DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180583

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОТОГРАФІКИ

Svitlana Pryshchenko, Tetyana Senchuk

Анотація


Мета роботи – виявити історико-мистецтвознавче підґрунтя фотографіки як різновиду фотомистецтва та дизайн-діяльності. Методологія. Запропоновано міждисциплінарний підхід із застосуванням системно- структурного та соціокультурного методів, що уможливило ретроспективне узагальнення, а також висвітлення сучасних тенденцій розвитку фотографіки. Наукова новизна полягає в теоретичному осмисленні стилістичних ы технологічних трансформацій фотографії у контексті візуальної культури, що вперше досліджено в Україні. Авторами проаналізовано художньо-естетичні аспекти фотографіки в структурі дизайну. Висновки. Протягом останніх десятиліть в культурно-інформаційному просторі відбулося піднесення фотографії і визнання її одним із найактуальніших видів мистецтв. За результатами комплексного вивчення теоретичного і практичного світо- вого досвіду розвитку фотографії поглиблено та розширено термінологічну базу, зокрема фотографіки, конкре- тизовано візуальні засоби художньої виразності (композицію кадра, колірну гармонізацію, комп‘ютерні спецефекти, стилістику), обґрунтовано їхню екстраполяцію на нові сфери – на цифрове мистецтво та цифрові медіа.


Ключові слова


фотографія; фотографіка; композиція; колір; графічний дизайн; реклама; цифрове мистецтво; цифрові медіа; візуальна культура

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Асанович А. Виртуальная действительность // Труды Московского арх. института: сборн. научн. статей. Москва, 2003. С.98–101.

Голуб О. Фотографія: з техногенної стихії у мистецтво / Інст. проблем сучасного мистецтва АМУ // Арт-курсив: альманах. 2008. ғ1. С.71–73.

Дегтярев А. Изобразительные средства рекламы: слово, композиция, стиль, цвет. Москва: ФАИР- ПРЕСС, 2006. 256 с.

Дыко Л. Основы композиции в фотографии. Москва: Высшая школа. 1988. 176 с.

Лаврентьев А. Родченко и Баухаус. В кн.: Ракурсы Родченко. Москва: Искусство, 1992. 224 с.

Морозов С. Искусство видеть. Очерки из истории фотографии стран мира. Москва: Искусство, 1968. С.127.

Морозов С. Русская художественная фотография. Москва: Искусство, 1961. С.112–113.

Прищенко С. Завдання живопису та фотографії. В кн.: Кольорознавство: навч. посібник. 3-тє вид., випр. і доповн. Київ: Кондор, 2018. 436 с.

Прищенко С., Антонович Є. Основи рекламного дизайну: підручник / Інст. дизайну та реклами. Київ: НАКККіМ, 2017. 384 с.

Пучков А. Многорядные панорамы – пейзаж до бесконечности // Photographer. 2007. ғ11. С.44–59.

Тихая жизнь натюрморта. Философия Ирины Носковой и предметная фотография // Photographer. 2007. ғ11. С.74–82.

Bauhaus und die Fotografie – Zum Neuen Sehen in der Gegenwartskunst [Баухаус и фотография – но- вое видение современного искусства]. Düsseldorf, 2018. URL: http://kultur-online.net/?q=node/35004.

Commercial graphics, 2018. URL: https://www.bauhaus.de/en/programm/sammlung/209_ gebrauchsgrafik.

Encyclopedia of Advertising. New York–London, 2003. Vol.3. 2000 p.

Digitale Fotokunst, 2016. URL: https://page-online.de/bild/digitale_fotokunst.

Kompozycja w fotografii, 2014. URL:https://kameralna.com.pl/kompozycja-fotografii.

Russing R. Farbfotobuch für alle. Leipzig: VEB Fotokinoverlag Halle, 1960. 152 s.

Wolf S. The Digital Eye. Photographic Art in the Electronic Age. Munich: Prestel, 2010. 176 p.

Asanovych, A. (2003). Virtual reality. Proceedings of the Moscow Аrch. Inst. Scientific articles. Moscow.

Pp.98–101 [In Russian].

Golub, O. (2008). Photography: from technogenic poetry to mystic. Inst. of problems in the Contemporary Art. Art-Cursive. Almanac. ғ1. Pp.71–73 [In Russian].

Degtyarev, A. (2006). Visual means of Advertising: word, composition, style, colour. Moscow: FAIR- PRESS [In Russian].

Dyko, L. (1988). Fundamentals of composition in Photography. Moscow: High School [In Russian].

Lavrentyev, A. (1992). Rodchenko and Bauhaus. In book: Perspectives of Rodchenko. Moscow: Art [In Russian].

Morozov, S. (1968). Art of Looking. Essays from the history of Photography in the World. Moscow: Art.

P.127 [In Russian].

Morozov, S. (1961). Russian artistic photography. Moscow: Art. Pp.112–113 [In Ukrainian].

Pryshchenko, S. (2018). Tasks of Painting and Photography. In textbook: Colour Studies. Kyiv: Condor.

P.204 [In Ukrainian].

Pryshchenko, S., Antonovych, Ye. Fundamentals of Advertising Design. Textbook. Inst. of Design and Advertising. Kyiv: NAKKKiM, 2017. P.374 [In Ukrainian].

Puchkov, A. (2007). Multi-row panoramas – landscape to infinity. Photographer. ғ11. Pp.44–59 [In Ukrainian].

Quiet life of Stilllife. Philosophy by Irina Noskova and subject of Photography. (2007). Photographer. ғ11. Pp.74–82 [In Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018