Yuri Petrakov

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Department of Machine Building Technology

Scopus ID: 6508121895
Researcher ID: GGO-3808-2022
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-0525-4769

Selected Publications:

  1. Raoufinia, M., Petrakov, Y. V., Ataei, A., Parand, R., & Abou-El-Hossein, K. (2009, July 1). Error Compensation of Complex Three-Dimensional Surfaces Machined on Computer-Numeric-Control Grinding Machine Tools. Journal of Applied Sciences, Vol. 9, №7, 1356–1361.doi:10.3923/jas.2009.1356.1361
  2. Petrakov, Yu. V. (2003). Avtomatychne upravlinnia protsesamy obrobky materialiv rizanniam. Kyiv: UkrDIAT, 383.
  3. Petrakov, Yu. V. (2011). Rozvytok SAM-system avtomatyzovanoho prohramuvannia verstativ z ChPU. K.: Sichkar, 221.
  4. Petrakov, Yu. V. (1999). Teoriia avtomatychnoho upravlinnia v metaloobrobtsi. K.: ”IZMN”, 212.
  5. Petrakov, Yu. V. (2009). Puty razvytyia yntehryrovannыkh CAD/CAM-system v mashynostroenyy. Suchasni tekhnolohii v mashynobuduvanni, V. 3, 160-167.
  6. Petrakov, Yu. V., Drachev, O. Y. (2008). Teoryia avtomatycheskoho upravlenyia tekhnoloh y cheskymy systemamy. M.: Mashynostroenye, 336.
  7. Petrakov, Yu. V., Pankyv, K. M., Zhyvtsov, S. P. (2009). Formyrovanye heometrycheskykh modelei ruchia kalybrov stanov kholodnoi prokatky trub. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». Seriia Mashynobuduvannia, V. 57, 63-70.