The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions' staff in the COVID-19 pandemic

Authors

DOI:

https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.265512

Keywords:

suspension, employer, employee of higher education institution, COVID-19 pandemic, epidemic, protection of the population from infectious diseases, vaccination, force majeure, employment contract, legal grounds for compulsory vaccination

Abstract

The research consists in a theoretical analysis and legislative definition of the concept of mandatory vaccination of employees of higher education institutions and the legal status of dismissed employees who were not vaccinated during the COVID-19 pandemic, regarding the performance of their employment duties under an employment agreement or contract. The authors draw attention to the peculiarities of the legislative regulation of the epidemic and pandemic in Ukraine, as well as the impact of such provisions on the labor relations between employees and employers of individuals and legal entities.

The issues of legality and legislative validity of the application of mandatory vaccination for employees of higher education institutions are revealed, as well as the legal consequences of suspension from work of employees who refused to be vaccinated during the COVID-19 pandemic under national legislation, the rules of conduct of the employer in such circumstances and the legal regime of the pandemic as a social phenomenon, determined by the legislator, are analyzed.

The legal grounds and ways to protect the labor rights and legitimate interests of employees of higher education institutions are investigated. The list of all categories of employees who are obliged to be vaccinated is revealed. The options for the behavior of the employer and the employee in case of such force majeure are proposed. The legal provisions on the protection of the rights and legitimate interests of employees in the event of a pandemic and the procedure for their dismissal from work in the absence of vaccination are analyzed

Author Biographies

Natalia Khatniuk, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University

Doctor of Law, Professor

Department of Public Law

Nelly Pobiyanska, University of Modern Knowledge

PhD, Associate Professor

Department of Private Law Disciplines

Anastasia Levytska, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University

Faculty of Law and International Relations

References

 1. Kozhushko, S. I. (2007). Stanovlennia, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku zakonodavstva pro dystsyplinu pratsi v Ukraini. Kharkiv, 20.
 2. Lazor, I. V. (2011). Yurydychni i sotsialni aspekty dystsypliny pratsi. Kyiv, 20.
 3. Golovina, S. Iu. (1998). Poniatiinyi apparat trudovogo prava. Moscow, 363. Available at: https://www.dissercat.com/content/ponyatiinyi-apparat-trudovogo-prava
 4. Popov, S. V. (2001). Zvilnennia pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav za porushennia dystsypliny i zakonnosti (teoretyko-pravovyi aspekt). Kharkiv, 18.
 5. Staviskii, P. R. (1977). Osnovaniia otstraneniia ot raboty. Pravovedenie, 2, 94–100.
 6. Molodtcov, M. V. (1985). Sistema sovetskogo trudovogo prava i sistema zakonodatelstva o trude. Moscow: Iurid. lit., 175.
 7. Protsevskyi, O. I. (2014). Osoblyvosti yurydychnoi vidpovidalnosti u sferi trudovoho prava. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. "Pravo", 21, 13–25. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_pravo_2014_21_4
 8. Trubitsyn, D. V. (2011). Vidstoronennia pratsivnyka vid roboty z initsiatyvy osib, yaki ne ye storonoiu trudovoho dohovoru. Derzhava i pravo, 51, 386–390.
 9. Pro zatverdzhennia Pereliku profesii, vyrobnytstv ta orhanizatsii, pratsivnyky yakykh pidliahaiut obov’iazkovym profilaktychnym shcheplenniam (2021). Nakaz MOZ Ukrainy No. 2153. 04.10.2021. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1306-21#Text
 10. Perelik medychnykh protypokazan ta zasterezhen do provedennia profilaktychnykh shcheplen (2011). Nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 16.09.2011 No. 595. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1161-11#Text
 11. Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainyostannia redaktsiia No. 322-VIII.VVR. 19.08.2022 (2022). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
 12. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob (2000). Zakon Ukrainy vid 06.04.2000. № 1645-III. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14/conv#Text
 13. Pro oplatu pratsi (1995). Zakon Ukrainy No. 108/95-VR. 24.08.1995. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 17, 121. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text
 14. Pro derzhavnu sluzhbu (2016). Zakon Ukrainy No. 889-VIII. 10.12.2015. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 4. 43. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
 15. Kodeks pro administratyvni pravoporushennia ostannia redaktsiia vid 19.07.2022 No. 8073-X (1984). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR, dodatok do No. 51, 1122. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text

Downloads

Published

2022-09-30

How to Cite

Khatniuk, N., Pobiyanska, N., & Levytska, A. (2022). The legal basis for the compulsory vaccination of higher education institutions’ staff in the COVID-19 pandemic. ScienceRise: Juridical Science, (3(21), 10–15. https://doi.org/10.15587/2523-4153.2022.265512

Issue

Section

Juridical Science