Volodymyr Pysarenko

Poltava State Agrarian University, Ukraine
Doctor of Economics, Professor, Head of Department
Department of Marketing

Researcher ID: Q-5844-2016
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: http://http//orcid.org/0000-0002-9484-3476

Selected Publications:

  1. Rabshtyna, V. M., Pysarenko, V. V., Makhmudov, Kh. Z. (2002). Osnovy marketynhu v haluziakh APK. Dnipropetrovsk: Zoria, 416.
  2. Pysarenko, V. V.; Poltava State Agrarian Academy. (2008). Marketynh ovochevoi produktsii (metodychni ta praktychni aspekty). Poltava: FOP Hovorov SV, 304.
  3. Pysarenko, V. Marketynh ovoshchnoi produktsyy (metodycheskye y praktycheskye aspekty). Argo Mage. Available: http://www.agromage.com/stat_id.php?id=20005.
  4. Pysarenko, V. M., Pysarenko, P. V., Pysarenko, V. V. (2008). Ahroekolohiia. Poltava: Druk FOP Hovorov S. V., 256.
  5. Antonets, A. S., Pysarenko, V. V., Lukianenko, T. V., Pysarenko, Yu. H. (2010). Formuvannia rynku ekolohichno bezpechnoi produktsii pry orhanichnomu zemlerobstvi. Ekonomika APK, № 12, 75–79.
  6. Pysarenko, V. V. (2009). Osoblyvosti rozdribnoi torhivli plodoovochevoiu produktsiieiu. Ekonomika APK, № 11, 110–113.
  7. Pysarenko, V. V. (2010). Perspektyvy rozvytku haluzi ovochivnytstva. Ekonomika APK, № 7, 39–42.