DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.41400

Role in forming of professional mobility in the future masters of pedagogics in terms of European integration

Nataliya Korobko

Abstract


This article describes the relevance of the formation of future professional mobility Masters of Pedagogics in terms of european integration processes. Analyzed the concept of «professional mobility» scientists of different sciences. Posted copyright definition of «professional mobility». The role of professional mobility in terms of european integration


Keywords


professional mobility; european integration; Master of Pedagogics

Full Text:

PDF

References


Sorokyn, P. (1992). Chelovek. Tsyvylyzatsyya. Obshchestvo. Moscow: Polytyzdat, 543.

Sushentseva, L. (2011). Problema profesiynoyi mobil'nosti u konteksti mizhdystsyplinarnoho pidkhodu. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity, 1, 3–11.

Kuhel, S. A. (1983). Professyonalnaya mobylnost v nauke. Moscow: Nauka, 372.

Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Pro natsionalnu doktrynu rozvytku osvity : Ukaz, Doktryna vid 17.04.2002 № 347/2002. Prezydent Ukrayiny. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 03.05.2002. № 16, 11, stattya 860.

Chernyshova, Ye. R. (2012). Formuvannya kadrovoho potentsialu systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity. Kiev: Ped. dumka, 472.

Kremen, V. H. (2008). Osvitnya diyalnist i intelekt: problemy formuvannya natsionalnoyi intelihentsiyi. Teoriya i praktyka v upravlinni sotsialnymy systemamy, 2, 3–12.

Khoryev, I. (2009). Teoretychni problemy doslidzhennya naukovykh zasad profesiynoyi mobilnosti vykladacha vyshchoyi shkoly. Visnyk Lvivskoho universytetu, 26, 242–249.

Maltseva, Y. O. (2005). Hendernue razlychyya professyonalnoy mobylnosty y sehrehatsyya na runke truda. Moskva: EERC, 55.

Rybnykova, L. I. Orhanyzatsyya praktycheskoho obuchenyya v kolledzhe kak odyn yz putey formyrovanyya sotsyalno-professyonalnoy mobylnosty spetsyalysta. Available at: http/www.igpk.ru

Dyachenko, M. Y., Kandubovych, L. A. (2004). Psykholohycheskyy slovar-spravochnyk. Moscow: Kharvest, 567.

Dvoretskaya, Yu. Yu. (2007). Psykholohyya professyonalnoy mobylnosty lychnosty. Krasnodar, 143.

Dementeva, O. M. (2009). Formyrovanye sotsyalno-professyonalnoy mobylnosty studentov v uchrezhdenyyakh sredneho professyonal'noho obrazovanyya. Moscow, 22.

Ivanchenko, Ye. A. (2005). Formuvannya profesiynoyi mobilnosti maybutnikh ekonomistiv u protsesi navchannya u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Odesa, 181.

Lasota, A. (2010). Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków.

Sushentseva, L. L. (2011). Formuvannya profesiynoyi mobil'nosti maybutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiyno-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriya ta praktyka: monohrafiya. Kryvyy Rih: Vydavnychyy dim, 439.

Smółka, L. (2004). Kompetencjia komunikacyjna dzieci sześcio-siedmioletnich, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 43.

Baranov, V. V., Belonovskaya, Y. D., Nykulyna, Yu. N. (2013). Konkurentnuy resurs studenta v uslovyyakh rehyonalnoho unyversyteta. Vusshee obrazovanye v Rossyy, 8-9,106–111.


GOST Style Citations


1. Sorokyn, P. Chelovek. Tsyvylyzatsyya. Obshchestvo [Text] / P. Sorokyn; A. Yu. Sohomonova (Ed.). – M.: Polytyzdat, 1992. – 543 p.

2. Sushentseva, L. Problema profesiynoyi mobil'nosti u konteksti mizhdystsyplinarnoho pidkhodu [Text] / L. Sushentseva // Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity. – 2011. – Vol. 1. – P. 3–11.

