ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО РЕЖИСЕРА-ПЕДАГОГА ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ

Nina Gusakova

Анотація


Метою дослідження є висвітлення сучасних підходів до проблем навчально-виховного процесу у вищій школі, орієнтованих на формування творчої особистості, на пошук ефективних умов, які забезпечують продуктив­ність виховної системи вищого навчального закладу як відкритого взаємодіючого організму, спрямованого на розг­ляд особистості як динамічного утворення і просторово-часових взаємозв'язків з навколишнім світом, як джерела суб'єктивності у її вищому прояві - творчості. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, функ­ціонального, порівняльного, мистецтвознавчого, культурологічного, системного, аксіоматичного методів досліджен­ня основних складових формування творчої особистості майбутнього режисера-педагога театрального колективу, обірунтуванні єдності педагогічних концептуальних положень, принципів, окремих методик загальнонаукової і теа­тральної педагогіки і под. Наукова новизна полягає у розробленні теоретичної моделі творчої особистості майбут­нього режисера-педагога, загальна структура якої включає підструктури: спрямованість особистості; індивідуальна культура особистості (досвід); характерологічні властивості та якості особистості. Висновки. У результаті здійсне­ного дослідження можна зробити висновки, що, по-перше, цілісна система театральної теорії, методики та режисер­ської техніки у поєднанні з теорією творчості, школою акторської майстерності, науковим узагальненням режисерської практики має не тільки мистецьку цінність, а й педагогічну та культурологічну. В цьому аспекті розг­лядається проблема формування творчої особистості майбутнього режисера-педагога, здатного виконувати широкий спектр художньо-творчої театральної, педагогічної та соціокультурної діяльності; по-друге, сучасний підхід до під­готовки фахівців соціокультурної сфери орієнтує на формування творчої особистості відповідно до нових вимог практики, тенденцій розвитку системи вищої гуманітарної освіти; по-третє, виховання творчої особистості вимагає перебудови системи підготовки майбутніх режисерів-педагогів. Проте пануючий довгий час у практиці управління вищою школою предметно-технократичний підхід сприяв засвоєнню певної суми професійно значущих знань, умінь і навичок, формуючи репродуктивно-виконавський тип мислення і поведінки, не сприяв розвитку самостійності, ініціативи, прояву індивідуальної художньої творчості студентів, особливо в роботі з театральним колективом.


Ключові слова


режисер-педагог; театр; театральний колектив; художньо-педагогічний аспект; професійні особистісні якості; режисерська діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І. А. Естетичний досвід особистості / І.А. Зязюн. - К.: Вища школа,- 1984.- 172с.

Иванов В. П. Человеческая деятельность - познание - искусство / В.П. Ивнов. - К.: Наукова думка, 1977.- 250 с.

Ионин Л. Г. Основания социокультурного анализа / Л.Г. Ионин. - М.: Рос. гос. гуманит.ун-т., 1996. - 152 с.

Курбас Л. Філософія театру / Лесь Курбас ; упоряд. М. Лабінський ; [ред. М. Москаленко]. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2001. - 917 с.

Матюшкин А. М. Мышление, обучение, творчество / А. М. Матюшкин. - М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЕК, 2003. - 720 с.

Моляко В.О. Актуальні соціально-психологічні аспекти обдарованості / В.О. Моляко // Обдарована дитина. - 1998. - № 1 - С. 4-5.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. - СПб. : Питер Ком, 1998. - 688 с.

Zyazyun I.A. (1984). Aesthetic experience of the individual. Kyiv: High School, 172 [in Ukrainian].

Ivanov V.P. (1977). Humain Activities - knowledge Kyiv: Scientific thought 250 [in Russian].

Yonyn L.G. (1996). The basis of the socio-cultural analysis. Moscow: Ross. state. humanyt.un-t.152 [in Russian].

Kurbas L. (2001). Philosophy theater. Kyiv : Vyd-vo Solomii Pavlychko "Osnovy", [in Ukrainian].

Matiushkin A. M. (2003). Thinking, learning, creativity. Moscow: Izd-vo Moskovskogo psikhologo- sotcialnogo instituta; Voronezh: MODEK [in Russian].

Moliako V.O. (1998). Recent social and psychological aspects of talent. Obdarovana dytyna [in Ukrainian].

Rubinshtein S.L. (1998). Fundamentals of General Psychology. SPb. : Piter Kom [in Russian]
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018