемі захисту культурних цінностей в окупованому Криму і тих, що знаходяться на неконтрольованих Україною територіях Донецької та Луганської областей. Автор аналізує Гаазьку конвенцію 1954 року про захист культурних цінностей і можливості її застосування в даному збройно-му конфлікті. Аналізується факти, що свідчать про неодноразове порушення на даних непідконтрольних Україні територіях норм міжнародних договорів та конвенцій, які мають відношення до захисту культурних цінностей. Методологія дослідження базується на історичному методі, аналізі та синтезі. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що робота є одним з перших у вітчизняний науці дослідженням проблем реституції культурних цінностей, які опинились на території окупованого Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Висновки. Міжнародно-правове регулювання охорони та повернення культурних цінностей виявилася неефективним для захисту культурних цінностей, що знаходяться в окупованому Криму та перебувають у зоні збройного конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей.


Ключові слова


Культурні цінності; міжнародно-правовий захист; Гаазька конвенція; Другий протокол

Повний текст:

PDF

Посилання


Акуленко В. І. Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.: ак-туальні питання імплементації і застосування / Віктор Іванович Акуленко. // Право. – 2010. – №9. – С. 127–137.

Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України / Віктор Іванович Акуленко. – Киев: ЮСТІНІАН, 2013. – 608 с.

Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: монография / Марк Моисеевич Богуславский. – Москва: Норма ИНФРА-М, 2012. – 416 с.

Богуславский М. М. Международная охрана культурных ценностей / Марк Моисеевич Богуславский. – Москва: Международные отношения, 1979. – 178 с.

Бусол К. І. Ефективність механізму захисту культурних цінностей за Гаазькою конвенцією 1954 р. та двома протоколами до неї / К.І. Бусол // Актуальні проблеми політики. – 2014. – № 51 – С. 134–140.

Бусол К. І. Становлення та тенденції розвитку міжнародно-правового захисту культурних цінностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.11 "Міжнародне право" / Бусол Кате-рина Ігорівна – Київ, 2015. – 19 с.

Бусол К. І., Коваль Д.О. Захист культурних цінностей під час збройного конфлікту на Сході України / К. І. Бусол, Д. О. Коваль // Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право; за ред. д.ю.н., проф. А.В.Задорожнього. – Київ: К.І.С., 2014. – С.815-822.

Другий протокол до Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку Збройного Конфлікту 1954 року, Гаага 26 березня 1999 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Защита культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/

Золото скіфів – власність України. Офіційне роз’яснення Міністерства культури України [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://web.archive.org/web/20150807141552/http://ep-ua.tv/novini/analitika/3275.html

Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_157

Кот С. І. Про ратифікацію Україною Другого Протоколу (1999 р.) до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року: Інформаційно-аналітична записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://resource.history.org.ua/item/0013251

Музеї Криму подали апеляцію на рішення суду Амстердама щодо скіфського золота [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/25/7060661/

Ніщук: Скіфське золото повернеться в Україну не раніше другого півріччя 2017 року [Електронний ресурс].— Режим доступу: http://lostart.org.ua/ua/news/889.html

Скіфське золото повернулось в Україну: його вже виставили у Лаврі [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://ipress.ua/news/skifske_zoloto_povernulos_v_ukrainu_ yogo_vzhe_vystavyly_u_lavri_84281.html

Титова, О.М. Культурна спадщина Криму та Донбасу: сучасний стан, можливості збереження / О. М. Титова // Праці Центру пам'яткознавства. – 2016. – Вип. 30. – С. 5-24.

Akulenko, V. I. (2010). Conventions about defense of cultural values 1954: current question of imple-mentation and application. Pravo,(9), 127-137.

Akulenko, V. I. (2013). International protection of cultural values and its implementation in the domestic law of Ukraine. Kyev: JUSTINIAN [in Ukrainian].

Boghuslavskyj, M. M. (2012). Cultural values in international circulation: legal aspects. Moskva: Norma YNFRA [in Ukrainian].

Boghuslavskyj, M. M. (1979). International Protection of Cultural Property. Moskva: Mezhdunarodnue otnoshenyja [in Ukrainian].

Busol, K. I. (2014). The effectiveness of the mechanism for the protection of cultural property under the Hague Convention of 1954 and its two protocols. Aktualjni problemy polityky, (51), 134–140 [in Ukrainian].

Busol, K. I. (2015). The Evolution and Tendencies of Development of the International Legal Protection of Cultural Property. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyjiv [in Ukrainian].

Busol K. I., Kovalj D.O. (2014). Protection of cultural values in the armed Conflict in the East of Ukraine. A.V.Zadorozhnjoghy (Eds.), Ukrainian revolution of dignity, Russian aggression and international Law (pp. 815-822). Kyjiv: K.I.S [in Ukrainian].

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict 1999, The Hague, 26 March 1999. n.d.). Retrieved from http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [in English].

Protection of cultural property in the event of armed conflict. (n.d.). Retrieved from http://www.unesco.org/new/ru/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/ [in Russian].

The gold of the Scythians is the property of Ukraine. Official explanation by the Ministry of Culture of Ukraine. (n.d.). Retrieved from https://web.archive.org/web/20150807141552/http://ep-ua.tv/novini/analitika/3275.html [in Ukrainian]/

Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of May 14, 1954. (n.d.). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_157 [in Ukrainian].

Kot, S. I. On ratification by Ukraine of the Second Protocol (1999) to the Hague Convention for the Pro-tection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of May 14, 1954: Information and Analytical Note. (n.d.). Retrieved from http://resource.history.org.ua/item/0013251 [in Ukrainian].

Crimean museums appealed against the judgment of the Amsterdam court regarding Scythian gold. (n.d.). Retrieved from http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/01/25/7060661/ [in Ukrainian].

Nishhuk:Scythian gold will return to Ukraine not earlier than the second half of 2017. (n.d.). Retrieved from http://lostart.org.ua/ua/news/889.html [in Ukrainian].

Scythian gold returned to Ukraine: it has already been exhibited at the Lavra. (n.d.). Retrieved from http://ipress.ua/news/skifske_zoloto_povernulos_v_ukrainu_ yogo_vzhe_vystavyly_u_lavri_84281.html [in Ukrainian].

Tytova, O.M. (2016). Cultural heritage of the Crimea and Donbass: the current situation, possibilities of preservation. Praci Centru pam'jatkoznavstva, (30), 5-24 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018