Vsevolod Sklabinskyi

Sumy State University, Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Department of Processes and Equipment of Chemical and Petroleum Refineries

Scopus ID: 6505928578
Researcher ID: GCI-7926-2022
Google
Scholar profile: link
ORCID ID: 
http://orcid.org/0000-0001-9388-5861

Selected Publications:

  1. Galich, R. V., Yakuba, A. R., Sklabinskii, V. I., Storozhenko, V. Y. (2014, July). Development and Application of Counter Swirling Flow Vortex Dust Collectors. Chemical and Petroleum Engineering, Vol. 50, № 3-4, 156–161. doi:10.1007/s10556-014-9872-3
  2. Sklabinskyi, V. I., Artiukhov, A. Ye. (2006). Malohabarytni aparaty zminnoho peretynu z vykhrovym psevdozridzhenym sharom. Vplyv rozpodilnykh prystroiv na rukh hranul. Khimichna promyslovist Ukrainy, 2 (73), 55-59.
  3. Artiukhov, A. E., Sklabynskyi, V. Y. (2007). Vysokoeffektyvnye vykhrevye apparaty v malotonnazhnykh proyzvodstvakh hranulyrovannykh produktov. Khymycheskye reaktyvy, reahenty y protsessy malotonnazhnoi khymyy: tezysy dokladov XX Mezhdunarodnoi nauchno-tekhnycheskoi konferentsyy «Reaktyv-2007». Mynsk, 91.
  4. Sklabinskyi, V. I., Artiukhov, A. Ye. (2008). Rozrakhunok hidrodynamichnykh parametriv zakruchenykh potokiv u vykhrovykh hranuliatorakh analitychnym metodom. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu, 3, 60-67.
  5. Sklabynskyi, V. Y., Storozhenko, V. Ya., Smyrnov, V. A., Liaposhchenko, A. A. (2003). Analyz tekhnolohycheskoi skhemy y raboty oborudovanyia ustanovky osushky pryrodnoho haza y uzla separatsyy. Ekotekhnolohyy y resursosberezhenye, 6, 70-75.
  6. Artiukhov, A. Ye., Sklabinskyi, V. I. (2008). Promyslove vprovadzhennia aparativ vykhrovoho typu dlia otrymannia hranulovanykh produktiv. Naukovi pratsi Odeskoi natsionalnoi akademii kharchovykh tekhnolohii, V. 32, T. 2, 16-21.
  7. Liaposhchenko, O. O., Sklabinskyi, V. I. (2003). Vysokoefektyvne inertsiino-filtruiuche hazoseparatsiine obladnannia u naftohazovii promyslovosti. Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii "Problemy ekonomii enerhii". Lviv, 106-107.