DOI: https://doi.org/10.15587/2313-8416.2015.54280

Teacher self-education: formation of IC competence

Віктор Михайлович Орос

Abstract


The article discusses the features of the formation of the main components of the IС competence of the teacher. It is analyzed the realization of motivational, cognitional, subject-activity and reflective parts depending on the level of informatively communication competence and taking into account the specific of self-education activity. The features of objective and subjective factors influence on motivation of increasing the level of IC-competence are investigated, importance of developing communicative skills is reflected as a factor of information integration into the pedagogicalassociation

Keywords


self-education; informatively-communication competence; informatively-communication technology; informatively-pedagogical space

References


Natsionalna doktryna rozvytku osvity (2002). Osvita Ukrainy, 33.

Bashkirov, M. S. (1997). Samoobrazovanie i ego rol v formirovanii lichnosti uchitelya v usloviyah vuza. Saratov, 182.

Markova, A. K. (1980). Samoobrazovanie shkolnikov. Voprosyi psihologii, 3, 149–154.

Kochetov, A. I., Kolominskij, Ja. L., Prokop'ev, I. I.; Kochetova, A. I. (Ed.) (1987). Pedagogicheskaya diagnostika v shkole. Minsk: Narodnaya asveta, 223.

Soldatenko, M. M. (2006). Teoriia i praktyka samoosvitnoi piznavalnoi diialnosti. Kyiv: Vydavnytstvo NPU imeni M. P. Drahomanova, 198.

Turbovskiy, Ya. S., Provotorov, V. P. (1995). Diagnosticheskie osnovyi tselepolaganiya v obrazovanii. Russian Academy of Education. Moscow: ITOiP RAO, 116.

Hromtseva, A. K. (1983). Formirovanie u shkolnikov gotovnosti k samoobrazovaniyu. Moscow: Pedagogika, 145.

Kulyutkin, Yu. N. (1985). Psihologiya obucheniya vzroslyih. Moscow: Prosveschenie, 128.

Ruvinskiy, L. I., Sokolov, A. E. (1982). Psihologiya samovospitaniya Moscow: Prosveschenie, 143.

Zaborshchykova, M. M. (1988). Samoobrazovanie molodogo uchitelya kak uslovie sovershenstvovaniya ego professionalnoy deyatelnosti. Leningrad, 21.

Naumchenko, I. A. (1974). Samoobrazovaniya buduschego uchitelya. Saransk: Mordgiz, 252.

Zyazyun, I. A. (2004). Pedahohichna maysternist'. Pidruchnyk. Kyiv: Vyshcha shkola, 422.

Hershunskyy, B. S. (1987). Kompyuterizatsiya v sfere obrazovaniya: problemyi i perspektivyi. Moscow: Pedagogika, 264.

Lapins'kyy, V. V., Reheylo, I. Yu. (2013). Motyvatsiya navchal'noyi diyal'nosti shlyakhom zastosuvannya elektronnykh zasobiv navchal'noho pryznachennya. Visnyk Luhans'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, 15 (274), 174–183. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_15_24.pdf

Malanyuk, P. M. (1990). Povyishenie effektivnosti samostoyatelnoy rabotyi uchaschihsya pri izuchenii fiziki na osnovanii ispolzovaniya kompyuternoy tehniki. Kyiv, 164.

Samoylenko, O. M. (2007). Orhanizatsiyno-metodychni zasady rozvytku fakhovoyi kompetentnosti vykladachiv informatyky vyshchykh navchal'nykh zakladiv za dystantsiynoyu formoyu pidvyshchennya kvalifikatsiyi. Mykolayiv, 236.

Vorotnykova, I. P. (2011). Andrahohichni zasady profesiinoho rozvytku vchyteliv pryrodnycho-naukovykh dystsyplin zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2 (22). Available at: http://elibrary.kubg.edu.ua/3970/2/434-1443-1-PB.pdf

Papernova, T. V. (2011). Formuvannia IKT-kompetentnosti pedahoha v systemi neperervnoi osvity. Scientific World. Available at: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-311/interactive-learning-tech-nologies-and-innovations-in-education-311/7417-formuvannya-ktkompetentnost-teacher

Pokroieva, L. (2012). Formuvannia informatyvnoi kompetentnosti yak faktor osobystisno-profesiinoho zrostannia pedahohiv. StattiOnline. Available at: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18989-formu-vannya-informativno%D1%97-kompetentnosti-yak-faktor-osobistisno-profe-sijnogo-zrostannya-pedagogiv.html

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk. Kiyv: Lybid, 376.

