DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.124508

Improvement of organizational and documentary security of vacation

Maryna Dubinina, Yuliia Cheban, Svitlana Horbach, Viktor Dubinin

Abstract


The object of research is a system of organizational and documentary support for the design and provision of vacations in agricultural enterprises. One of the most problematic places is that ... information about the specifics of granting and documenting vacation, as well as their main types at enterprises and the amount of supply is not subject to official sources of the State Statistics Committee. Such information is not displayed in the reporting forms of enterprises, which requires the use of additional methods and sources of information collection.

An experience of foreign countries to use vacation as one of the methods of motivating employees is used in the research. The introduction of an internal document into the activities of enterprises, which can have a form that is independent of other documents, and be part of the internal social report of the enterprise.

The following generalized elements are defined as «vacation»: dismissal of the employee from performance of labor duties, preservation of the employee in the period of vacation of employment (position), payment. It is established that the term «vacation» is identified with the concept of «time». The main features of the majority of vacations are formulated.

The main directions of improving the organizational and documentary provision of vacation and its use in the context of social activities of enterprises are outlined, namely:

– use of vacation as one of the types of employee motivation;

– use of the classification of vacations to improve its planning, analysis and control;

– recording information on vacations in collective agreements of enterprises;

– use of an internal document to display information on the volume of species, sources of coverage for vacation expenses.


Keywords


regulation of granting vacation; regulatory support; internal document; collective agreement; financial reporting

Full Text:

PDF

References


Otpusk v raznykh stranakh mira. Available at: http://www.denga.com.ua/index.php?id=3718&option=com_content&task=view

Mikhaylova, M. V chem otlichiya trudovogo zakonodatel'stva raznykh stran. Available at: http://www.reccona.com.ua/novosti/123

Vacation Leave. United States DEPARTMENT OF LABOR. Available at: https://www.dol.gov/general/topic/workhours/vacation_leave

Harashchenko, L. P. (2012). Problemy realizatsii prava na vidpustku v Ukraini. Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy, 1, 30–33.

Hutsu, S. F. (2015). Navchalni ta tvorchi vidpustky za zakonodavstvom Ukrainy. Zbirnyk naukovykh prats KhNADU. Seriia Pravo, 5, 82–87.

Dmytriieva, K. I. (2013). Pravove rehuliuvannia chasu vidpochynku za zakonodavstvom krain iz rozvynutoiu ekonomikoiu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava, 1, 193–199.

Sytnytska, O. A. (2010). Yurydychni harantii prava na pratsiu ta prava na vidpochynok za trudovym zakonodavstvom Ukrainy. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Khmelnytskoho universytetu upravlinnia ta prava, 168.

Frenkel, E. B. (2012). Trudovoe i sotsial'noe pravo zarubezhnykh stran. Moscow: Yurist, 674.

Suk, L. P., Suk, P. O. (2009). Orhanizatsiia obliku pratsi ta yii oplaty. Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi, 21, 28–44.

Plakhtii, T. F., Kalashnyk, V. V. (2013). Udoskonalennia modeli analitychnoho obliku rozrakhunkiv za vyplatamy. Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky), 1 (2), 239–247

Tarca, A. (2007). Book review: Applying international accounting standards. The International Journal of Accounting, 42 (1), 113–116. doi:10.1016/j.intacc.2006.12.006

Dubinina, M. V., Kaliahina, O. M. (2015). Normatyvno-pravove rehuliuvannia ta zabezpechennia obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 15 (1), 149–152.

Tkachenko, N. A. (2012). Oblikove zabezpechennia skladannia zvitnosti z oplaty pratsi. Ekonomika APK, 7, 89–94.

Koriahin, M. V., Popkova, O. O. (2011). Aspekty zakonodavcho-normatyv- noho rehuliuvannia oplaty pratsi ta yii bukhhalterskoho obliku v krainakh SND. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats, 3 (21), 204–210.

Potryvaieva, N. V., Babenko, M. D. (2008). Perspektyvy udoskonalennia obliku oplaty pratsi v suchasnykh umovakh hopodariuvannia. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 3, 31.

Syrtseva, S. V. (2011). Problemy obliku rozrakhunkiv za vyplatamy pratsivnykam v suchasnykh umovakh. Visnyk Prychornomorskoi rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu. Mykolaiv, 133.

Frantsiyan, V. F. (1973). Problemy zakonodatel'stva ob otpuskakh rabochikh slushhashhikh. Мoscow, 22.

Ostrovskiy, L. Ya. (1978). Otpuska rabochim sluzhashhim. Minsk: Belarus, 78.

Prokopenko, V. I. (1981). Chas vidpochynku. Kyiv: Politvydav Ukrainy, 78.

