DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180540

БАЛЕТ АКАДЕМІЧНОЇ СПАДЩИНИ П. ЧАЙКОВСЬКОГО «ЛУСКУНЧИК» У РЕДАКЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ КИЇВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА

Svitlana Legka

Анотація


Мета роботи. Дослідження пов'язане з аналізом хореографічних інтерпретацій балетного твору П. Чай- ковського  «Лускунчик», поставлених на сцені Київського державного академічного театру опери та балету    ім. Т. Шевченка. Методологія дослідження включає використання наступних культурологічних методів: гене- тичного, компаративного, системного, структурно-функціонального, історико-логічного. Зазначені методологі- чні підходи дозволяють розкрити та піддати аналізу твір П. Чайковського «Лускунчик» в редакціях українських балетмейстерів (починаючи з прем‘єри балету на сцені Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка 1949 року і закінчуючи показом «Лускунчика» балетною трупою Національної опери України в наш час). Наукова новизна публікації полягає у наданні нової неупередженої оцінки мистецьким досягненням українських балетмейстерів ХХ століття, які працювали на сцені Київського державного академі- чного театру опери та балету ім. Т. Шевченка у другій половині ХХ століття. Висновки. У науковій розвідці доведено, що композиційні особливості балету П. Чайковського в редакціях українських балетмейстерів поля- гали в органічному поєднанні реального і фантастичного як в декораціях, так і в розкритті сценічних образів; у використанні увертюри спектаклю для створення додаткової хореографічної картини; в задіянні учнів Київсь- кого хореографічного училища у балеті з метою художнього підсилення окремих масових сцен тощо.


Ключові слова


український балетний театр; мистецтво балетмейстера; балет «Лускунчик»; режисура балету

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Апанасенко В. Симфонія про дитинство // Національна опера України. URL : https://www.opera.com.ua/performance/luskunchik (останнє звернення - 27.03.2018).

Долохова Л. «Щелкунчик»: балетний спектакль київського хореографічного училища в театрі опери та балету // Радянська Україна. 1950. 10 січня. С. 3.

Ваганова А. Традиции и жизнь // Агриппина Яковлевна Ваганова. Статьи. Воспоминания. Материалы. Ленинград-Москва: Искусство, 1958. C.120–121.

Кошара Н. Лучезарная симфония детства // Рабочая газета. 1987. 7 января. С. 4.

Котенок В. Театр Раду Поклітару об‘їде пів країни з балетом «Лускунчик» // Україна молода. 2017. 8 грудня. URL : http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/118516/ (останнє звернення – 26.03.2018).

Миколаєнко М. Балет Чайковського «Щелкунчик» // Київська правда. 1956. 26 грудня. С. 3.

Семенова В. Неувядаемая классика // Правда Украины. 1987. 28 лютого. С. 4.

Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Т. Шевченка: історія і сучасність. Київ: Музична Україна, 2002. 734 с.

Туркевич В. Казкова реальність // Київська правда. 1973. 13 лютого. С. 4.

Шевчук Ю. Пісня про втрачений світ дитинства // Молода гвардія. 1987. 4 лютого. С. 4.

Юков Ю. Київська прем‘єра «Щелкунчика» // Музика. 1973. ғ 2. С. 7.

Apanasenko, V. Childhood symphony. National Opera of Ukraine. Retrieved from : https://www.opera.com.ua/performance/luskunchik [in Ukrainian].

Dolokhova, L. (1950). "The Nutcracker": ballet performance of the Kyiv Choreographic School at the Opera and Ballet Theater. Radianska Ukraina, January 10, 3 [in Ukrainian].

Vaganova, A. (1958). Traditions and life. Agrippina Yakovlevna Vaganova. Articles. Memories. Materials. Leningrad-Moscow: Iskusstvo, 120-121 [in Russian].

Koshara, N. (1987). The Radiant Childhood.Symphony Rabochaya Gazeta, January 7, 4 [in Russian].

Kitten, V. (2017). Theater Radu Poklitaru will overtake half the country with the ballet "The Nutcracker". Ukraina moloda. December 8. Retrieved from : http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/118516/ [in Ukrainian].

Mykolayenko, M. (1956). Tchaikovsky Ballet "The Nutcracker". Kievskaya Pravda, December 26, 3 [in Russian].

Semenova, V. (1987). Fadeless classics. Pravda Ukrainy, February 28, 4 [in Russian].

Stanishevsky, Iu. (2002). Taras Shevchenko National Opera and Ballet Theatre of Ukraine: History and Modernity. Kyiv: Muzychna Ukraina [in Ukrainian].

Turkevich, V. (1973). Fairy-tales reality. Kyivska Pravda, February 13, 4 [in Ukrainian].

Shevchuk, Iu. (1987). The song about the lost childhood world. Moloda gvardia, February 4, 4 [in Ukrainian].

Iukov, Iu. (1973). Kyiv premiere of "The Nutcracker". Muzyka, 2, 7 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018