Petro Makarenko

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Economics, Professor, Head of Department
Department of Enterprise Economics

Researcher ID: Q-8117-2016
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: 
https://orcid.org/0000-0002-8967-9122

Selected Publications:

  1. Makarenko, P. M. (2005). Modeli ahrarnoi ekonomiky. K.: NNTs IAE, 682.
  2. Melnyk, L. Yu., Makarenko, P. M. (2002). Kontsentratsiia vyrobnytstva v silskomu hospodarstvi: tendentsii i perspektyvy. Ekonomika APK, № 2, 11-17.
  3. Melnyk, L. Yu., Makarenko, P. M. (2007). Sutnist ahrarnykh domohospodarstv ta yikh osnovni ekonomichni kharakterystyky. Ekonomika APK, № 3, 3-10.
  4. Makarenko, P. M., Popova, T. V. (2011). Ekonomichne vidtvorennia ahrar- noho vyrobnytstva v umovakh rynku. Melitopol: „Liuks“, 348.
  5. Makarenko, P. M., Shvediuk, V. A. (2009). Zbutovi stratehii pidvyshchennia efektyvnosti rozvytku fermerskykh hospodarstv rehionu. Ahrosvit, V. 2, 16-18.
  6. Makarenko, P. M. (2008). Tsinova polityka yak faktor pidvyshchennia dokhidnosti ahrarnoho vyrobnytstva v umovakh svitovoi orhanizatsii torhivli. Ekonomika APK, № 5, 44-48.
  7. Melnyk, L. Yu., Makarenko, P. M., Kyrylenko, I. H. (2003). Ekonomichna teoriia na mezhi tysiacholit. K.: IAE UAAN, 748.