DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4798.2019.155462

Психодіагностичні особливості осіб молодого віку з розладами адаптації

Maksim Khaustov

Анотація


Мета роботи: Вивчити психодіагностичні особливості студентів медиків з розладами адаптації.

Матеріал та методи дослідження: Для вирішення поставленої мети з дотриманням принципів біоетики і деонтології було проведено комплексне клініко-анамнестичне, клініко-психопатологічне та психодіагностичне обстеження 412 студентів обох статей (216 жінок та 196 чоловіків), Харківського національного медичного університету у середньому віці 18,0±2,0 роки. Серед обстежених 215 студентів -мешканці східної України; 87 студентів - мешканці Луганської та Донецької областей, які поступили до навчання у ХНМУ до початку АТО та 110 студентів – переселенці з зоні АТО.

Методи дослідження: клініко-психопатологічний, психодіагностичний, статистичний.

Результати Як показали результати дослідження 27 ± 1,7 % студентів мешканців східної України, 36,4 ± 1,9 % студентів мешканців Луганської та Донецької областей, які поступили до навчання у ХНМУ до початку АТО та 92,2 ± 3,1 % студентів переселенці з зони АТО виявлено дезадаптивні стани.

У ході роботи встановлено, що дезадаптивні стани у студентів медиків проявляються тривожно-депресивними розладами з переважанням помірного та тривожного та депресивного епізодів за шкалою депресії Гамільтона, високім рівнем реактивної тривоги та особистісної тривожності (за шкалою Спілбергера – Ханіна) та надмірною нервово-психічною напругою за шкалою Немчина.

У структурі розладів адаптації відмічаються легкі когнітивні порушення, які проявляються зниженням обсягів вербальної пам'яті, зніженням швідкості лічильних операцій, незначним утрудненням орієнтації та зниженням показників перцептивно-гностичної сфери, зниженням концентрації уваги та запам'ятовування отриманої інформації, виражена реакція психічної втоми

Висновки.

У обстежених студентів з розладами адаптації - в середньому по групі обстежених загальний показник за шкалою ММSE становив (28,2 ± 0,2) балів з 30 можливих. Відмічалися зниження обсягів вербальної пам'яті, швідкості лічильних операцій, зниження концентрації уваги, запам'ятовування отриманої інформації, погіршення "оперативної пам'яті", підвищення стомлюваність, зниження толерантності до навантажень.

У структурі розладів адаптації відмічается переважання помірного та важкого тривожного та депресивного епізоду високі рівні реактивної тривоги та особистісної тривожності та надмірна нервово-психічна напруга


Ключові слова


студенти медики; розлади адаптації; тривога; депресія; нервово-психічна напруга; пам’ять; концентрація уваги

Посилання


Leshchyna, I. V. (2011). Skryninhova diahnostyka nepsykhotychnykh psykhichnykh rozladiv u studentiv-medykiv. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 1 (2), 131–135.

Korniienko, O. V. (2015). Indyvidualno-typolohichnyi (introvertovanyi) ta faktornyi analizy psykhosomatychnoho zdorovia studentok-divchat Kyivskoho natsionalnoho universtytetu imeni Tarasa Shevchenka. Humanitarnyi visnyk DVNZ "Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody", 35, 144–151.

Malakhov, P. S., Asieieva, Yu. O., Kharitonova, A. S. (2016). Problemnist adaptatsii studentiv-medykiv. Medychna psykholohiia, 2, 3–5.

Chaban, O. S., Khaustova, O. O., Trachuk, L. Ye. (2016). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti navchannia studentiv za spetsialnistiu «Medychna psykholohiia». Medychna psykholohiia, 11 (1), 3–8.

Kovalenko, M. V. (2014). Strukturnyi analiz perfektsionizmu ustudentiv vyshchykh navchalnykh medychnykh zakladiv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 22 (3 (80)), 65–68.

Zelens'ka, K. O. (2011). Sravnitel'nyy analiz osobennostey adaptatsii k uchebnoy deyatel'nosti studentov pervokursnikov. Tavricheskiy zhurnal psikhiatrii, 15 (2 (52)), 22.

