Ways of transformation of the system of combating economic crimes in Ukraine with regard to the experience of the European union countries

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2313-8416.2019.163108

Keywords:

economic crimes, corporate fraud, financial investigations service, financial investigation, forensic

Abstract

The necessity of forming a new system of combating economic crimes in Ukraine, which unites one purpose, timely detection and fair punishment of violators of law, as law enforcement bodies, state authorities and private entities, is investigated. The foreign experience, which it is expedient to use in the process of transformation of the method of conducting financial investigations of economic crimes in Ukraine, is analyzed. The prospects for the establishment and operation of the Financial Investigations Service in Ukraine, as well as the use of forensic as a modern method of conducting financial investigations of corporate fraud are outlined

Author Biography

Deniza Dolbneva, Ivan Franko National University of Lviv University str., 1, Lviv, Ukraine, 79000

PhD, Аssociate Professor

Department of accounting and auditing

References

Dementʹyeva, Е. Е. (1996). Problemy bor'by s ekonomicheskoy prestupnost'yu v zarubezhnykh stranakh [Problems of combating economic crime in foreign countries]. Moscow, 30.

Kondrat'yeva, Е. А., Goryunov, А. R. (2003). K voprosu o vyrabotke nauchnogo opredeleniya finansovykh rassledovaniy [On the issue of developing a scientific definition of financial investigations]. Bulletin of the Financial Academy, 1 (25), 20–23.

Pimenov, N. A. (2003). Finansovyye rassledovaniya: osnovnyye podkhody [Financial Investigations: Basic Approaches]. Bulletin of the Financial Academy, 1 (25), 25–32.

Lepskyi, S. I. (2014). Zarubizhnyy dosvid vykorystannya finansovykh rozsliduvanʹ u pravookhoronniy diyalʹnosti [Foreign experience in using financial

investigations in law enforcement]. Criminal law and criminalistics, 2, 189–195.

Chernyavskyi, S. S., Korystin, O. E., Nekrasov, V. A. (2017). Finansovi rozsliduvannya u sferi protydiyi lehalizatsiyi zlochynnykh dokhodiv v Ukrayini [Financial investigations in the area of combating the legalization of criminal incomes in Ukraine]. Kyiv: Nat. acad. inside affairs, 164.

Nipialidi, O. (2017). Perspektyvy stvorennia sluzhby finansovykh rozsliduvan: ukrainski realii ta zarubizhnyi dosvid [Prospects for the establishment of a financial investigation service: Ukrainian realities and foreign experience]. Actual problems of law, 3 (11), 165–170.

Panchenko, P. N. (1990). Crimes impinging on the economic system. Problems of combating crimes in the sphere of economics: a collection of scientific papers. Kyiv, 4.

Yakovlev, A. M. (1988). Sotsiologiya ekonomicheskoy prestupnosti [Sociology of economic crime]. Moscow, 50–52.

Smetanko, O. V. (2015). Sutnistʹ vnutrishnʹoho audytu shakhraystva v systemi korporatyvnoho upravlinnya aktsionernoho tovarystva [The essence of internal audit fraud in the system corporate governance of a joint-stock company]. Economics, finance, management: topical issues of science and practice, 3, 22–30.

Tytarenko, O. (2008). Kryminolohichna kharakterystyka ta protydiya ekonomichnym zlochynam u vuhilʹniy promyslovosti [Criminological characteristics and counteraction to economic crimes in the coal industry]. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk state Un. of Internal Affairs, 196.

Klimchak, M. (2018). Vsesvitnye doslidzhennya ekonomichnykh zlochyniv ta shakhraystva 2018 roku: rezulʹtaty opytuvannya ukrayinsʹkykh orhanizatsiy [Worldwide Survey of Economic Crimes and Fraud in 2018: Results of a Survey of Ukrainian organizations]. Available at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf

Effective Inter-Agency Co-operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes (2013). OECD, 380. Available at: http://www.oecd.org/ctp/crime/effectiveinter-agencyco-operationinfightingtaxcrimesandotherfinancialcrimes.htm

Pro Sluzhbu finansovykh rozsliduvanʹ Ukrayiny (finansovu politsiyu) (2013). Proyekt Zakon Ukrai'ny 12.03.2013.

Bezzub, I. Chy polehshytʹ zhyttya ukrayinsʹkomu biznesovi «Finansova politsiya»? [Will the life of the Ukrainian business "Financial Police" make life

easier?]. Available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2313:reforma-podatkovoji-sistemi&catid=8&Itemid=350

Konstytutsiya Ukrayiny (1996). No. 254к/96-ВР. 28.06.1996. Verhovna Rada Ukrai'ny. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

Pro osnovy zapobihannya ta borotʹby z ekonomichnymy ravoporushennyamy (2014). Proyekt Zakon Ukrai'ny No. 1655-VII. 02.09.2014. Verhovna Rada Ukrai'ny. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=4449%D0%B0&skl=8

Voloshchuk, R. E. (2015). Sluzhba finansovykh rozsliduvan v Ukraini: neobkhidnist stvorennia ta orhanizatsiini modnoi funktsionuvannia [Financial Intelligence Service in Ukraine: the need for creation and organizational modal functioning]. Bulletin of the Khmelnytsky National University, 1, 168–173.

Kovbel, A. (2018). Yak forenzyk dopomahaye vlasnykam pobuduvaty prozoryy ta efektyvnyy biznes [How to forensic helps the owners to build a transparent and efficient business]. Available at: https://landlord.ua/news/dymka/yak-forenzik-dopomagaye-vlasnikam-pobuduvati-prozoriy-ta-efektivniy-biznes/

Huber, Wm. D. (2014). Forensic accounting: an anglo-american comparison ‒ Forensic accounting in the U.S.A. Journal of forensic & investigative ac-counting, 6 (3), 154–170.

McMullen, D. A., Sanchez, M. H. (2010). A preliminary investigation of the necessary skills, education requirements, and training requirements for forensic accountants. Journal of forensic& investigative accounting, 2 (2), 30–48.

Published

2019-04-08

Issue

Section

Economics