СТРАТЕГІЇ ЮНЕСКО В РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Daryna Zhyvohliadova

Анотація


Мета роботи - проаналізувати стратегії та програми ЮНЕСКО як репрезентанти функціонування міжна­родного культурного співробітництва, з’ясувати специфіку стратегій ЮНЕСКО у межах її п’яти секторів. Методо­логія дослідження полягає в застосуванні таких методів культурологічного аналізу, як: системний, структурно- функціональний та порівняльний, що дає змогу усвідомити роль ЮНЕСКО в організації, координації, поширенні й зміцненні міжнародного діалогу народів, культур, цивілізацій в ім’я миру на основі дослідження законодавчої бази, основних секторів та стратегій організації. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про діяльність і роль ЮНЕСКО в актуалізації проблем та викликів, що постають у процесі кооперації країн світу в сфері культури. Аналіз політики, розробленої ООН з питань освіти, науки та культури, дає можливість окреслити культуротворчий і культуроохоронний потенціал ООН і ЮНЕСКО у зміцненні миру і стабільного розвитку людства, тих інклюзивних законодавчих актів, стандартів, інструментів конкретних оперативних дій, які забезпечують та стимулюють розвиток культури, сприяють нарощуванню культурних установ, мереж професіоналів та залученню населення по всьому сві­ту до культуротворення. Висновки. Діяльність ЮНЕСКО спрямована на формування нового гуманізму, який пов’язує людський розвиток зі збереженням планети і забезпечує рівний доступ до всіх переваг освіти, науки, куль­тури, комунікації та інформації, сприяє створенню інклюзивного суспільства, розвиток якого забезпечує соціальну справедливість, різноманітність, терпимість і взаєморозуміння. Стратегії діяльності ЮНЕСКО відрізняє орієнтація на розробку конкретних пропозицій формування цілісних, інноваційних і ефективних структур та розширення між- дисциплінарності в реалізації програм. Ці програми узгоджуються на міжнародному глобальному, регіональному рівнях і рівні країн, конкретно тематично спрямовані, орієнтуються на досягнення конкретного результату, прямо або опосередковано враховують глобальні пріоритети стратегії ЮНЕСКО.


Ключові слова


ЮНЕСКО; ООН; культурна політика; культурна стратегія; міжнародне культурне співробітництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрущенко В. П. Соціальна філософія. Історія, теорія, методологія: підруч. для вищ. навч. закл. / В. Андрущенко, Л. Губерський, М. Михальченко. - К. : Генеза, 2006. - 654 с.

Бакуменко, В. Д. Теоретико-методологічні засади формування державно-управлінських рішень : автореф. дис... д-ра наук з державного управління: 25.00.01 / Бакуменко Валерій Данилович ; Українська акаде¬мія держ. управління при Президентові України. - К., 2001. - 36 с.

Библер B.C. От наукоучения к логике культуры. Два философских введения в двадцать первый век Текста / B.C. Библер. - М.: Изд-во "Политиздат", 1991.413 с.

Безвершук, Ж. О. Історія культури в термінах і назвах : словник-довідник / Ж. О. Безвершук. - К. : Вища школа, 2003. - 399 с.

Богуцький Ю. П. Самоорганізація культури: онтологія, динаміка, перспектива : монографія / Ю. П. Богуцький. - К.: Веселка: Ін-т культурології АМУ, 2008. - 199 c.

Валевський О. Культурна політика як основа стратегії модернізації українського суспільств /О. Валевський // Публічне управління: теорія та практика: збірник наукових праць Асоціації докторів наук з державного управління. - 2013. - Вип. 2 (18). - С. 42-47.

Гриценко О. А. Культурна політика: концепції й досвід: Навч. посібник / О. А.Гриценко; Ін-т держ. упр. і самоврядування при Каб. Міністрів України. - К., 1994.

Гуревич П.С. Философия культуры / П.С. Гуревич. - М.: Nota bene, 2000. - 352 с.

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / М.Кастельс. - М.: ГУ ВШЭ,2000. - 608с.

Ковальчук Т. І. Культурна політика Європейського Союзу як інтеграційний фактор та інструмент формування загальноєвропейського культурного простору / Т. І. Ковальчук // Науковий вісник Гілея: Збірник наукових праць. - Вип. 16. - К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. - С. 55-64.

Логунова М. Державна політика: аналіз та механізм її впровадження в Україні : Навч. посіб. / О. І. Валевський, В. А. Ребкало, М. М. Логунова, М. І. Пірен, А. М. Пойченко, В. В. Тертичка, В. А. Шахов; ред.: В. А. Ребкало; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2000. - 228 c.

Лэндри Ч. Креативный город / Ч.Лэндри.- М.: Издательский дом "Классика - ХХГ", 2006. - 399 с.

