МУЗИКА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗКРИТТЯ ОБРАЗНОЇ СФЕРИ СЦЕНІЧНОЇ СЛОВЕСНОЇ ДІЇ

Tetiana Nechayenko

Анотація


Мета роботи - визначити роль музики у драматургічному матеріалі як засобу художньої образності, реалізації сценічної дії, створення образної сфери словесної дії; прослідкувати принципи творчого бачення та використання музики як образного компонента словесних форм драматургічного твору, зокрема віршів, прози, п’єс; розглянути творчий підхід до аналізу художнього твору. Методологія дослідження полягає у застосуванні аналітичного, функціонального, порівняльного, мистецтвознавчого, культурологічного, системного, аксіомати­чного методів для дослідження специфічної ролі музики в словесному контексті драматургічної дії як засобу творчої роботи над матеріалом - прозою, поезією, п’єсою, а також образно-змістовного навантаження музики в контексті драматургічного матеріалу, створення сценічного художнього образу. Наукова новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні ролі музики як образно-змістовного елемента літературної основи сценічного тво­ру, її місця у розкритті художньо-словесної сфери, яка безпосередньо пов’язана з індивідуальним стилем митця, його естетичними та світоглядними позиціями, творчими взаєминами із доробком інших авторів. У результаті здійсненого дослідження можна зробити висновки, що, по-перше, музика від появи театру додає концентрова­ної характеристики дійовим особам, сценічної ситуації в цілому: в античній трагедії словесна дія мала музич­ний орієнтир, яким був хор, віршована класична словесна форма забезпечувала і цілісність художніх образів; по-друге, вірш як пісня, чи твір, наближений до пісні, має музичну природу, де рима та ритм є його музичною суттю і складовою частиною форми, яка допомагає виявленню смислового і образного змісту. З поезії походить романс, частівка, плачі, гімни, пісні різних жанрів. Розуміння внутрішніх закономірностей сценічної драматур­гії не тільки виявляє та посилює можливості постановчих рішень, а й надає їм розмаїття та змістовності.


Ключові слова


словесна дія; драматургія; художній образ; музика; віршований текст; проза; п'єса; сценічне мистецтво

Повний текст:

PDF

Посилання


Белый А.В. Симфонии / А.В. Белый. - М.: Художественная литература, 1990. - 527 с.

Блок А. Избранное / А. Блок Т. - М.: Терра, 1997. - 544 с.

Булгаков М. Полн. собр. пьес, фельетонов и очерков в одном томе / М. Булгаков. - М.: Альфа- книга, 2010. - 1088 с.

Галич А. Избранные стихотворения / А. Галич. - М.: Агентство печати Новости, 1989. - 239 с.

Гумилев Н.С. Полн. собр .соч. в 10 т. т.1. Стихотворения. Поэмы / Н. С. Гумилев. Т.1. - М.: Воск¬ресенье, 1998. - 502 с.

Дмитриева Н. Томас Манн о кризисе искусства.// Н. Дмитриева. Вопросы эстетики. Вып.8. - М.: Искусство, 1968. - 340 с.

Лорка Ф.Г. Избранное / Ф.Г. Лорка. - М.: Просвещение, 1987. - 256 с.

Личевская Г. Музыка души / Г. Личевская. - К., 1995.

Манн Т. Доктор Фаустус / Т. Манн. - М.: АСТ, 2009. - 576 с.

Манн Т. Письма / Т. Манн. - М.: Наука, 1975. - 463 с.

Маяковский В. Полн. собр. соч. в 13 т. Т.1 / В. Маяковский. Т.1. - М.: Художественная литература, 1955. - 464 с.

Махов А. Музыка слова: из истории одной фикции / А. Махов // Вопросы литературы. - 2005. - № 5. - С. 101-123.

Мышьякова Н.М. Взаимодействие литературы и музыки в истории культуры / Н.М.Мышьякова // Русская словесность. - 2008. - №5. - с.5-8.

Никологорская Т. Есть музыка / Т. Никологорская. - М.: Советский писатель, 1987. - 144 с.

Приходько А. "Реквием по свидетелю" / А. Приходько. - Киев: "Радуга" №3-4, 1997.

Софронова Л. Ф. Гарсиа - Лорка. Избранное / Л. Софронова. - М.: Искусство, 1984.

Спиваковский В. Синерго / В. Спиваковский. - К., 1991.

Томан И.Б. Зримая музыка в литературе / И.Б. Томан. - М: АПКи ППРО, 2010. - 88 с.

Чехов А. Вишневый сад. Сборник / А. Чехов. - М.: АСТ, 2016. - 352 с.

Эфрос А.В. Профессия: режиссер / А.В. Эфрос. - М.: Вагриус, 2000. - 576 с.

Belyy A.V. (1990). Symphonies. Moscow : Fiction, 527 [in Russian].

Blok A. (1997). Selected. Moscow : Terra, 544 [in Russian].

Bulgakov M. (2010). Full. Collect. Plays, feuilletons and essays in one volume. Moscow: Alfa-book, 1088 [in Russian].

Galich A. (1989). Selected poems. Moscow: Press Agency News, 239 [in Russian].

Gumilev N.S. (1998). Full. Collected Works. Poems. Moscow: Sunday, 502 [in Russian].

Dmitriyeva N. (1968). Thomas Mann on the crisis of art. Questions of aesthetics. Issue 8. Moscow: Art, 340 [in Russian].

Lorka F.G. (1987). Selected. Moscow: Enlightenment, 256 [in Russian].

Lichevskaya G. (1995). Music of the soul. Kyiv [in Ukrainian].

Mann T. (2009). Dr. Faustus. Moscow: AST, 576 [in Russian].

Mann T. (1975). Letters. Moscow: Nauka, 463 [in Russian].

Mayakovskiy V. (1955). Full. Collect. Moscow: Fiction, 464 [in Russian].

Makhov A. (2005). Music of the word: from the history of one fiction. Literature, №5, 101-123. [in Russian].

Mysh'yakova N.M. (2008). Interaction of literature and music in the history of culture. Russian literature, № 5, 5-8. [in Russian].

Nikologorskaya T. (1987). There is music. Moscow: Soviet writer, 144 [in Russian].

Prikhod'ko A. (1997). Requiem for a witness. Kyiv: The Rainbow, №3-4 [in Ukrainian].

Sofronova L.F. (1984). Garcia - Lorca. Selected. Moscow : Art. [in Russian].

Spivakovskiy V. (1991). Synergo. Kyiv. [in Ukrainian].

Toman I.B. (2010). Visible music in literature. Moscow: APK & Ppro, 88 [in Russian].

Chekhov A. (2016). The Cherry Orchard. Collection. Moscow: AST, 352 [in Russian].

Efros A.V. (2000). Profession: director. Moscow: Vagrius, 576 [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018