МОДЕРНІСТСЬКІ ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Irina Yan

Анотація


Мета роботи. У статті розглянуто специфіку національних, естетико-художніх особливостей модерні­стських пошуків українського музично-драматичного театру в контексті розвитку європейських мистецьких тенденцій початку ХХ століття. Методологія дослідження полягає в застосуванні історико-культурного, ком­паративного, мистецтвознавчого методів. Зазначений методологічний підхід дає можливість виокремити та проаналізувати специфічні особливості формування модерністської палітри української театральної драматургії на національному ґрунті. Наукову новизну становить аналіз національних, естетико-художніх особливостей модерністських пошуків українського музично-драматичного театру в контексті розвитку європейських худож­ніх інтенцій початку ХХ ст. Висновки. Модерністські пошуки видатних національних театральних митців сприяли національному самоутвердженню, збереженню національно-культурної ідентичності та збагатили ук­раїнську театральну культуру розмаїттям форм, орієнтуючись на європейські світоглядні тенденції.


Ключові слова


українська театральна культура; модернізм; новітні тенденції; український музично-драматичний театр; українська театральна драматургія; репертуар

Повний текст:

PDF

Посилання


Андріанова Н. Шляхи розвитку українського театру / Н. Андріанова. - К. : Знання, 1960. - 40 с.

Антонович Д. Триста років українського театру, 1619-1919 / Д. Антонович. - Прага, 1925. - 272 с.

Василько В. Микола Садовський та його театр / В. Василько. - К. : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1962. - 194 с.

Василько В. Театру віддане життя / В. Василько. - К. : Мистецтво, 1987. - 180 с.

Вороний М. Театр і драма / М. Вороний. - К. : Мистецтво, 1989.-166 с.

Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. / Я.Грицак. - Київ : Генеза, 2000. - 356 с.

Денисюк І. Розвиток української малої прози кінця ХІХ - поч. ХХ ст. / І. Денисюк. - К.: Вища школа, 1981. - 207 с.

Дем’янівська Л. Українська драматична поема (Проблематика, жанрова специфіка) / Л. Демянівсь- ка. - К.: Вища школа,1984. - 159 с.

Єкельчик С. Пробудження нації: до концепції історії українського національного руху ІІ половини ХІХ ст. / С. Єкельчик. - Мельбурн, 1994. - 126 с.

Ільницький М. Багатогранність єдності : проблемно-стильові тенденції сучасної української поезії / М. Ільницький. - К. : Дніпро, 1984. - 240 с.

Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя / О. Красильникова - К. : Либідь, 1999. - 208 с.

Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі літературознавства / Н. Копистянська. - Львів: ПАЇС, 2005. - 368 с.

Кропивницький М. Твори в 6 томах / М. Кропивницький. - Київ: Держлітвидав. УРСР, 1960. - Т. 6. –

Мірошниченко Н. Модернізм в українській драматургії початку ХХ ст./ Н. Мирошниченко // Укра¬їнський театр ХХ ст. - Київ: ЛДЛ, 200з. - С. 4-3б.

Моренець В. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща / В. Моренець. - Київ : Основи, 2002. - 327 с.

Новиков А. Українська драматургія й театр: від найдавніших часів і до початку ХХ ст. / А. Нові- ков. - Харків : Основа, 2011. - 408 с.

Романицький Б. Український театр в минулому і тепер / Б. Романицький. - К. : Держполітвидав. УРСР, 1950. - 130 с.

Український театр ХХ століття / ред.: Н. Корнієнко; Держ. центр театр. мистецтва ім. Л. Курбаса. - К. : ЛДЛ, 2003. - 512 с.

Садовський М. Мої театральні згадки / М. Садовський. - К., 1980. - 245 с.

Старицька-Черняхівська Л. Вибрані твори: Драматичні твори. Проза. Поезія. Мемуари / Л. Стари- цька-Черняхівська. - К. : Наукова думка, 2000. - 848 с.

Хороб С. Українська драматургія кінця ХІХ - початку ХХ століття в системі модерністського ху¬дожнього мислення.: автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.01. / С. Хороб. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. - 45 с.

Чорний С. Український театр і драматургія / С. Чорний. - Мюнхен, Нью-Йорк, 1980. - С. 168-248.

Шурапов В. Театру Марка Кропивницького 120 років / В. Шурапов. - Кіровоград: "Код", 2002. - 40 с.

Andrianova, N. (1960). Ways of Ukrainian theatre development. Kyiv: Knowledge [in Ukrainian].

Antonovych, D. (1925). Three hundred years of Ukrainian theatre, 1619 - 1919. Prague [in Ukrainian].

Vasulko, V. (1962). N. Sadowski and his theatre. Kyiv [in Ukrainian].

Vasulko, V. (1987). Theatre devotional life. Kiev: Art [in Ukrainian].

Voronui, M. (1989). Theatre and drama. Kyiv: Art [in Ukrainian].

Denysyuk, I. (1981). Development of Ukrainian small prose of late XIX - beginning XX century. Kyiv: High School [in Ukrainian].

Dem’yanivs’ka, L. (1984). Ukrainian drama poem (problems of genre specificity). Kiev: Basis [in Ukrainian].

Hrycak, Y. (2000). Outline of the history of Ukraine: Formation of modern Ukrainian nation XIX- XX centuries. Kyiv: Genesis [in Ukrainian].

Yekelchyk, S. (1994). Awakening of a nation: to the concept of the history of Ukrainian national movement in the second half of the XIX century. Melbourne: Monash University [in Ukrainian].

Ilnytskiy, M. (1984). Мultifaceted unity: problem-stylistic trends of contemporary Ukrainian poetry. Kiev: Dnieper [in Ukrainian].

Krasylnykova, O. (1999). History of Ukrainian theatre of the XX century. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Kopystyanska, N. (1984). Genre system of literary space. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Kropivnitskiy, M. (1968). Works. Kyiv: Derzhpolitvydav [in Ukrainian].

Miroshnichenko, N. (2003). Ukrainian modernism drama in early XX century. Kiev: LDL [in Ukrainian].

Morenets, B. (2002). National ways of poetic modernism of the first half of the twentieth century. Kyiv: Fundamentals [in Ukrainian].

Novykov, A. (2011). Ukrainian drama and theatre from ancient times to the early XX century. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].

Romanytsky, B. (1950). Ukrainian theater in the past and now. Kiev: Derzhpolitvydav URSR [in Ukrainian].

Ukrainian theater of the twentieth century. (2003). Ed. : N. Korniyenko; National Center of Theatrical Art named after Les Kurbas. Kiev: LDL [in Ukrainian].

Sadowski, M. (1980). My memories theater. Kiev: [in Ukrainian].

Starytska-Chernyakhivska, L. (2000). Selected Works: Dramatic works. Prose. Poetry. Memoirs. Kiev: Scientific Thought [in Ukrainian].

Khorob, S.(2002). The Ukrainian Drama of the end of the XIX-th - the XX-th beginning of the century in the system of modernistic artistic thought. Extended abstract of Doctor’s thesis. Lviv: National University named alter I. Franko, [in Ukrainian].

Chornyi, S. (1980). Ukrainian theatre and drama. Munich, New York [in Ukrainian].

Shurapov V. (2000). Theater Mark Kropivnitskogo 120 years. Ки-ovograd : Code [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018