3. Kuhel', S.A. Professyonal'naya mobyl'nost' v nauke [Text] / S. A. Kuhel'. – M.: Nauka, 1983. – 372 p.

4. Zakon Ukrayiny «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 № 1556-VII [Electronic resource] / Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

5. Pro natsional'nu doktrynu rozvytku osvity : Ukaz, Doktryna vid 17.04.2002 № 347/2002 / Prezydent Ukrayiny [Text] / Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 03.05.2002. – № 16. – P. 11, stattya 860.

6. Chernyshova, Ye. R. Formuvannya kadrovoho potentsialu systemy pislyadyplomnoyi pedahohichnoyi osvity [Text] / Ye. R. Chernyshova. – K. : Ped. dumka, 2012. – 472 p.

7. Kremen', V. H. Osvitnya diyal'nist' i intelekt: problemy formuvannya natsional'noyi intelihentsiyi [Text] / V. H. Kremen' // Teoriya i praktyka v upravlinnya sotsial'nymy systemamy. – 2008. – Vol. 2. – P. 3–12.

8. Khoryev, I. Teoretychni problemy doslidzhennya naukovykh zasad profesiynoyi mobil'nosti vykladacha vyshchoyi shkoly [Text] / I. Khoryev // Visnyk L'vivs'koho universytetu. – 2009. – Vol. 26. – P. 242–249.

9. Mal'tseva, Y. O. Hendernыe razlychyya professyonal'noy mobyl'nosty y sehrehatsyya na runke truda [Text] / Y. O. Mal'tseva. – M.: EERC, 2005. – 55 p.

10. Rybnykova, L. I. Orhanyzatsyya praktycheskoho obuchenyya v kolledzhe kak odyn yz putey formyrovanyya sotsyal'no-professyonal'noy mobyl'nosty spetsyalysta [Electronic resource] / L. I. Rybnykova. – Available at: http/www.igpk.ru

11. D'yachenko, M. Y. Psykholohycheskyy slovar-spravochnyk [Text] / M. Y. D'yachenko, L. A. Kandиbovych. – M.: Kharvest, 2004. – 567 p.

12. Dvoretskaya, Yu. Yu. Psykholohyya professyonal'noy mobyl'nosty lychnosty [Text] / Yu. Yu. Dvoretskaya. – Krasnodar, 2007. – 143 p.

13. Dement'eva, O. M. Formyrovanye sotsyal'no-professyonal'noy mobyl'nosty studentov v uchrezhdenyyakh sredneho professyonal'noho obrazovanyya [Text] / O. M. Dement'eva. – M., 2009. – 22 p.

14. Ivanchenko, Ye. A. Formuvannya profesiynoyi mobil'nosti maybutnikh ekonomistiv u protsesi navchannya u vyshchykh navchal'nykh zakladakh [Text] / Ye. A. Ivanchenko. – Odesa, 2005. – 181 p.

15. Lasota, A. Świat gestów i symboli w komunikacji dziecięcej [Text] / A. Lasota. – Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków, 2010.

16. Sushentseva, L. L. Formuvannya profesiynoyi mobil'nosti maybutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiyno-tekhnichnykh navchal'nykh zakladakh: teoriya ta praktyka [Text] / L. L. Sushentseva; N. H. Nychkalo (Ed.). – Instytut profesiyno-tekhnichnoyi osvity NAPN Ukrayiny. – Kryvyy Rih: Vydavnychyy dim, 2011. – 439 p.

17. Smółka, L. Kompetencjia komunikacyjna dzieci sześcio-siedmioletnich [Text] / L. Smółka. – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004. – 43 p.

18. Baranov, V. V. Konkurentnыy resurs studenta v uslovyyakh rehyonal'noho unyversyteta [Tekst] / V. V. Baranov, Y. D. Belanovskaya, Yu. N. Nykulyna // Vusshee obrazovanye v Rossyy. – 2013. – Vol. 8-9. – P. 106–111.Copyright (c) 2015 Nataliya Korobko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)