Petro Pererva

National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine
Doctor of Economics, Professor, Dean of Economics Faculty
Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine
Otto-von-Guericke University Magdeburg, Germany
Distinguished Professor

Researcher ID: L-7089-2016
Google Scholar profile:
link
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6256-9329

Selected Publications:

  1. Honcharova, N. P., Pererva, P. H. (1998). Marketynh ynnovatsyonnoho protsessa. K. : VYRA-R, 267.
  2. Pererva, P. H. (1993). Upravlenye marketynhom na mashynostroytelnыkh predpryiatyiakh. Kh.: Osnova, 288.
  3. In: Pererva, P. H., Mekhovych, S. A., Pohorielov, M. I. (2008). Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti. Kharkiv : NTU «KhPI», 1080.
  4. Pererva, P. H., Kosenko, A. V., Kosenko, O. P. (2012). Antykryzovi instrumenty staloho rozvytku pidpryiemstva: innovatsiina, investytsiina ta marketynhova polityka. Visnyk natsionalnoho tekhnichnoho universytetu "KhPI" : Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva, № 25, 100-106.
  5. Kobielieva, T. O., Pererva, P. H. (2011). Pokaznyky i kryterii otsinky koniunktury tovarnoho rynku. Materialy ІV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. "Marketynh innovatsii", 29.09-01.10.2011 r. Sumy: TOV «Papirius», 161-163.
  6. Pererva, P. H., Tkachova, N. P. (2011). Synerhetychnyi efekt benchmarkinhu konkurentnykh perevah. Menedzhment innovatsii, № 4, T. 1, 55-66.
  7. Pererva, P. H., Hladenko, I. V. (2010). Monitorynh innovatsiinoi diialnosti: interpretatsiia rezultativ. Marketynh i menedzhment innovatsii, № 2, 108-116.