Маннгайм К. Эссе о социологии культуры [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000766/index.shtml.

Маршалл Мак-Люэн. Галактика Гуттенберга: Сотворение человека печатной культуры / М.-Л. Мар¬шалл. - К.: Ника-Центр, 2003. - 432с.

Манжола В. Квадратура інтеграційного кола (Актуальні проблеми європейської політики України)/ В. Манжола // Політика і час : Суспільно-політичний журнал. - 2007. - N4. - С. 14-18.

Нейсбитт Дж. П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции / Дж. Нейсбитт, П.Эбурдин. - М.: Рес¬публика, 1992. - 416 с.

Новохатько Л. Українська культура в європейському контексті / Ю.П.Богуцький, В.П.Андрущенко, Ж.О.Безвершук, Л.М.Новохатько // [за ред. Ю.П.Богуцького]. - К.:Знання, 2007. - 679 с.

Панченко В. І. Мистецтво в контексті культури / В. І. Панченко. - К. : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. - 192 c.

Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и ме¬сто социальных систем / Т.Парсонс // Американская социологическая мысль.- М.- 1996.С.462-478. [Електрон¬ний ресурс]: - Режим доступу: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/par1.html.

Пахтер М. Культура на перепутье. Культура и культурные институты в ХХІ веке:Пер. с англ. / М. Пахтер,Ч. Лэндри. - М.: Классика - ХХІ, 2003. - 96с.

Соловьев В. С. О христианском единстве: [сб.] / Владимир Соловьев. - М.: Рудомино, 1994. - 334 с.

Сорокин П. Социальная и культурная динамика /П.А.Сорокин.- М. :Астрель, 2006. - 1176 с.

Тоффлер Елвін. Третя хвиля / Перекладач: Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна/Е.Тоффлер. - Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2000. - 480 с.

Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек / Фукуяма Ф., пер. с англ. М. Б. Левина / Ф.Фукуяма. - М. : Издательство АСТ: ЗАО НПП "Ермак", 2004. - 588 с.

Цимбалюк Н. М. До питання про теоретичні засади гендерних досліджень української культури / Н. Цимбалюк // VT! Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва "Культурна трансформація сучасного українського суспільства": Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 4-5 червня 2009 . - К.: ДАКККіМ, 2009. - Ч. 1.

Шинкаренко Т.І., Копійка В.В. Європейський Союз: Заснування і етапи становлення / Т.І. Шинка¬ренко, В.В. Копійка. - К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2001. - 448 с.

Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття / Н.Яковенко. - K.: Lauras, 2012. - 472с.

Beninger J. R. The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, 1986 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://monoskop.Org/images/e/e5/Beniger_James_The_ Control_Revolution.pdf

Bioethics [Електронний ресурс]: Social and Human Sciences. - Режим доступу: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/ bioethics./

Building Knowledge Societies [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies.

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions [Електронний ресурс] - Paris, 20 October 2005 - Режим доступу: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_ TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Everitt A. The Governance of Culture: Approaches to Integrated Cultural Planning and Policies / Everitt A. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999. - 55 p.

General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http ://en.unesco. org/about-us/introducing-unesco.

Everitt A. The Governance of Culture: Approaches to Integrated Cultural Planning and Policies / Everitt A. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999. - 55 p.

Habermas J. Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe / J. Habermas // Praxis International. - 1992. - Vol. 12. - P. 1-19

Introducing UNESCO [Електронний ресурс]: - Режим доступу: http://en.unesco.org/about-

us/introducing-unesco.

Matarasso F. Balancing act: 21 strategic dilemmas in cultural policy / F. Matarasso, Ch. Landry. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 1999. - 86 p.

Medium-term Strategy: (2014-2021)UNESCO [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002278/227860e.pdf

The Hangzhou Declaration: Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_ declaration_english.pdf.

UNESCO Constitution [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID= 15244&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

Andrushchenko V. P., L. Huberskyi, M. Mykhalchenko (2006). Social philosophy: history, theory, methodology. Kyiv : Heneza.[in Ukrainian].

Bakumenko, V. D. (2001). Theoretical and methodological principles of forming state-management decisions. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Bybler B.C. (1991). From science learning to logical culture. Two Philosophical Introduction. Moscow: "Polytyzdat" [in Russian].

Bezvershuk Zh. O. (2003). History and culture in terms of names, dictionary-directory. Kyiv : Vyshcha shkola [in Ukrainian].

Bohutskyi Yu. P. (2008). Self-organizing of culture: ontology, dynamics, prospects: monograph. Kyiv : Veselka. [in Ukrainian].

