DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2018.148343

КОМПОЗИТОРСЬКО-РЕДАКЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАВЛА МАЦЕНКА: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ХОРОВОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ЗАХІДНІЙ ДІАСПОРІ

Lidia Kurbanova

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов’язане із актуалізацією композиторсько-редакційної спадщини музико-знавця і композитора української західної діаспори Павла Маценка (1897–1991), яка є вагомою складовою у структурі його різновекторної діяльності із збереження національного музичного мистецтва. Методологія до-слідження полягає у використанні джерелознавчого, теоретичного та музикознавчого методів для дослідження та аналізу архівних матеріалів, музично-теоретичного аналізу хорової спадщини композитора. Наукова новизна полягає в музично-теоретичному аналізі та введенні у науковий обіг маловідомої в Україні композиторсько-редакційної спадщини Павла Маценка, обґрунтуванні її значення для збереження традицій національного хороо мистецтва. Висновки. Вивчення і осмислення композиторсько-редакційної спадщини Павла Маценка дає змогу представити творчий потенціал митця, його особистий внесок у розвиток української музичної культури ХХ століття, осмислювати останню як цілісне явище.


Ключові слова


Традиція; київська хорова школа; композиторська творчість; редакційна діяльність; аранжування; Павло Маценко; українська західна діаспора

Повний текст:

PDF

Посилання


Бенч-Шокало О. Український хоровий спів: Актуалізація звичаєвої традиції: навч. посіб. / О. Бенч-Шокало. – К.: Ред. журн. "Укр. світ", 2002. – 440 с.

Граб У. Науковий дискурс у приватному листуванні Мирослава Антоновича з Павлом Маценком і Василем Витвицьким / У Граб // Українська музика: науковий часопис. – Ч. 2 (8). – Львів, 2013. – С. 20–56.

Граб У. Олександр Кошиць у епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича / У. Граб // Студії мистецтвознавчі. ‒ Ч. 3/4 (43/44). ‒ К.: Вид-во ІМФЕ, 2013. ‒ С. 148–157.

Карась Г. Музична культура української діаспори у світовому часопросторі ХХ століття : моно-графія / Ганна Карась. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2012. – 1164 с.

Костюк Н. Музична культура Західної України 20-30-х років ХХ століття: ідеї поступу та розвиток національних традицій: автореф. … канд. мистецтвознавства / Н. Костюк. – Київ, 1998. –19 с.

Лащенко А. З історії київської хорової школи / А. Лащенко. – Київ: Музична Україна, 2007. – 198 с.

Маценко П. Богослужбові Співи Української Греко-Православної Церкви в Канаді. Вечірня / П. Маценко. – Вінніпеґ, Ман.: Видання Консисторії УГПЦ в Канаді, 1962. – 55 с.

Маценко П. Розгойдались пінні хвилі на міш. хор із сопрановим сольом текст Б. Лисянського / П. Маценко. – Роблин, Манітоба (Канада), 1970. – 8 с.

Обух Л. Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США / Л. Обух // Наукові записки. Серія "Культурологія". – Острог: Вид. Нац. ун-ту "Острозька академія", 2010. – Вип. 6. – С. 56–63.

Обух Л. Провідні тенденції української музичної освіти західної діаспори (початок ХХ – ХХІ ст): автореф. дис... канд. мистецтвознавства: спец. 17.00.03 "Музичне мистецтво" / Л. Обух. – Львів, 2014. – 18 с.

Павло Маценко. Архівний довідник 1988/89. – Вінніпеґ, Манітоба: Осередок української культури освіти. – 88 с.

Павло Маценко: композитор і громадський діяч. Збірник на пошану 90-ліття народин / Упор. і зре-даг. Василь Верига. – Торонто: Видання УНО Канади, 1992. – 242 с., з іл. і нотами, бібліогр.

П’ятиголосна партесна Служба Божа невідомого автора / Транскрипція та зведення в партитуру М. Антонович. Ред. П. Маценко. Передрук музики проф. С. Яременко. – Вінніпеґ: Вид-ня Колеґії Св. Андрея у Вінніпезі при Манітобському ун-ті, 1979. – 81 с.

Скрипник М. Служба Божа. Літургія св. Івана Золотоустого. Для мішаного хору / М. Скрипник. – Детройт, 1965. – 64 с.

Стеценко К. Г. Служба Божа [Ноти] : літургія для мішаного хору / музика Кирила Стеценка / муз. ред. П. Маценко. – [Партитура]. – Вінніпег [Всеканадський ювілейний комітет для відзначення 50-ліття прого-лошення Автокефалії Української Православної Церкви 1921 р.] : [б. м.], 1972 (Накладом Консисторії Україн-ської Греко-Православної Церкви). – 53 с.