Harashchenko, L. P. (2003). Pravove rehuliuvannia vidpustok za zakonodavstvom Ukrainy. Kyiv: Red. haz. «Imenem Zakonu», Pavlim, 172.

Cheban, Y. Y., Dvornitska, T. P., Endres, V. S. (2017). Vidpustka: teoretychni aspekty. Modern Economics, 6, 221–228.

Gintsburg, L. Ya. (1961). Otpuska robochikh i sluzhashhikh. Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 162.

Pro vidpustky. Law of Ukraine No. 504/96-VR from November 15, 1996. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80


GOST Style Citations


Otpusk v raznykh stranakh mira. URL: http://www.denga.com.ua/index.php?id=3718&option=com_content&task=view

Mikhaylova M. V chem otlichiya trudovogo zakonodatel'stva raznykh stran. URL: http://www.reccona.com.ua/novosti/123

Vacation Leave // United States DEPARTMENT OF LABOR. URL: https://www.dol.gov/general/topic/workhours/vacation_leave

Harashchenko L. P. Problemy realizatsii prava na vidpustku v Ukraini // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. 2012. Vo. 1. P. 30–33.

Hutsu S. F. Navchalni ta tvorchi vidpustky za zakonodavstvom Ukrainy // Zbirnyk naukovykh prats KhNADU. Seriia Pravo. 2015. Vol. 5. P. 82–87.

Dmytriieva K. I. Pravove rehuliuvannia chasu vidpochynku za zakonodavstvom krain iz rozvynutoiu ekonomikoiu // Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2013. Vol. 1. P. 193–199.

Sytnytska O. A. Yurydychni harantii prava na pratsiu ta prava na vidpochynok za trudovym zakonodavstvom Ukrainy: monograph. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo Khmelnytskoho universytetu upravlinnia ta prava, 2010. 168 p.

Frenkel E. B. Trudovoe i sotsial'noe pravo zarubezhnykh stran. Moscow: Yurist, 2012. 674 p.

Suk L. P., Suk P. O. Orhanizatsiia obliku pratsi ta yii oplaty // Bukhhalteriia v silskomu hospodarstvi. 2009. Vol. 21. P. 28–44.

Plakhtii T. F., Kalashnyk V. V. Udoskonalennia modeli analitychnoho obliku rozrakhunkiv za vyplatamy // Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky). 2013. Vol. 1 (2). P. 239–247

Tarca A. Book review: Applying international accounting standards // The International Journal of Accounting. 2007. Vol. 42, No. 1. P. 113–116. doi:10.1016/j.intacc.2006.12.006 

Dubinina M. V., Kaliahina O. M. Normatyvno-pravove rehuliuvannia ta zabezpechennia obliku rozrakhunkiv z oplaty pratsi na silskohospodarskykh pidpryiemstvakh // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2015. Vol. 15 (1). P. 149–152.

Tkachenko N. A. Oblikove zabezpechennia skladannia zvitnosti z oplaty pratsi // Ekonomika APK. 2012. Vol. 7. P. 89–94.

Koriahin M. V., Popkova O. O. Aspekty zakonodavcho-normatyvnoho rehuliuvannia oplaty pratsi ta yii bukhhalterskoho obliku v krainakh SND // Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. 2011. Vol. 3 (21). P. 204–210.

Potryvaieva N. V., Babenko M. D. Perspektyvy udoskonalennia obliku oplaty pratsi v suchasnykh umovakh hopodariuvannia // Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria. 2008. Vol. 3. P. 31.

Syrtseva S. V. Problemy obliku rozrakhunkiv za vyplatamy pratsivnykam v suchasnykh umovakh // Visnyk Prychornomorskoi rehionalnoi naukovo-praktychnoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu. Mykolaiv, 2011. P. 133.

Frantsiyan V. F. Problemy zakonodatel'stva ob otpuskakh rabochikh slushhashhikh: abstract's PhD thesis. Мoscow, 1973. 22 p.

Ostrovskiy L. Ya. Otpuska rabochim sluzhashhim. Minsk: Belarus, 1978. 78 p.

Prokopenko V. I. Chas vidpochynku. Kyiv: Politvydav Ukrainy, 1981. 78 p.

Harashchenko L. P. Pravove rehuliuvannia vidpustok za zakonodavstvom Ukrainy: monograph. Kyiv: Red. haz. «Imenem Zakonu», Pavlim, 2003. 172 p.

Cheban Y. Y., Dvornitska T. P., Endres V. S. Vidpustka: teoretychni aspekty // Modern Economics. 2017. Vol. 6. P. 221–228.

Gintsburg L. Ya. Otpuska robochikh i sluzhashhikh. Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1961. 162 p.

Pro vidpustky: Law of Ukraine No. 504/96-VR from November 15, 1996 // Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy». URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80Copyright (c) 2018 Yuliia Cheban

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448