АВТОБІОГРАФІЗМ У МИСТЕЦТВІ НАРОДНОГО РОЗПИСУ: «МІЙ РУШНИК» Ф. ПАНКА

Anastasiia Chudnivets

Анотація


Мета. Стаття присвячена автобіографічному жанру в народному мистецтві, що є явищем рідкісним, суперечливим та малодослідженим. Розглядаються особливості, прийоми, символіка та шляхи створення авто­біографічного художнього образу в народному декоративному розписі на прикладі роботи заслуженого майстра народної творчості Ф. Панка "Мій рушник". У методологічній основі статті - загальнонаукові та вузькоспеціа­льні методи дослідження (мистецтвознавчий опис, стилістичний аналіз), а також емпіричні методи (бесіда). Наукова новизна полягає у розкритті нових граней творчості Ф. Панка, його бачення історії України та її зо­браження крізь призму власного життя засобами виразності петриківського розпису. Висновки. Дослідження дає підстави вважати "Мій рушник" Ф. Панка зразком оригінального і новаторського багатопланового підходу до зображення автобіографічного в образотворчому мистецтві в контексті історико-культурного процесу.


Ключові слова


Автобіографія; народне мистецтво; петриківський розпис; орнамент; символ; космологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла Л.Ф. Спогади про батька Ф.С. Панка. /Л.Ф. Біла // Родинний архів В. Ф. Панко, 2007. - 16 с.

Глухенька Н. Федір Панко: Альбом / Вступ. ст. Н.О.Глухенької. - К.: "Мистецтво", 1978

Голота Л. Подорож у дивосвіт / Людмила Голота // Зоря. -1983. - 28 січня. - №19.

Качкан В. Червоної калини білий цвіт: [Про майстра петриків. розпису] / Володимир Качкан. - Жов¬тень. - 1983. - №12. - С. 80-82.

Косміна Т. Народне мистецтво в архітектурному ансамблі традиційного житла / Т. Косміна // Укра¬їнське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. - К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. - Вип. 8. - С. 52-62.

Кузьміна І.В. Автобіографія як вид англомовного публіцистичного стилю / І.В. Кузьміна // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Філологічні науки. - 2014. - Кн. 2. - С.126-129.

Малішевська І. Автобіографія: витоки, становлення та критика жанру / І. Малішевська // Літерату¬рознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 17. - К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, 2010. - С. 37-40.

Мензатюк З. З роси та сонця / Зірка Мезатюк // Радянська Україна. - 1980. - 6 грудня.

Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден - К: Наукова думка, 1989.

Нікуліна Н. Журавель у небі / Наталка Нікуліна // Борисфен. - 1991. - №1.

Панко Ф.С. Спогади Панка Федора Савича про петриківський декоративний розпис, його історію і розвиток / Ф. С. Панко // Родинний архів В. Ф. Панко, 2002. - 25с.

Пошивайло І. Символізм народної культури українців: дерево життя. - Режим доступу: http:// honchar.org.ua/p/s, ,ymvolizm-narodnoj i-kulturyukraj intsiv-derevo zhyttya.

Тверская Л. Живет рядом с нами мастер / Людмила Тверская // Позиция. - 2006. - 14 апреля.

Цяпа А.Г. Автобіографія як проекція творця та національної літературно-культурної традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті): Автореф. дис... канд. філол. наук / А.Г. Цяпа; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2006. - 20 с. - укр.

Цяпа А.Г. Термінологічна парадигма автобіографічного жанру / А.Г. Цяпа // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - Вип. 26. - С. 129-132.

Чегусова З. Роль символу, знака, міфу в професійному декоративному мистецтві України на межі ХХ-ХХІ століть / З. Чегусова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: Зб. наук. пр. - К.: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2008. - Вип. 8. - С. 146-151.

Черничко А.В. Доля пензлем мальована. Художня Шевченкіана Ф.С.Панка /Антоніна Черничко // Ордо-Василівка. - 2014. - 98с.

Bila L.F. (2007). Memoirs about father, F.S.Panko. n.d., n.p. [in Ukrainian].

Gluhenka N. (1978). Fedir Panko: the albom. Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Golota L. (1983). The journey to wonderland. Zorya,19 [in Ukrainian].

Kachkan V. (1983) The white blossom of red viburnum: [about the master of Petrykivka painting]. Zhovten, 12, (pp. 80 - 82). [in Ukrainian].

Kosmina T. (2008). Folk art in architectural ensemble of traditional housing. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhenna, retsenzii. (Vol. 8), (pp. 52 - 62). Kyiv: M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology Institute [in Ukrainian].

Kuzmina I.V. (2014). Autobiograpy as a kind of English-speaking publicistic style. Naukovi zapysky [NizhynGogol State University]. Ser. Philological science, 2, 126 - 129 [in Ukrainian].

Malishevska I. (2010). Autobiography: its roots, development and criticism of the genre.

Literaturoznavchi obrii. Pratsi molodyh uchenyh, (Vol. 17), (pp. 37 - 40). Kyiv: T. H. Shevchenko Institute of Literature [in Ukrainian].

Menzamtuk Z. (1980). Of dew and sun. Radyanska Ukraina, 6 December [in Ukrainian].

Naiden O. (1989).The ornament of the Ukrainian traditional painting: roots, traditions, evolution. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Nikulina N. (1991). A crane in the sky. Borysfen, 1[in Ukrainian].

Panko F.S. (2002). Memoirs of Fedir Savych Panko about Petrykivka decorative painting, its history and development [in Ukrainian].

Poshyvailo I. (2010). The symbolism of folk culture of the Ukrainians: life tree. Retrieved from http:// honchar.org.ua/p/symvolizm-narodnoji-kulturyukrajintsiv-derevo zhyttya/

Tsyapa A.G. (2006). Autobiography as a projection of a creator and national literary and cultural tradition (Ulas Samchuk, Elias Kanetti) Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil: Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University [in Ukrainian].

Tsyapa A.G. (2006). Terminological paradigm of autobiographical genre. Visnyk of Zhytomyr Ivan Franko State University. (Vol. 26), (pp. 129 - 132) [in Ukrainian].

Tverskaya L. (2004) A master lives near us. Pozytsiya, 14 April [in Russian].

Chegusova Z. (2008). The role of symbol, sign, myth in professional decorative art of Ukraine at the turn of XX - XXI. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhenna, retsenzii. (Vol. 8), (pp. 146 - 151). Kyiv: M. T. Rylsky Institute of Art, Folklore Studies and Ethnology Institute [in Ukrainian].

Chernychko A.V. (2014). The fate, painted with bruch. Artistic “shevchenkiana” by Fedir Panko. Ordo- Vasylivka: Ridne Slovo [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019

Mike&Max ©2018