DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2016.148425

НАРИС ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОЛІ ДІТЕЙ ХОРА У ДАВНЬОЄГИПЕТСЬКІЙ КНИЗІ МЕРТВИХ

Kristina Masalova

Анотація


Мета роботи. У статті пропонується огляд досліджень, в яких розглядається роль четвірки давньоєгипетських божеств, що узагальнено називаються "дітьми Хора". Навіть у сучасних єгиптологічних роботах домінує думка, що головною функцією богів була охорона органів померлого. Проте окремі дослідження показують, що ця функція була далеко не єдиною і, радше за все, не головною. Одним із джерел, що підтверджують таку позицію, є давньоєгипетська Книга мертвих, в котрій ці боги представляються у різноманітних контекстах. Методологія дослідження полягає в застосуванні всебічного та об’єктивного аналізу усіх відомих праць, в котрих досліджується Книга мертвих та розглядаються діти Хора. Наукова новизна. Всебічний аналіз  зазначених досліджень допомагає визначити стан розробки теми ролі божеств у цій збірці. Він також сприяє  кращому осягненню сутності цих богів в цілому, що значно розширює розуміння їхніх функцій та виводить цих богів за рамки суто охоронців тіла померлого. Висновки. У відомих нині працях бракує як детальності у вивченні ролі дітей Хора, так і розширеного аналізу. Розгляд стану розробки теми показав, що існуючі на сьогодні праці можуть стати  чудовою основою для подальших студій у напрямку ролі дітей Хора у давньоєгипетській Книзі мертвих. Водночас, ці праці підкреслюють актуальність та необхідність нових досліджень.Ключові слова


давньоєгипетська релігія; давньоєгипетські божества; діти Хора

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдиев В.И. Сцена бальзамирования в древнеегипетском искусстве / В.И. Авдиев // Труды ГМИИ им. А.С. Пушкина. – М. – Ленинград, 1939. – C. 107–122. – (Серия искусствоведческих исследований; Т. 6).

Масалова К.Ю. Діти Хора: до історії вивчення образу та актуальності теми / К.Ю. Маслова // Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура. Збірник наукових статей / під ред. М.О. Тарасенка. – К.: Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2014. – С. 139–148.

Рубинштейн Р.И. Погребальные обряды по 151-й главе "Книги мертвых" / Р.И. Рубинштейн // Тутанхамон и его время. – М. : Наука, 1976. – С. 129–143.

Allen T. G. The Book of the Dead or Going Forth by Day. Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereafter as expressed in their own Terms / Thomas George Allen. – Chicago : The University of Chicago Press, 1974. – 306 p. – (Studies in Ancient Oriental Civilization ; Vol. 37).

Heerma van Voss M. "Horuskinder" / M. H. v. V. // Lexikon der Ägyptologie / Begr. von W. Helck, E. Otto; Hrsg. von W. Helck, W. Westendorf. – Wiesbaden, 1980. – Bd. III. – Kol. 52–53.

Heerma van Voss M. Methodology and the Egyptian Book of the Dead / M. Heerma van Voss // Science of Religion : Studies in Methodology / Ed. by Lauri Honko. – The Hauge : Mouton Publishers, 1979. – P. 11–15.

Kockelmann H. Drei Götter unterm Totenbett zu einem ungewöhnlichen Bildmotiv in einer späten Totenbuch-Handschrift / Holger Kockelmann // Revue d’Égyptologie. – Paris, 2006. – T. 57. – S. 77–94.

Milde H. The Vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet / Henk Milde. – Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1991. – IX, 284 p. – (Egyptologische Uitgaven ; VII).

Mosher M. Jr. The Ancient Egyptian Book of the Dead in the Late Period: A Study of Revisions Evident in Evolving Vignettes, and Possible Chronological or Geographical Implications for Differing Versions of Vignettes: Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, University of California / Malcolm Jr. Mosher. – Berkley, 1990. – VII, 863 p.

Seeber Ch. Untersuchungen zur Darstellung des Totengerichts im Alten Ägypten / Christine Seeber. – München – Berlin : Deutscher Kunstverlag, 1976. – 271 s.

Van Siclen III C.C. Review: Untersuchungen zur Darstellung des Totengerichts im alten Agypten by Christine Seeber / Charles C. Van Siclen III // JARCE. – Vol. 22. –1985. – P. 229–230.

Avdiyev, V.I. (1939The embalment scene in Ancient Egyptian Art. B. Vipper (Eds.), Trudy GMII im. A.S. Pushkina, (pp. 107–122). Moscow – Leningrad: Iskusstvo [in Russuian]

Masalova, K.Yu. (2014The Children of Horus: to the topicality and the history of studies on the image of gods. M.O. Tarasenko (Ed.), Doislams'kyy Blyz'kyy Skhid: istoriya, relihiya, kul'tura. Zbirnyk naukovykh statey (pp. 139–148). Kyiv: Instytut skhodoznavstva im. A.Yu. Kryms'koho NAN Ukrayiny [in Ukrainian].

Rubinshtejn, R.I. (1976Burial customs according to Chapter 151 of the Book of the Dead. Korostovtsev M.A.(Eds.), Tutanhamon i ego vremja, (pp. 129–143). Moscow: Nauka [in Russian].

Allen, T.G. (1974). The Book of the Dead or Going Forth by Day. Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereafter as expressed in their own Terms. Chicago: The University of Chicago Press [in English].

Heerma van Voss, M. (1980Children of Horus. W. Helck, W. Westendorf (Ed.), LE (Vol. III), (col. 52– 53). Wiesbaden: Otto Harrassowitz [in German].

Heerma van Voss, M. (1979Methodology and the Egyptian Book of the Dead. L. Honko (Ed.), Science of Religion: Studies in Methodology, (pp. 11–15). The Hauge: Mouton Publishers [in English].

Kockelmann, H. (2006). Three gods beneath the bed for the dead in an unusual motif in a late Book of the Dead’s handwriting. Rev’yu d’Ezhyptolozhie, 57, 77–94 [in German].

Milde, H. (1991). The Vignettes in the Book of the Dead of Neferrenpet. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten [in English].

Mosher, M.Jr. The Ancient Egyptian Book of the Dead in the Late Period: A Study of Revisions Evident in Evolving Vignettes, and Possible Chronological or Geographical Implications for Differing Versions of Vignettes. PhD thesis. Berkley: University of California [in English].

Seeber, Ch. (1976). Studies on depiction of the Judgment of the Dead in Ancient Egypt. Munich – Berlin: Deutcher Kunstferlag [in German].

Van Siclen III, C.C. (1985). Review: Studies on depiction of the Judgment of the Dead in Ancient Egypt by Christine Seeber. JARCE, 22, 229–230 [in English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018