Sergii Vodennikov

Zaporizhzhia Polytechnic National University, Ukraine
Doctor of Technical Sciences, Professor
Department of Machines and Foundry Technology

Researcher ID: K-8478-2018
Google Scholar profile:
link
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5563-5244

TOP-5 publications:

  1. Ternovoy, Yu. F., Pashetneva, N. N., Vodennikov, S. A. (2010). Polufabrikaty i izdeliya iz raspylennykh metallicheskikh poroshkov. Zaporozh'ye: Izd-vo Zaporozhskoy gosudarstvennoy inzhenernoy akademii, 180.
  2. Ternovyi, Y., Vodennikov, S., Lichkonenko, N. (2018). Making of microgranules of spherical form without particle-sattelites during dispergating of metallic fusions by rare gas. Making of spherical microgranules without particle-sattelites at dispercion of molten metal by inert gas. Metallurgiya, 1 (39), 48–51.
  3. Vodennikov, S. A., Skachkov, V. A., Vodennikova, O. S., Ivanov, V. I. (2012). Teplofizicheskiye kharakteristiki mnogokomponentnykh kompozitsionnykh materialov. Noví materíali í tekhnologíí̈ v metalurgíí̈ ta mashinobuduvanní, 1, 27–30.
  4. Skachkov, V. A., Vodenníkov, S. A., Sergiyenko, S. S., Ivanov, V. I., Vodennikova, O. S. (2010). Osobennosti polucheniya tribotekhnicheskikh uglerod-alyuminiyevykh kompozitov metodami poroshkovoy metallurgii. Problemi tribologíi, 4, 91–94.
  5. Vodennikov, S. A. (2001). Izucheniye vozmozhnosti snizheniya elektrosoprotivleniya grafitirovannykh elektrodov. Metallurgiya, 5, 33–134.

NEW-5 publications:

  1. Kolobov, G., Vodennikov, S., Pavlov, V., Vodennikova, O., Pecheritsa, A. (2018). Extraction of molybdenum from exhaust solutions and fusions of etch of molybdenumcontaining products. Metallurgy, 1 (39), 68–73.
  2. Ternovuy, Yu. F., Vodennikov, S. A., Panova V. O. (2018). Production of powders with improved fluodity by highpressured water atomization of melts under conditions of dual air-water spout. Report 1. Metallurgy, 2 (40), 33–37.
  3. Ternovuy, Yu. F., Vodennikov, S. A., Lichkonenko, N. V. (2018). Making of microgranules of spherical form without particlesatellites during dispergating of metallic fusions by rare gas. Report 2. Metallurgy, 2 (40), 28–32.
  4. Skachkov, V., Vodennikov, S., Berezhnaya, O., Nesterenko, T., Volyar, R. (2019). Research of hot-setting phenol-aldehyde connective in carbon composites. Metallurgy, 2 (42), 50–54.
  5. Skachkov, V., Vodennikova, O., Vodennikov, S. (2019). Expert electrochemical oxide multi-phase metals and sands. Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering, 1, 79–84.