DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180632

СТИЛЬОВО АКТУАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ Й. С. БАХА У ФОРТЕПІАННОМУ МИСТЕЦТВІ ОДЕСИ

Lilia Shevchenko

Анотація


Метою даного дослідження є усвідомлення самостійного шляху одеських піаністів у поданні мистецтва Й.С.Баха, спираючись на виконавські вподобання як доби романтизму, так і актуалізованої ХХ сторіччям ритмічної екстатики музики німецького бароко. Методологічну базу дослідження становить додержання принципів інтонаційного музикознавчого підходу школи Б.Асаф‘єва [2] в Україні [1; 4; 11], зміст якого визна- чається лінгвізованим ракурсом трактування музичних значеннєвостей, зокрема це аналітично-структурний та стильово-порівняльний методи з вираженими герменевтично-інтерпретаційними тяжіннями в дусі музичної герменевтики Б. Яворського [див.3] й А. Швейцера [12], а також її суто виконавський ракурс, як він представ- лений в роботі А. Вєркіної [4]. Наукова новизна роботи базується на новаційному трактуванні бахіанства ХХ сторіччя як зверненого до контрастної поліфонії французького клавіризму за концепцією Д. Андросової, з якої автор даного дослідження черпає оригінальну ідею аргументації виконання творів Й.С.Баха, виходячи з «по- граниччя» академічного бетховеніанства і модерністської лінії Г. Гульда, котрий спирався на моцартіанство А. Шенберга. Даний підхід до інтерпретації становить пролонгацію українства, як воно було осмислене М. Гру- шевським і як воно збігається з реаліями творчих переваг постмодерну і пост-постмодерністського сьогодення. Висновки. Відзначено спеціальну орієнтованість музикантів України й Одеси на інноваційні аспекти форте- піанно-творчих рішень художніх завдань пост-постмордернової сучасності, в якій виконання Й. С.Баха гнучко узгоджує заповіти романтичного проорганного бахіанства і необарочної «ритмічної механіки», заявленої Г. Гульдом у ХХ ст. і тої, що не втратила актуальності в сьогоденному тяжінні до клавіризації класичної форте- піанної спадщини минулих віків.


Ключові слова


актуальна виконавська інтонація; виконавське мистецтво; фортепіанне мистецтво Одеси; бахіанство ХІХ і ХХ сторіч; стиль у музиці

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Андросова Д.В. Символизм и поликлавирность в фортепианном исполнительстве ХХ в. Моногра- фия. Одесса, Астропринт, 2014. 400 с.

Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Москва-Ленинград, Музыка, 1971. 379 с.

Берченко Р. В поисках утраченного смысла. Болеслав Яворский о «Хорошо темперированном кла- вире». Москва, Издат.дом «Классика- ХХІ», 2005.372 с.

Вєркіна Т. Актуальне інтонування як виконавська проблема. Автореф.канд.дис. Спец.17.00.03 – муз.мист. Одеса, 2008. 16 с.

Грушевський М. Історія України, приладжена до програми вищих початкових шкіл і нижчих класів шкіл середніх /Упорядник А.Ф.Трубайчук. – 2-е вид. стер. Київ, Либідь, 1992. 228 с.

Гулд Глен [Дельсон В. Муз.энциклопедия в 6-ти томах. Гл.ред Ю. Келдыш. Т.2, ГОНДОЛЬЕРА- КОРСОВ. Москва, Сов.энциклопедия, 1974. С. 101-102.

Друскин М. Вопросы музыкальной историографии. Современные вопросы музыкознания. Москва, 1976. С. 87-114.

Мартынов И. Клод Дебюсси. Москва, Музыка, 1964. 280 с.

Одесская консерватория: забытые имена, новые страницы. Гл.ред. и автор вступ.статьи Н. Огренич, ред.-составитель Е. Маркова. Одесса, ОКФА, 1994. 248 с.

Уилсон-Диксон Э. История христианской музыки: Пер.с англ. Ч.I-IV. С.Петербург, Мирт, 2003. 428 с. (Энцикл.христианства).

Чехуніна А. Бахіанство як установка композиторської та виконавської творчості ХІХ-ХХ сторіч. Автореф.канд.дис.17.00.03 – муз.мистецтво. Одеса, 2010. 20 с.

Швейцер А. И.С. Бах. Москва, Музыка, 1972. 967 с.

Kämper D. Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrrjabin. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1987. 292 S.

Аndrosсоva D.V. (2014). Symbolism and polyclaviering in piano performance art XX c. Monograph. Astroprint. [in Ukrainian].

Asafiev B. (1971). Music form as process. Moscow-Leningrad: Muzyka. [in Russian].

Bеrchenko R. (2005). In quest of lost sense. Boleslav Yavorskiy about "Wolte Temperierte Klavier". Moscow, Izdat.dom ―Klassika-XXI‖. [in Russian].

Вjerkіnа Т. (2008). Actual intonation as performance problem. The Abstract to candidate's thesis. Spec.17.00.03 - music art. Odessa national music academy of the name A.V.Nezhdanova. Odessa. [in Ukrainian].

5. Grushevskij М. (1992). The history of the Ukraine, adapted to program of the high grade schools and undermost classes of the schools average. Kyjiv, Lybid[in Ukrainian].

Gould Glenn [Delson V. (1974). Мusical encyclopaedia in 6 vol. Editor-in-chief Yu. Kjeldysh. V. Моscow, Sоv.encyklopedija. P. 101-102. [in Russian].

Druskin М. (1976). The Questions to music historiography. Modern questions of musicology. Моscow. P. 87-114 [in Russian].

Маrtynov I. (1964). Claude Dеbussi. Моscow, Мuzyka [in Russian].

Odessa conservatoire: forgotten name, new pages (1994). Editor-in-chief N. Ogrenich editor-compiler E.Markova. Odessa, OKFA [in Ukrainian].

Wilson-Dickson A.( 2003). A brief history of Christian music. The transl. with eng. P.I-IV. S.- Peterburg, Мirt [in Russian].

Chеhunina А. (2010). Bach style as settig of composer and performance creative power in ХІХ-ХХ сentury. Autoref. of diss. of Cand. Digree in art : 17.00.03– Musical art, A.V.Nezhdanova Odessa National musical academy. Odessa. [in Ukrainian].

Schweitzer А. (1972). I.S. Bаch. Моscow, Мuzyka. [in Russian]

Kämper D. (1987). Die Klaviersonate nach Beethoven. Von Schubert bis Skrrjabin. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft [in Germany].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018