Valevskyi O. (2013). Cultural policy as the basis of a strategy to modernize Ukrainian Society. Public Management: Theory and Practice: collection scientific papers of Doctors Association, 2, 42 - 47 [in Ukrainian].

Hrytsenko O. A. (1994). Cultural Policy: Concepts and Experience. Kyiv: Institute of Public Administration of Ukrainian Government [in Ukrainian].

Hurevych P. S. (2000). Philosophy of culture. Moscow: Nota bene. [in Russian].

Kastels M. (2000). Informational era: Economy, Society, Culture. Moscow. [in Russian].

Kovalchuk T. I. (2008). Cultural Policy of the European Union as a factor of integration and a tool for common European cultural space. Kyiv: Hileiya,16, 55-64 [in Ukrainian].

Lohunova M. (2000). Public Policy: Analysis and mechanism of its implementation in Ukraine. Kyiv: National Academy for Public Administration under the President of Ukraine [in Ukrainian].

Landry Ch. Creative city. (2006). Moscow: "Klassyka - XXI" [in Russian].

Mannhaim K. Essay about the sociology of culture. Retrieved from http://filosof.historic.ru/books/item/ f00/s00/z0000766/index.shtml [in Russian].

Mak-Liuen McLuhan. (2003). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. Kyiv: Nyka- Tsentr [in Russian].

Manzhola V. (2007). Squaring the circle (Actual problems of European policy in Ukraine). Policy and Time, 4, 14-18 [in Ukrainian].

Neisbytt Dzh., Eburdyn P. (1992). What are we waiting for in the nineties Moscow: Respublyka [in Russian].

Novokhatko L. (2007). Ukrainian culture in the European Context. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Panchenko V. I. (1998). Art in the context of culture. Kyiv: Mizhnarodna finansova ahentsiia. [in Ukrainian].

Parsons T. (1996). The system of Coordinated action and General Theory of action: culture, personality and place of sociology. American sociological thought. (pp.462-478). Moscow. Retrieved from http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/ par1.html [in Russian].

Pakhter M. (2003). Culture on the crossroads. Culture and Culture Institutes in the XXI century. Moscow: Klassyka - XXI [in Russian].

Solov'ev V. S. (1994). About Christian Unity. Moscow: Rudomyno [in Russian].

Sorokyn P. (2006). Social cultural dynamics. Moscow: Astrel [in Russian].

Toffler Elvin. (2000). The third wave. (Andriy Yevsa, Trans). Kyiv : "Vsesvit" [in Ukrainian].

Fukuyama F. (2004). The End of History and the Last Man. (M. B. Levyna, Trans). Moscow : Ermak [in Russian].

Tsymbalyuk N. M. (2009). To the question of theoretical principles of gender investigation of Ukrainian culture. Readings of culturology dedicated to the memory of Volodymyr Podkopayev. Kyiv: DAKKKiM, 1 [in Ukrainian].

Shynkarenko T.I., Kopiyka V.V. (2001). EU: the foundation and stages of its formation. Kyiv: In Yure [in Ukrainian].

Yakovenko N. (2012). Mirrors of identity. Studies of the history of views and ideas of Ukraine in XVI - the beginning of XVIII centuries. Kyiv: Lauras [in Ukrainian].

Beninger J. R. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge. Retrieved from https://monoskop.org/images/e/e5/Beniger_James_The_Control_Revolution.pdf [in English].

Bioethics: Social and Human Sciences. Retrieved from http://www.unesco.org/new/en/social-and-human- sciences/themes/bioethics [in English].

Building Knowledge Societies. Retrieved from http://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies [in English].

Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Paris, 20 October 2005. Retrieved from http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION= 201 .html [In English].

Everitt A. (1999). The Governance of Culture: Approaches to Integrated Cultural Planning and Policies. Strasbourg: Council of Europe Publishing [in English].

General introduction to the standard-setting instruments of UNESCO. Retrieved from http://en.unesco.org/ about-us/introducing-unesco [In English].

Everitt A. (1999). The Governance of Culture: Approaches to Integrated Cultural Planning and Policies. Strasbourg: Council of Europe Publishing [in English].

Habermas J. (1992). Citizenship and National Identity: Some Reflections on the Future of Europe. Praxis International, 12, 1-19 [in English].

Introducing UNESCO. Retrieved from http://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco[in English].

Matarasso F. (1999). Balancing act: 21 strategic dilemmas in cultural policy. Strasbourg : Council of Europe Publishing [in English].

Medium-term Strategy: (2014-2021) UNESCO. Retrieved from http://unesdoc.unesco.org/images/ 0022/002278/227860e.pdf [in English].

The Hangzhou Declaration: Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies. Retrieved from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_english.pdf [in English].

UNESCO Constitution. Retrieved from http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15244&URL_ DO= DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [in English].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018