Стеценко К. Г. Прокимни : 8-ми голосів Київського розспіву / Обробка Кирила Стеценка / муз. ред. П. Маценко. – Вінніпег, 1972. – 7 с.

Шип С. В. Музична форма від звуку і стилю: Навч. посіб./ С. Шип. – Київ: Заповіт, 1998. – 368 с.

Яременко С. Д-р Павло Маценко і церковна музика / С. Яременко // Павло Маценко: Музиколог, композитор і громадський діяч: зб. на пошану 90-ліття народин / упор. і зредаг. В. Верига. – Торонто: вид УНО Канади, 1992. – С. 74–76.

Ukrainian "Partesny" concertos. Українські партесні концерти / Транскрипція та зведення в партитуру д-р М. Антонович. Ред. Д-р П. Маценко. Техн. ред. проф. С. Яременко. – Utrecht – Edmonton – Winnipeg, 1974. – 162 с.

Bench-Shokalo, O. (2002). Ukrainian choral singing: Actualization of the customary tradition. Kyiv: Ukr. World [in Ukrainian].

Grab, U. (2013). Scientific discourse in private correspondence of Myroslava Antonovich with Pavlo Matsenko and Vasyl Vytvitsky. Ukrainian music. 2 (8), 20-56 [in Ukrainian].

Grab, U. (2013). Olexander Koshits in the epistolary duet of Pavlo Matsenko and Myroslav Antonovich. Studios of art criticism, part 3/4 (43/44), 148-157. Kyiv: View in IMF [in Ukrainian].

Karas, G. (2012). Musical culture of the Ukrainian diaspora in the world time space of the twentieth century: mongraph. Ivano-Frankivsk: Tipovit [in Ukrainian].

Kostyuk, N. (1998). Musical culture of Western Ukraine 20-30th years of the twentieth century: ideas of progress and development of national traditions. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Laschenko, A. (2007). From the history of the Kiev choral school. Kyiv: Musical Ukraine [in Ukrainian].

Matsenko, P. (1962). Divine Services of the Ukrainian Greek-Orthodox Church in Canada. Evening. Edi-tion of the Consistory of the UGCC in Canada. Winnipeg, Man. [in Ukrainian].

Matsenko, P. (1970). Splashing foam waves on choir with soprano solo text by B. Lysyansky. Roblin, Manitoba [in Ukrainian].

Obuh, L. (2010). Preservation of the gains of Ukrainian church choral music on the example of editions of the Ukrainian Autocephalous Church in the USA. Proceedings, Series Culturology, issue 6, 56-63. Ostrog: Ostroh Academy [in Ukrainian].

Obuh, L. (2014). Leading Trends in Ukrainian Music Education in Western Diaspora (beginning of XX – XXI centuries). Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Pavlo Matsenko. (1988/89) Archival reference book. Winnipeg, Manitoba: The center for Ukrainian cul-ture and education [in Ukrainian].

Veriga, V. (Eds). (1992). Pavlo Matsenko: composer and public figure. Toronto: Publications of the Ukrainian National Association of Canada [in Ukrainian].

Antonovich, M., Yaremenko, S., & Matsenko, P. (Eds). (1979). Five-voice Partial Service of God's Un-known Author.Winnipeg: View of the College of St. Andrew in Winnipeg at the University of Manitoba [in Ukrainian].

Skrypnyk, M. (1965). Service of God. Liturgy of St. Ivan Zolotoustoy For the mixed choir. Detroit [in Ukrainian].

Stetsenko, K. G. (1972). Service of God [Notes]: Liturgy for mixed choir. P. Matsenko (Ed.). [Score]. Winnipeg [The All-Canadian Jubilee Committee to Celebrate the 50th Anniversary of the Proclamation of the Auto-cephaly of the Ukrainian Orthodox Church in 1921]: [b. and.] (Supplement of the Consistory of the Ukrainian Greek-Orthodox Church) [in Ukrainian].

Stetsenko, K.G. (1972). Prokhiny: 8 voices of the Kiev chant. P. Matsenko (Ed.). Winnipeg [in Ukrainian].

Ship, S. V. (1998). Musical form from sound and style. Kyiv: Zapovit [in Ukrainian].

Yaremenko, S. (1992). Dr. Pavlo Matsenko and church music. Pavlo Matsenko: Musicologist, composer and public figure, 74-76. Toronto: The View of the University of Canada [in Ukrainian].

Antonovich, M., Yaremenko, S., & Matsenko, P. (Eds). (1974). Ukrainian "Partesny" concertos. Ukraini-an party concerts. Utrecht – Edmonton – Winnipeg [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018