Dysterverh, A. (1956). Rukovodstvo k obrazovanyiu nemetskykh uchytelei Yzbrannуe pedahohycheskye sochynenyia. Moscow: Uchpedhyz, 374.


GOST Style Citations


1. Національна доктрина розвитку освіти [Текст]. – Освіта України. – 2002. – № 33.

2. Башкиров, М. С. Самообразование и его роль в формировании личности учителя в условиях вуза [Текст]: дисс. ... канд. пед. наук. / М. С. Башкиров. – Саратов, 1997. – 182 с.

3. Маркова, А. К. Самообразование школьников [Текст] / А. К. Маркова // Вопросы психологии. – 1980. – № 3. – C. 149–154.

4. Кочетов, А. И. Педагогическая диагностика в школе [Текст] / А. И. Кочетов, Я. Л. Коломинский, И. И. Прокопьев; под ред. А. И. Кочетова. – Минск: Народная асвета, 1987. – 223 с.

5. Солдатенко, М. М. Теорія і практика самоосвітньої пізнавальної діяльності [Текст]: монографія / М. М. Солдатенко. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. – 198 с.

6. Турбовский, Я. С. Диагностические основы целеполагания в образовании [Текст] / Я. С. Турбовский, В. П. Провоторов; Рос. акад. образования, Ин-т теории образования и педагогики. – М.: ИТОиП РАО, 1995. – 116 с.

7. Громцева, А. К. Формирование у школьников готовности к самообразованию [Текст]: учеб. пособие по спецкурсу для студентов пед. институтов [Текст] / А. К. Громцева. – М.: Педагогика, 1983. – 145 с.

8. Кулюткин, Ю. Н. Психология обучения взрослых [Текст] / Ю. Н. Кулюткин. – М.: Просвещение, 1985. – 128 с.

9. Рувинский, Л. И. Психология самовоспитания [Текст] / Л. И. Рувинский, А. Е. Соколов. – М.: Просвещение, 1982. – 143 с.

10. Заборщикова, М. М. Самообразование молодого учителя как условие совершенствования его профессиональной деятельности [Текст]: автореф. дисс. ... канд. педаг. наук / М. М. Заборщикова. – Л., 1988. – 21 с.

11. Наумченко, И. А. Самообразования будущего учителя [Текст] / И. А. Наумченко. – Саранск: Мордгиз, 1974. – 252 с.

12. Зязюн, І. А. Педагогічна майстерність [Текст]: підручник / І. А. Зязюн. – 2-ге видання. – К.: Вища школа, 2004. – 422 с.

13. Гершунский, Б. С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и перспективы [Текст] / Б. С. Гершунский. – М.: Педагогика, 1987. – 264 с.

14. Лапінський, В. В. Мотивація навчальної діяльності шляхом застосування електронних засобів навчального призначення [Текст] / В. В. Лапінський, І. Ю. Регейло // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2013. – № 15 (274). – С. 174–183. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_15_24.pdf

15. Маланюк, П. М. Повышение эффективности самостоятельной работы учащихся при изучении физики на основании использования компьютерной техники [Текст]: дис. канд. ... пед. наук:13.00.02 / П. М. Маланюк; НИИ педагогики УССР. – К., 1990. – 164 c.

16. Самойленко, О. М. Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації [Текст]: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О. М. Самойленко. – Миколаївський держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2007. – 236 c.

17. Воротникова, І. П. Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / І. П. Воротникова // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 2 (22). – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/3970/2/434-1443-1-PB.pdf

18. Папернова, Т. В. Формування ІКТ-компетентності педагога в системі неперервної освіти [Текст]: мат. інт.-конф. / Т. В. Папернова // Scientific World. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/pedagogy-psychology-and-sociology-311/interactive-learning-tech-nologies-and-innovations-in-education-311/7417-formuvannya-ktkompetentnost-teacher

19. Покроєва, Л. Формування інформативної компетентності як фактор особистісно-професійного зростання педагогів [Текст] / Л. Покроєва // StattiOnline. – Режим доступу: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18989-formu-vannya-informativno%D1%97-kompetentnosti-yak-faktor-osobistisno-profe-sijnogo-zrostannya-pedagogiv.html

20. Гончаренко, С. Український педагогічний словник [Текст] / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

21. Дистерверг, А. Руководство к образованию немецких учителей [Текст] / А. Дистерверг. – Избранные педагогические сочинения. – М.: Учпедгиз, 1956. – 374 с.Copyright (c) 2015 Віктор Михайлович Орос

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2313-8416 (Online), ISSN 2313-6286 (Print)