DOI: https://doi.org/10.32461/2226-0285.2.2019.190624

НЕОФОЛЬКЛОРИЗМ ЯК СТИЛЬОВИЙ НАПРЯМ В КОМПОЗИТОРСЬКІЙ ТВОРЧОСТІ ХХ СТ.

Наталія Чабаненко

Анотація


Мета роботи – дослідити стильові особливості, пов’язані з неофольклорними елементами у творчості
вітчизняних композиторів ХХ ст.
Методологія полягає в застосуванні загального наукового принципу об’єктивності, історико-логічного,
аналітичного, компаративного та культурологічно-мистецтвознавчого методів у дослідженні чинників, що
обумовлювали розвиток неофольклорних стильових тенденцій у творчості українських композиторів ХХ ст., що
сприяло генезі музично-виконавської культури в умовах міжкультурних зав’язків, взаємодій та полістилістики в
культурі й мистецтві, детермінованих особливостями кута заломлення в межах національних культур глобального і
національно-специфічного. Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізові та розкритті особливостей
розвитку неофольклоризму, що сприяло формуванню як класичного академічного репертуару, так і сучасних напрямів,
пов’язаних зі світовими музичними тенденціями, що найбільш яскравий прояв мало численних творах українських
композиторів ХХ ст. Своєю чергою, такі видозміни підвищують рівень виконавської майстерності, формуючи цілісне
художньо-естетичне явище української музичної культури. Висновки. Розвиток музичної культури ХХ ст. був одним із
важливих чинників збереження культурної ідентичності та нині є невід’ємною складовою частиною української
національної музичної культури, важливим фактором збереження і розвитку окремих її жанрів, творчих напрямів.
різнобічна взаємодія академічної музики з фольклором є сьогодні однією з найважливіших складових сучасної
музичної України. Фольклорний мелос, передаючись від покоління до покоління, утворює свій неповторний побутовий
мистецький діалект, який плідно впливає на музичну творчість. Він не втрачає первинного автентичного начала; на
його основі з’являються нові форми музичного мовлення, розширюючи межі традицій, зближуючись із професійним,
академічним мистецтвом. В умовах сучасного життя неофольклоризм як цілісне явище набуває важливого значення в
культурному та духовному відродженні країни, збереженні безцінної спадщини українського народу, його культурної
ідентичності як всередині країни, так за кордоном.

Ключові слова


фольклор, неофольклоризм, цитування, композиторська творчість, стилізація, музична культура сучасна музика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Грисенко Л. Б. М. Лятошинський і народна музика // Народна музика та етнографія. К., 1963. Кн.2. С.45-53.

Дерев’янченко О. О. Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій

половині ХХ ст. : автореф. дис. … канд. мистецтвознав. : 17. 00. 03. Київ, 2005. 19 с.

Забута Б. І. Музичний фольклор у сучасній композиторській практиці // Простір і час сучасної науки : матер.

сьомої міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. URL : http://intkonf.org/zasluzheniy-pratsivnik-kulturi-ukrayini-zabutabimuzichniy-

folklor-u-suchasniy-kompozitorskiy-praktitsi/. (дата звернення: квітень 2019).

Козаренко О. Українська національна музична мова: генеза та сучасні тенденції розвитку : автореф. дис. … д-

ра мистецтвознав. : спец. 17. 00. 03. Київ, 2001. 36 с.

Ляшенко Г. Київська композиторська та теоретична школа 60–70-х років ХХ століття // Українське

музикознавство. Вип. 36. 2010. С. 272–276.

Ляшенко І. Національні традиції в музиці як історичний процес. Київ : Музична Україна, 1973. 325 с.

Кияновська Л.О. М. Скорик // Стильова еволюція Галицької музичної культури ХІХ-ХХ ст. – Тернопіль:

Астон, 2000. С. 294-319.

Костюк Н.О. Музична культура західної України 20-30-х років ХХ ст.: ідеї поступу і розвиток національних

традицій: автореф. канд. мист-ва. К., 1998. 21 с.

Макаренко Л. П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній

оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба). Культура України. 2014. Вип. 47. С. 230-237

Медушевский В. В. Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки // Восприятие музыки. М. :

Музыка, 1980, С. 178–195.

Назайкинский Е. В. Стиль и жанр в музыке. М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 248 с.

Протопопова О. Поставангардний діалог «Композитор – фольклор»: до постановки проблеми. Київське

музикознавство. 2012. Вип. 41. С. 147-156

Стельмащук Р. Модерністичні тенденції у творчості українських композиторів Львова 20–30-х років ХХ ст.:

Автореф. ... канд. мист-ва. К., 2003. 18 с.

Шевляков Е. Г. Новая фольклорная волна // История отечественной музыки второй половины XX века. С-Пб.

: «Композитор», 2005. 555 с.
Copyright (c) 2020

Mike&Max ©2018