ВПЛИВ ПАЇСІЯ ВЕЛИЧКОВСЬКОГО ТА ЙОГО ПОСЛІДОВНИКІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ

Anna Brychka

Анотація


Мета статті - здійснити дослідження впливу на розвиток української духовної культури діяльності Паїсія Величковського та його послідовників. Методологія дослідження полягає у застосуванні культурно- історичного підходу, що вимагає розглядати усі явища, події, факти культурного процесу в контексті того істо­ричного часу й тих умов (соціальних, економічних, політичних, морально-психологічних та інших), у яких жив і працював Паїсій Величковський. Також використано методи аналізу і синтезу. Наукова новизна. Автором встановлено, що Паїсій Величковський є справжнім обновителем українського чернечого життя і першим укра­їнським ченцем - наставником і керівником в аскетичному читанні. На Афоні старець Паїсій закладає основи школи переписувачів і перекладачів, яка остаточно оформлюється у Нямецькому монастирі в Молдавії. Справу Паїсія після його смерті продовжили численні учні та послідовники, багато з яких були українцями. Висновки. Завдяки старанній роботі учнів преподобного Паїсія з'являється значна кількість виправлених перекладів книг отців церкви та копії з них. Учні-українці привносили свої культурні особливості у життя і діяльність Нямець- кого та Секульського монастирів, домінуючи в них до середини ХІХ століття. Вони відіграли провідну роль у збереженні духовної спадщини Паїсія Величковського.


Ключові слова


Аскетизм; аскетична література; духовна культура; старецтво; Паїсій Величковський

Повний текст:

PDF

Посилання


Игумен Петр (Пиголь). Преподобный Паисий Величковский и исихастская традиция [Електронний ресурс] /Игумен Петр (Пиголь). - Режим доступу: http://azbyka.ru/otechnik/Petr_Pigol/prepodobnyj-paisij- velichkovskij -i-isihastskaj а-йМЬяу и/.

Паюл И. Славянские ученики прп. Паисия XVIII - начала XIX веков: дисс. ... канд. богословия /Паюл И. // Московская духовная академия. - Сергиев Посад, 2001. - 154 с.

Поляномерульский В. Житие и писания молдавского старца Паисия Величковского с присовокупле¬нием предисловий на книги св. Григория Синаита, Филофея Синайского, Исихия Пресвитера и Нила Сорского, сочиненных другом его и сопостником, Старцем Василием Поляномерульским, о умном трезвении и молитве / В. Поляномерульский. - М.: Издание Козельской Введенской Оптиной Пустыни, 1847.

Попов Н. П. Собрание рукописей Московского Симонова монастиря / Н. П. Попов. - М., 1910.

Преподобный Паисий Величковский [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://solba.ru/ prepodobnyy-paisiy-velichkovskiy/.

Тахиаос А-Э. Н. Возрождение православной духовности старцем Паисием Величковским / А.-Э. Н. Та- хиаос // Тысячелетие крещения Руси: Международная церковная научная конференция "Богословие и духов¬ность". - М.: Издание Московской патриархии, 1989.

Четвериков С. Молдавский старец Паисий Величковскй, его жизнь, учение и влияние на православ¬ное монашество / С. Четвериков. - М.: Правда христианства, 1998. - 132 с.

Яцимирский А. И. Славянские и русские рукописи румынских библиотек / А. И. Яцимирский. - Сан-кт-Петербург, 1906. - 822 с.

Abbot Petr (Pyhol). Saint Paisiy Velichkovsky and the Hesychast tradition. Retrieved from: http://azbyka.ru/otechnik/Petr_Pigol/prepodobnyj -paisij -velichkovskij -i-isihastskaj a-traditsij a/.

Payul, Y. (2001). The Slavic disciples of Saint Paisiy XVnI - early XIX centuries. Candidates thesis. Sergiyev Posad [in Russian].

Polyanomerulskiy, V. (1847). The life and writings of the Moldavian elder Paisius Velichkovsky with addition preamble of books St. Gregory the Sinaite, Philotheus of Sinai, Hesychius Presbyter and Nil of Sora, composed by his friend and co-faster, Elder Basil Polyanomerulsky, smart sobriety and prayer. Moscow: Izdaniye Kozelskoy Vvedenskoy Optinoy Pustyny [in Russian].

Popov, N. P. (1910). The collection of manuscripts of the Moscow Simonov monastery. Moscow [in Russian].

Saint Paisiy Velichkovsky. Retrieved from: http://solba.ru/prepodobnyy-paisiy-velichkovskiy/.

Takhyaos, A-E. N. (1989). The revival of the Orthodox spirituality by elder Paisiy Velichkovsky. The Millennium of the baptism of Russia: international Church conference "Theology and spirituality". Moscow: Izdaniye Moskovskoy patriarkhii [in Russian].

Chetverikov, S. (1998). Moldovan elder Paisiy Velichkovsky, his life, teachings and influence on Orthodox monasticism. Moscow: Pravda khrystyanstva [in Russian].

Yatsymyrskiy, A. Y. (1906). Slavic and Russian manuscripts in Romanian libraries. Saint-Petersburg [in Russian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018