Pshuk, N. H., Slobodianiuk, D. P. (2015). Rol psykhosotsialnykh chynnykiv v genezi sotsialnoi dezadaptatsii u studentskoi molodi. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 23 (2 (83)), 86–91.

Iureva, L. N. (2017). Krizisi professyonalnoi deiatelnosty vracha i puti ikh preodolenyia. Zdorovia Ukrainy, 2 (41), 23–24.

Aimedov, K. V., Strelbytska, S. M. (2014). Profesiina mobilnist maibutnikh fakhivtsiv u protsesi navchannia u VNZ: kompetentnisnyi pidkhid. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Naukovi pratsi». Seriia: pedahohika, 251 (239), 49–52.

Herasymenko, L. O. (2018). Psykhosotsialna dezadaptatsiia (suchasni kontseptualni .modeli). Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 26 (1 (94)), 62–65.

V`iun, V. V. (2017). Pryntsypy ta alhorytmy psykhoterapevtychnoi korektsii rozladiv adaptatsii u likariv interniv. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 25 (3 (92)), 26–28.

Kozhyna, H. M., Markova, M. V., Grinevich, E. G., Zelens'ka, K. O. (2011). K probleme adaptatsyonnoho syndroma studentov mladshykh kursov VUZov III–IV urovnei akkredytatsyy. Arkhiv psykhitrii, 17 (4 (67)), 32–35.

Kiosieva, O. V. (2016). Psykhopatolohycheskaia kharakterystyka emotsyonalnoi sferi u studentov mladshykh kursov. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii, 24 (1 (86)), 60–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Лещина І. В. Скринінгова діагностика непсихотичних психічних розладів у студентів-медиків // Вісник проблем біології і медицини. 2011. Т. 1, № 2. С. 131–135.

Корнієнко О. В. Індивідуально-типологічний (інтровертований) та факторний аналізи психосоматичного здоров’я студенток-дівчат Київського національного універститету імені Тараса Шевченка // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". 2015. № 35. С. 144–151.

Малахов П. С., Асєєва Ю. О., Харітонова А. С. Проблемність адаптації студентів-медиків // Медична психологія. 2016. № 2. С. 3–5.

Чабан О. С., Хаустова О. О., Трачук Л. Є. Шляхи підвищення ефективності навчання студентів за спеціальністю «Медична психологія» // Медична психологія. 2016. T. 11, № 1. С. 3–8.

Коваленко М. В. Структурний аналіз перфекціонізму устудентів вищих навчальних медичних закладів // Український вісник психоневрології. 2014. Т. 22, № 3 (80). С. 65–68.

Зеленська К. О. Сравнительный анализ особенностей адаптации к учебной деятельности студентов первокурсников // Таврический журнал психиатрии. 2011. Т. 15, № 2 (52). C. 22.

Пшук Н. Г., Слободянюк Д. П. Роль психосоціальних чинників в ґенезі соціальної дезадаптації у студентської молоді // Український вісник психоневрології. 2015. Т. 23, № 2 (83). С. 86–91.

Юрьева Л. Н. Кризисы профессиональной деятельности врача и пути их преодоления // Здоров'я України. 2017. № 2 (41). С. 23–24.

Аймедов К. В., Стрельбицька С. М. Професійна мобільність майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід // Науково-методичний журнал «Наукові праці». Серія: педагогіка. 2014. Т. 251, № 239. С. 49–52.

Герасименко Л. О. Психосоціальна дезадаптація (сучасні концептуальні моделі) // Український вісник психоневрології. 2018. Т. 26, № 1 (94). С. 62–65.

В`юн В. В. Принципи та алгоритми психотерапевтичної корекції розладів адаптації у лікарів інтернів // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, № 3 (92). С. 26–28.

К проблеме адаптационного синдрома студентов младших курсов ВУЗов III–IV уровней аккредитации / Кожина Г. М. та ін. // Архів психітрії. 2011. Т. 17, № 4 (67). С. 32–35.

Кіосєва О. В. Психопатологическая характеристика эмоциональной сферы у студентов младших курсов // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, № 1 (86). С. 60–63.Copyright (c) 2019 Maksim Khaustov

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4798 (Online), ISSN 2519-478X (Print)