DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.179639

РОЗВИТОК РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ І СПРИЯННЯ ПАЛОМНИЦТВУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ХРИСТИЯНСЬКИХ МАРШРУТІВ)

Svitlana Panchenko

Анотація


Мета роботи – розглянути релігійний туризм на прикладі християнських маршрутів з акцентуванням на важливості розвитку цього напряму і необхідності розробки нових маршрутів із урахуванням конфесійних особливостей. Методологія дослідження полягає у застосуванні культурологічного, феноменологічного та ре- лігієзнавчого методів. Завдячуючи цим методам стає більш доступним і зрозумілим вивчення цього важливого питання для окультурення соціуму і підняття духовності українського народу. Наукова новизна полягає в ро- зширеному вивченні питання релігійного туризму і паломництва з точки зору впровадження інновацій у цю сферу із урахуванням конфесійних особливостей. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що для успішного розвитку релігійного туризму в Україні необхідно популяризувати духовні надбання на державному і регіональному рівнях, поширювати інформацію про культурну та духовну спадщину України не лише україн- ською, а й іноземними мовами, зробити інформацію доступною і насиченою для іноземних туристів. Популяри- зувати паломницькі маршрути, враховуючи конфесійні особливості і впроваджуючи інноваційні програми зі сприяння паломництву на державному рівні.


Ключові слова


релігійний туризм; паломництво; святині; релігійні об‘єкти; конфесійні особливості

Посилання


Берлинский М. Краткое описание Киева, содержащее историческую перечень сего города, так же показание достопамятностей онаго / М. Берлинский. Санкт-Петербург., 1820. С.42.

Києво-Печерський патерик. Репр. вид. Київ: Час, 1991. С. 156.

Очерки истории Киево-Печерской лавры и заповедника. Киев: Радянська Україна, 1992. 288 с.

Поселянин Е. Богоматерь: Репр. изд. 1909 г. Киев: Феникс, 1998. 807с.

Пиріг Л. Український іконопис у дзеркалі філателії. Художня культура. Актуальні проблеми. 2009. Вип. 6. С. 167–173.

Яроцький П. Л. Релігієзнавство: навч. посіб. Київ: Кондор, 2004. 308 с.

Панченко С. А. Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, перспективи. Монографія. Київ: Авто- граф, 2019. 163 с.

Khristov Т. Т. Religious tourism. Moscow: Academia, 2005. 288 p.

Пазенок В.С. Теоретический образ туризма. К.: Альтерпрес, 2012.

Berlinskiy M. (1820). Kratkoye opisaniye Kiyeva, soderzhashcheye istoricheskuyu perechen' sego goroda, tak zhe pokazaniye dostopamyatnostey onago / M. Berlinskiy. – Sankt-Peterburg [in Russian].

Kyiv-Pechersk paterik (1991). Repr view. Kiev. P. 156. [in Ukrainian].

Essays on the history of the Kyiv-Pechersk Lavra and the reserve (1992). Kyiv: Radyanska Ukraine [in Russian].

Poselyanin Y. Bogomater' (1998): Repr. izd. 1909 g. Kіev: Feniks. 807 s. [in Russian].

Pyrig L. (2009). Ukrainian icon painting in the mirror of philately. Artistic culture. Actual problems [in Ukrainian].

Yarotsky P. (2004). Religious Studies: Teach. manual Kyiv: Condor. 308 p. [in Ukrainian].

Panchenko S. (2019). Religious tourism in Ukraine: state, potential, perspectives. Monograph. Kyiv: Autograph [in Ukrainian].

Khristov Т. Т. Religious tourism. Moscow: Academia, 2005.288 p.

Pazenok V. (2012). Theoretical image of tourism. K.: Al'terpres [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018