РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ БАЛОВОЇ ШКАЛИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КАШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

М. Р. Мардар, Ю. П. Байбак

Анотація


У статті наведено розроблену балову шкалу органолептичних показників якості каш швидкого приготування і результати органолептичної оцінки якості нових продуктів за допомогою профільного та балових методів.


Ключові слова


балова шкала; каші швидкого приготування; органолептична оцінка якості; профілограми; дегустація

Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУ 3993-2000. Товарознавство. Терміни та визначення [Текст]. – Введ. 2010.28.05. – К.: Держспоживстандарт, 2010. – 17 с.

Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы органолептического анализа продуктов питания [Текст] / А.А. Вытовтов. – СПб.: ГИОРД, 2010. – 232 с.

Байбак, Ю.П. Маркетинговое исследование потребительских мотиваций и предпочтений при выборе каш быстрого приготовления [Текст] / Ю.П. Байбак, М.Р. Мардар, Т.М. Череватая // Качество продукции, технологий и образования: Материалы VIII Международной научно-практической конференции. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – С. 77–81.

Родина, Т.Г. Сенсорный анализ продовольственных товаров [Текст]: учебник для студентов вузов /Т.Г. Родина. – М.: Издат. центр «Академия», 2004. – 208 с.

Сенсорний аналіз [Текст]: практикум / І.В. Ємченко, А.О. Троякова, А.П. Батутіна та ін. – Л.: ВФ Афіша, 2009. – 328 с.