Igor Dudnikov

Poltava State Agrarian University, Ukraine
PhD, Professor
Department of Mechanical Engineering Industry

Scopus ID: 57194003753
Researcher ID: ERV-0201-2022
Google Scholar profile: link

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0448-2241

TOP-5 publications:

  1. Skoblo, T. S., Vlasovets, V. M., Naumenko, A. O., Dudnikov, I. A. (2015). Issledovaniye vliyaniya vibroobrabotki na uprochneniye strukturnykh sostavlyayushchikh stali 10. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho tekhnichnoho universytetu silʹsʹkoho hospodarstva imeni Petra Vasylenka, 158, 279–287.
  2. Dudnikov, A. A., Dudnikov, Y. A., Belovod, A. Y. (2006). Vydy yznosov detalei selskokhoziaistvennykh mashyn v protsesse ekspluatatsyy. Visnyk KhDTUSH im. P. Vasylenka: Mekhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva, 44 (2), 264–269.
  3. Dudnikov, I. (2011). Classification of details for quality of their superficial layer management. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(7(53)), 10–13.
  4. Dudnikov, I. A., Belovod, A. I., Kivshik, A. P., Dudnikov, A. A., Donchenko, S. A., Kapustyanskiy, M. V. (2010). Vliyaniye vibratsionnoy obrabotki na uprochneniye obrabatyvayemoy poverkhnosti. Vibratsii v tekhnike i tekhnologiyakh, 1 (57), 92–93.
  5. Dudnikov, A. A., Belovod, A. I., Dudnikov, I. A. (2006). Proverka uslovii podobiia stendovykh i ekspluatatsionnykh ispytanii rabochikh orhanov sveklouborochnykh mashin. Vіsnik PDAA, 4, 48–50.

NEW-5 publications:

  1. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Gorbenko, O. (2019). Improving the technology of part machining by surface plastic deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (1), 26–32. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.183541
  2. Sheychenko, V. O., Dudnikov, I. A., Shevchuk, V. V., Shevchuk, M. V. (2019). Мaize Grain - a Factor for Reduction of Ukraine’s Energy Dependence. National Interagency Scientific and Technical Collection of Works. Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines, 49, 242–248. doi: https://doi.org/10.32515/2414-3820.2019.49.242-248
  3. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Gorbenko, O. (2018). Influence of the hardening treatment of a machine parts’ material on wear-resistance. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(1 (93)), 6–11. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.130999
  4. Dudnikov, A., Dudnikov, I., Kelemesh, A., Bilovod, O., Dudnyk, V., Gorbenko, O. (2018). Influence of strengthening of machine parts materials on their durability. Scientific notes, 61, 36–39.
  5. Kelemesh, A., Gorbenko, O., Dudnikov, A., Dudnikov, I. (2017). Research of wear resistance of bronze bushings during plastic vibration deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(11 (86)), 16–21. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.97534