DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.1.2019.180634

СТИЛІСТИЧНІ НОВАЦІЇ ІКОНОСТАСІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО

Oleksandr Tsugorka

Анотація


Мета статті – визначити новаторство композиційного, декоративного та іконографічного складу українських іконостасів ХVІІХVІІІ ст. у контексті розвитку стилю українського бароко. Методологія до- слідження ґрунтується на комплексі усталених та новітніх теоретико-методологічних підходів і принципів, пе- редусім міждисциплінарному інтегруванні провідних методів сучасного мистецтвознавства, культурології та філософії. Застосовано методи: предметно-аналітичний (для натурного вивчення іконостасів та графічного ма- теріалу), іконографічний (завдяки якому прослідковано еволюціонування іконографічних канонів), іконо- логічний (для відтворення семантичного поля художнього образу), художньо-стилістичний (для виявлення специфіки стилістичних новацій в українському бароковому іконостасі) та ін. Наукова новизна. Здійснено комплексне мистецтвознавче дослідження іконостасу доби українського бароко; визначено інноваційні струк- турні та стилістичні компоненти барокового іконостасу як унікального полісемантичного утворення; окреслено специфіку стильових змін декоративних елементів та виявлено їх символічне значення. Висновки. Іконостаси православних церков доби українського бароко – свідчення органічного поєднання естетичних, моральних, філософських, духовних та мистецьких принципів стилю. Лишаючись традиційною частиною сакрального ми- стецтва протягом багатьох століть, синтетичний за природою бароковий іконостас позиціонуємо унікальним літописом національної культури, в якому окрім символічних образів, втілених в художньо-образній структурі, відзеркалюється національно-визвольний дух української нації.


Ключові слова


українське бароко; іконостас; стилістичні новації; композиційні особливості

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Жолтовський П. М. Український живопис ХVІІ-ХVІІІ ст. Київ : Наукова думка, 1978. 327 с.

Зілінко Р. «Розп‘яття з пристоячими» зі сценами «Страстей Господніх» із завершення Жовківського іконостаса (1697-1699) Івана Рутковича. Літопис Національного музею у Львові імені Андрія Шептицького. Львів. 2012. Вип. 9 (14). С. 80–89.

Зілінко Р. «Жовківський іконостас» Івана Рутковича. URL : https HYPERLINK "https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234":// HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"risu HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234". HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"org HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234". HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"ua HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"ua HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"index HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"spiritual HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"_ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"culture HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"icon HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"icons HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"_ HYPERLINK

"https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"articles HYPERLINK "https://risu.org.ua/ua/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234"/34234 (дата звернення 14.05.2019).

Корнилович К. В. Окно в минувшее. Лениград : Искусство, 1968. 143 с.

Кузьмин Е. Киев, которого не знают. Київ : Либідь, 2015. 368 с. URL : https HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают":// HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают"www HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают". HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают"academia HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают". HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают"edu HYPERLINK "https://www.academia.edu/35100138/Кузьмин_Е._Киев_которого_не_знают"/35100138/Кузьмин_Е._Киев_котор ого_не_знают (дата звернення 15.05.2019).

Свєнціцька В. Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві ХVІІ ст. Київ : Нау- кова думка, 1966. 152 с.

Таранушенко С. А. Український іконостас. Записки НТШ. Праці секції мистецтвоз-навства. Львів, 1994. Т. 227 (CCXXVІI). С. 141–164.

Церква Святого Духу в Рогатині / автор-упорядник В. І. Мельник. Київ : Мистецтво, 1991. 144 с.

Янковська Д. О. Схеми та мотиви орнаментики західноукраїнських ікон кінця ХVІІ-ХVІІІ ст. (до питання атрибуції при реставраційних дослідженнях). Вісник Харківської державної академії дизайну і мис- тецтв. 2014. С. 91–96.

Zholtovsky, P. M. (1978). Ukrainian painting of the seventeenth and eighteenth centuries. Kyiv: Scientific Opinion [in Ukrainian].

Zilinko, R. (2012). "The Crucifixion with the Stairs" with scenes of "Passions of the Lord" on the comple- tion of Ivan the Rutkovich Zhovkva iconostasis (1697-1699). Chronicle of the National Museum in Lviv named after Andriy Sheptytsky, Issue 9 (14), pp. 80–89 [in Ukrainian].

Zilinko, R. "Zhovkva iconostasis" by Ivan Rutkovich. Available at : https://risu.org.ua/en/index/spiritual_culture/icon/icons_articles/34234 [in Ukrainian].

Kornilovich, K. V. (1968). A window into the past. Leningrad: Art [in Russian].

Kuzmin, E. (2015) Kiev, who do not know. Kiev: Lybid. Available at : https://www.academia.edu/35100138/Kuzmin_E._Kyiv_to_ who_– do not know [in Russian].

Svyantsitskaya, V. (1966). Ivan Rutkovych and the formation of realism in the Ukrainian painting of the XVII century. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Taranushenko, S. A. (1994). Ukrainian iconostasis. Notes of NTSh Works of art-art section, Vol. 227, pp. 141–164 [in Ukrainian].

Melnyk, V. I. (1991). Church of the Holy Spirit in Rohatyn. Kyiv : Art [in Ukrainian].

Yankovskaya, D. O. (2014). Schemas and motifs of ornamentation of Western Ukrainian icons of the end of the seventeenth and eighteenth centuries (to the issue of attribution during restoration studies). Bulle- tin of the Kharkiv State Academy of Design and Arts, pp. 91–96 [in Ukrainian].
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018